Bảng điện tử Panasonic UB 5865

Thương hiệu: Panasonic | Bảng điện tử Panasonic, 

Đánh giá

:

Giá

:

27.500.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">BẢNG ĐIỆN TỬ PANASONIC&nbsp;UB-5865&nbsp;CH&Iacute;NH H&Atilde;NG C&Ocirc;NG NGHỆ NHẬT BẢN -&nbsp;XUẤT XỨ MALAYSIA -&nbsp;ELECTRONIC WHITEBOARD PANASONIC UB-5865</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 1.42857;">CHIA SẺ V&Agrave; SAVE GHI CH&Uacute;&nbsp;LẠI CUỘC HỌP GIỮA M&Aacute;Y T&Iacute;NH V&Agrave; M&Aacute;Y CHIẾU</span></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">Panaboard Overlayer Software * cho ph&eacute;p bạn sử dụng một m&aacute;y chiếu để hiển thị th&ocirc;ng tin từ PC của bạn l&ecirc;n tấm bảng, trong khi cho ph&eacute;p bạn viết ghi ch&uacute; tr&ecirc;n bảng. Khi cuộc họp kết th&uacute;c, bạn c&oacute; thể lưu c&aacute;c ghi ch&uacute; viết tay từ c&aacute;c tấm bảng điện tử với m&aacute;y t&iacute;nh của bạn, sau đ&oacute; c&oacute; thể được kết hợp với c&aacute;c h&igrave;nh ảnh được chiếu hiển thị từ m&aacute;y t&iacute;nh của bạn như l&agrave; một tập tin PDF / TIFF. T&agrave;i liệu được tạo với Panaboard Overlayer Phần mềm c&oacute; thể sau đ&oacute; dễ d&agrave;ng ph&acirc;n phối đến tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia cuộc họp, loại bỏ sự cần thiết cho c&aacute;c ghi ch&uacute; viết tay.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://ducphap.vn/image/data/dien-tu/panasonic/panasonic-UB-5365.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://ducphap.vn/image/data/dien-tu/panasonic/panasonic-UB-5365-1.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><br style="box-sizing: border-box;" /> [Y&ecirc;u cầu hệ thống]<br style="box-sizing: border-box;" /> Hệ điều h&agrave;nh: Windows &reg; XP SP3 hay muộn / Windows Vista &reg; SP2 hoặc sau / Windows &reg; 7 SP1 hoặc sau / Windows &reg; 8 (Windows &reg; XP 64-bit phi&ecirc;n bản kh&ocirc;ng được hỗ trợ.)&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Tr&igrave;nh duyệt Web: Internet Explorer 6.0 hoặc sau đ&oacute;</span></p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">MỘT ĐỒNG VỚI SPACE WRITING OF TWO&nbsp;</span></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">Chế độ Whiteboard<br style="box-sizing: border-box;" /> Một m&agrave;n h&igrave;nh mới c&oacute; thể được sử dụng m&agrave; kh&ocirc;ng x&oacute;a c&aacute;c th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh trước. Đơn giản chỉ cần nhấn một n&uacute;t để di chuyển, thậm ch&iacute; với một bảng gắn tr&ecirc;n tường.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://ducphap.vn/image/data/dien-tu/panasonic/panasonic-UB-5365-2.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">DỄ D&Agrave;NG BI&Ecirc;N DỊCH TH&Ocirc;NG TIN</span></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">2-in-1 Print&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">Bạn c&oacute; thể in c&aacute;c gi&aacute; trị hai m&agrave;n h&igrave;nh &quot;th&ocirc;ng tin một trang duy nhất (2-in-1 in), m&agrave; đơn giản h&oacute;a c&ocirc;ng việc của vật liệu chuẩn bị v&agrave; l&agrave;m giảm chi ph&iacute; giấy.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://ducphap.vn/image/data/dien-tu/panasonic/panasonic-UB-5365-3.