Bảng điện tử thông minh NewLine R5 800

Thương hiệu: NewLine | Bảng điện tử NewLine, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">BẢNG ĐIỆN TỬ TH&Ocirc;NG MINH</p> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-type: none; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <li style="box-sizing: border-box;">Model: R5-800 ( 82&rdquo; Inchs đường ch&eacute;o)</li> <li style="box-sizing: border-box;">Nh&atilde;n hiệu: NEWLINE</li> <li style="box-sizing: border-box;">H&atilde;ng sản xuất: Hitevision Tech Asia Pacific - Taiwan</li> <li style="box-sizing: border-box;">Nước sản xuất: China</li> <li style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ: Inffrared Sensors.</li> <li style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng cụ viết: Bằng B&uacute;t điện tử, bằng tay, bằng gậy điện tử</li> <li style="box-sizing: border-box;">K&iacute;ch thước v&ugrave;ng sử dụng: 1641 mm x 1148 mm</li> <li style="box-sizing: border-box;">Độ ph&acirc;n giải thực: (32767*32767)</li> <li style="box-sizing: border-box;">Thời gian phản h&ocirc;i t&iacute;n hiệu: 4 ms</li> <li style="box-sizing: border-box;">Toạ độ ch&iacute;nh x&aacute;c: &lt;= 0.1mm</li> <li style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ: &lt;0.45 W</li> <li style="box-sizing: border-box;">Nguồn điện: 4.5-5V( D&ugrave;ng nguồn th&ocirc;ng qua kết nối m&aacute;y t&iacute;nh bằng USB</li> <li style="box-sizing: border-box;">Cổng kết n&ocirc;i: USB</li> <li style="box-sizing: border-box;">C&oacute; hỗ trợ: HID</li> <li style="box-sizing: border-box;">Phần mền đi k&egrave;m tương th&iacute;ch: Windows 2000/ XP/7/8..</li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">-Bề mặt bền v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh năng chống l&oacute;a, chống va đập,&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> -Khi &aacute;nh s&aacute;ng của m&aacute;y chiếu bị che khuất th&igrave; c&aacute;c thao t&aacute;c vẫn c&oacute; thể thực hiện b&igrave;nh thường nhờ chức năng cảm biến hồng ngoại<br style="box-sizing: border-box;" /> -Sử dụng bằng tay trực tiếp để điều khiển như chuột của m&aacute;y t&iacute;nh gi&uacute;p cho việc tr&igrave;nh b&agrave;y, giảng dạy của gi&aacute;o vi&ecirc;n được thuận tiện<br style="box-sizing: border-box;" /> -Thao t&aacute;c đồng thời 4 điểm c&ugrave;ng một l&uacute;c để viết, vẽ hai điểm<br style="box-sizing: border-box;" /> -Chữ viết v&agrave; h&igrave;nh ảnh thao t&aacute;c tr&ecirc;n bảng được lưu lại v&agrave; chia sẻ như những dữ liệu điện tử<br style="box-sizing: border-box;" /> chức năng chụp ảnh m&agrave;n h&igrave;nh, khoanh v&ugrave;ng điểm ảnh, chạy lại c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&atilde; giảng dạy<br style="box-sizing: border-box;" /> -Chức năng quay phim m&agrave;n h&igrave;nh: chức năng n&agrave;y cho ph&eacute;p thu lại bất cứ những g&igrave; xảy ra tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh th&agrave;nh một tập tin video (*.avi)<br style="box-sizing: border-box;" /> -Chức năng đ&egrave;n chiếu điểm: cho ph&eacute;p chọn lọc ẩn hiện c&aacute;c v&ugrave;ng tr&ecirc;n giao diện<br style="box-sizing: border-box;" /> -Chức năng vẽ h&igrave;nh khối, t&ocirc; mầu h&igrave;nh khối, che khung m&agrave;n h&igrave;nh, chọn kiểu n&eacute;t b&uacute;t<br style="box-sizing: border-box;" /> -Viết v&agrave; in trực tiếp nội dung m&agrave;n h&igrave;nh ra giấy A4 th&ocirc;ng thường/ lưu v&agrave; tạo file nội dung viết tr&ecirc;n bảng v&agrave;o m&aacute;y vi t&iacute;nh<br style="box-sizing: border-box;" /> -Phụ kiện: 02 b&uacute;t ch&igrave; tương t&aacute;c, d&acirc;y USB 5 m&eacute;t,.</p>

Hotline : 0964003807