Bảng điện tử Panasonic UB 5365

Thương hiệu: Panasonic | Bảng điện tử Panasonic, 

Đánh giá

:

Giá

:

32.900.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảng điện tử Panasonic UB 5365</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Kiểu bảng thiết kế mới với khung bảng được phủ hợp kim tạo n&ecirc;n sự sang trọng v&agrave; cứng c&aacute;p</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Sử dụng cả 02 mặt bảng viết. C&oacute; thể in từng mặt bảng hoặc gộp chung tr&ecirc;n c&ugrave;ng một mặt giấy</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Viết v&agrave; in trực tiếp nội dung bảng ra giấy A4 th&ocirc;ng thường</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Phần mềm lồng ảnh :&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Phần mềm n&agrave;y kết hợp giữa m&aacute;y t&iacute;nh , m&aacute;y chiếu v&agrave; bảng.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">H&igrave;nh ảnh từ m&aacute;y t&iacute;nh chiếu l&ecirc;n bảng th&ocirc;ng qua m&aacute;y chiếu.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Khi thuyết tr&igrave;nh ch&uacute; th&iacute;ch bằng b&uacute;t dạ l&ecirc;n mặt bảng nếu bấm in chỉ in được phần ch&uacute; th&iacute;ch.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Nếu bấm lưu v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh th&igrave; h&igrave;nh ảnh chiếu l&ecirc;n mặt bảng v&agrave; phần ch&uacute; th&iacute;ch lồng v&agrave;o nhau dưới định dạng PDF hoặc T IFF .&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Lưu v&agrave; tạo file (format file: JPG, PNG, PDF, BMP, TIFF) nội dung viết tr&ecirc;n bảng v&agrave;o m&aacute;y vi t&iacute;nh</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Kết nối lưu file v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh qua cổng USB 2.0 (Win 98 Me, 2000, XP)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Điều khiển song song c&aacute;c lệnh chức năng của bảng trực tiếp từ m&aacute;y vi t&iacute;nh</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch cỡ bảng: H1,372 x W1,465 x D212mm (kh&ocirc;ng t&iacute;nh ch&acirc;n)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch cỡ mặt bảng viết : 900mm x 1,262mm&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">V&ugrave;ng copy (HxW) : 850 x 1,250mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">In tr&ecirc;n giấy thường A4</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Trọng lượng: 29Kg</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chọn th&ecirc;m: ch&acirc;n bảng ( Bảng bắt buộc phải d&ugrave;ng ch&acirc;n)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Malaysia.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.</span></p>

Hotline : 0964003807