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">CONTINUOUS OUTPUT OF UP TO NINE COPIES</span></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">Th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n Panaboard c&oacute; thể được in ra ngay sau cuộc họp. L&ecirc;n đến ch&iacute;n bản sao c&oacute; thể được in một sau khi kh&aacute;c, loại bỏ sự cần thiết phải l&agrave;m cho c&aacute;c bản sao ri&ecirc;ng biệt v&agrave; đảm bảo rằng một bản sao được ph&acirc;n phối cho tất cả mọi người.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://ducphap.vn/image/data/dien-tu/panasonic/panasonic-UB-5365-4.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><br style="box-sizing: border-box;" /> Lưu ghi ch&uacute; viết tay từ c&aacute;c tấm bảng trực tiếp v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh bằng c&aacute;ch sử dụng một c&aacute;p USB để kết nối với một m&aacute;y t&iacute;nh bảng. Kh&ocirc;ng c&oacute; phần mềm hoặc thiết bị điều khiển cần thiết. Dữ liệu của c&aacute;c thủ tục tố tụng cũng c&oacute; thể được gửi qua e-mail cho những người kh&ocirc;ng thể tham dự cuộc họp, hoặc lưu trữ trong một m&aacute;y chủ để chia sẻ th&ocirc;ng tin dễ d&agrave;ng&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://ducphap.vn/image/data/dien-tu/panasonic/panasonic-UB-5365-5.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">DATA STORAGE FOR CARRY-ABOUT CONVENIENCE</span></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Lưu trữ dữ liệu trong một bộ nhớ USB Flash *<br style="box-sizing: border-box;" /> C&aacute;c dữ liệu được qu&eacute;t c&oacute; thể được lưu trữ v&agrave;o bộ nhớ flash USB * PDF hoặc TIFF định dạng. Điều n&agrave;y cung cấp thực hiện bất cứ nơi n&agrave;o thuận tiện v&agrave; cho ph&eacute;p sử dụng dữ liệu dễ d&agrave;ng bằng c&aacute;ch sử dụng một loạt c&aacute;c thiết bị văn ph&ograve;ng.<br style="box-sizing: border-box;" /> D&agrave;i hạn lưu trữ<br style="box-sizing: border-box;" /> Output Plain Paper<br style="box-sizing: border-box;" /> Việc sử dụng giấy thường l&agrave;m cho n&oacute; dễ d&agrave;ng để tập tin đ&oacute; với c&aacute;c t&agrave;i liệu kh&aacute;c. Kh&ocirc;ng giống như giấy nhiệt, giấy thường giảm thiểu fading v&agrave; l&agrave; l&yacute; tưởng cho việc lưu trữ l&acirc;u d&agrave;i.</span></p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">ĐIỀU CHỈNH VỊ TR&Iacute;&nbsp;MOVE TO MATCH&nbsp;</span></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điều chỉnh chiều cao, Wall Mount, B&aacute;nh<br style="box-sizing: border-box;" /> Một điều chỉnh độ cao 3 bước * 1 chức năng l&agrave;m cho c&aacute;c Panaboard dễ d&agrave;ng cho bất cứ ai sử dụng, từ trẻ em đến người lớn. Tường v&agrave; b&aacute;nh * 1 cho ph&eacute;p n&oacute; được thiết lập ở những nơi kh&aacute;c nhau, để sử dụng trong trường học, văn ph&ograve;ng, hoặc chỉ l&agrave; về bất cứ nơi n&agrave;o.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://ducphap.vn/image/data/dien-tu/panasonic/panasonic-UB-5365-7.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><br style="box-sizing: border-box;" /> Giảm C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ<br style="box-sizing: border-box;" /> Thiết kế tiết kiệm năng lượng<br style="box-sizing: border-box;" /> Chế độ Ready<br style="box-sizing: border-box;" /> Điện năng ti&ecirc;u thụ ở chế độ chờ đ&atilde; giảm 2/3 so với c&aacute;c model trước đ&acirc;y của ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br style="box-sizing: border-box;" /> C&aacute;c điện sẽ tự động tắt nếu đơn vị kh&ocirc;ng được sử dụng trong khoảng một giờ sau khi được trong Ready Mode. Điều n&agrave;y gi&uacute;p giảm chi ph&iacute; năng lượng, nếu người cuối c&ugrave;ng qu&ecirc;n tắt c&ocirc;ng tắc nguồn.<br style="box-sizing: border-box;" /> * Khoảng 0,5 W điện được ti&ecirc;u thụ ngay cả khi điện bị tắt. Chức năng Auto Power Off c&oacute; thể được v&ocirc; hiệu h&oacute;a bởi c&aacute;c nh&agrave; điều h&agrave;nh ch&iacute;nh.Ngo&agrave;i ra, điều kiện thiết bị n&agrave;o c&oacute; thể ngăn chặn c&aacute;c t&iacute;nh năng Auto Power Off để được k&iacute;ch hoạt.<br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">Bảng điện tử panasonic&nbsp;UB-5865</span>&nbsp;/ UB-5365 Bảng điện tử được thiết kế để pha trộn độc đ&aacute;o với nội thất văn ph&ograve;ng, v&agrave; c&aacute;c bảng mỏng, đ&oacute; l&agrave; d&agrave;y khoảng 70 mm, cho ph&eacute;p dễ d&agrave;ng gắn tường.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảng điện tử Panasonic UB 5865<br style="box-sizing: border-box;" /> Kiểu bảng thiết kế mới với khung bảng được phủ hợp kim tạo l&ecirc;n sự sang trọng v&agrave; cứng c&aacute;p<br style="box-sizing: border-box;" /> Sử dụng cả 02 mặt bảng viết. C&oacute; thể in từng mặt bảng hoặc gộp chung tr&ecirc;n c&ugrave;ng một mặt giấy<br style="box-sizing: border-box;" /> Viết v&agrave; in trực tiếp nội dung bảng ra giấy A4 th&ocirc;ng thường<br style="box-sizing: border-box;" /> Phần mềm lồng ảnh :&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Phần mềm n&agrave;y kết hợp giữa m&aacute;y t&iacute;nh , m&aacute;y chiếu v&agrave; bảng.<br style="box-sizing: border-box;" /> H&igrave;nh ảnh từ m&aacute;y t&iacute;nh chiếu l&ecirc;n bảng th&ocirc;ng qua m&aacute;y chiếu.<br style="box-sizing: border-box;" /> Khi thuyết tr&igrave;nh ch&uacute; th&iacute;ch bằng b&uacute;t dạ l&ecirc;n mặt bảng nếu bấm in chỉ in được phần ch&uacute; th&iacute;ch.<br style="box-sizing: border-box;" /> Nếu bấm lưu v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh th&igrave; h&igrave;nh ảnh chiếu l&ecirc;n mặt bảng v&agrave; phần ch&uacute; th&iacute;ch lồng v&agrave;o nhau dưới định dạng PDF hoặc T IFF .&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Lưu v&agrave; tạo file (format file: JPG, PNG, PDF, BMP, TIFF) nội dung viết tr&ecirc;n bảng v&agrave;o m&aacute;y vi t&iacute;nh<br style="box-sizing: border-box;" /> Kết nối lưu file v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh qua cổng USB 2.0 (Win 98 Me, 2000, XP)<br style="box-sizing: border-box;" /> Điều khiển song song c&aacute;c lệnh chức năng của bảng trực tiếp từ m&aacute;y vi t&iacute;nh<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch cỡ bảng: H1,372 x W1,828 x D212mm (kh&ocirc;ng t&iacute;nh ch&acirc;n)<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch cỡ mặt bảng viết : 900mm x 1,625mm&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> V&ugrave;ng copy (HxW) : 850 x 1,613mm<br style="box-sizing: border-box;" /> In tr&ecirc;n giấy thường A4<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng: 32 Kg<br style="box-sizing: border-box;" /> Chọn th&ecirc;m: ch&acirc;n bảng ( Bảng bắt buộc phải d&ugrave;ng ch&acirc;n)<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Malaysia.<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.</p>

Hotline : 0964003807