Bảng tương tác NEC IWB102

Thương hiệu: NEC | Giá treo máy chiếu NEC, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảng tương t&aacute;c NEC IWB102</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bề mặt bảng: Nh&ocirc;m, Sứ, Nano</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tỷ lệ v&agrave; ph&acirc;n giải :16:9 &ndash; DPI: 600</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng nghệ cảm ứng: Cảm ứng hồng ngoại</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tương t&aacute;c đa điểm:4 điểm chạm (tối đa 10 chạm &ndash; t&ugrave;y chọn)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Kết nối: USB2.0 hoặc USB3.0</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước tổng(mm): 2252*1280*34.5</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước tương t&aacute;c (mm) :2119*1147</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước đ&oacute;ng g&oacute;i (mm): 2590*1280*80</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&acirc;n nặng ri&ecirc;ng biệt: 25.5kg</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&acirc;n nặng tổng: 31kg&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Hoạt động :</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Ph&acirc;n giải (Theo trục): 32767*32767</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Lỗi tuyến t&iacute;nh: 1.5mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Thời gian đ&aacute;p ứng: 8ms</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tốc độ con trỏ: 12M/s</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c điểm: 0.001mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tốc độ dịch chuyển: &nbsp;180 điểm/s</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đầu v&agrave;o: Ng&oacute;n tay, B&uacute;t, hoặc c&aacute;c vật thể kh&aacute;c</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Thời gian tương t&aacute;c: Kh&ocirc;ng giới hạn</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Lực t&aacute;c động: &nbsp;Kh&ocirc;ng cần lực t&aacute;c động đối với c&ocirc;ng nghệ tương t&aacute;c hồng ngoại</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Diện t&iacute;ch chạm tối thiểu: 5mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Ng&ocirc;n ngữ: 14 Ng&ocirc;n ngữ (Arabic, Chinese, English, French, Italian, German, Japanese, Vietnamese &hellip;)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;M&ocirc;i trường:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Nhiệt độ&nbsp;Hoạt động: 10&deg;C ~ 50&deg;C Lưu trữ: -40&deg;C ~ 60&deg;C&nbsp;&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ẩm hoạt động :</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Hoạt động: 30-80% l&ecirc;n tới 90%(trong điều kiện kh&ocirc;ng ngưng tụ 40&deg;C)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo quản: 90%(kh&ocirc;ng ngưng tụ ở tối đa 40&deg;C)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ cao L&ecirc;n tới 7,000m</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tuổi thọ Tối thiểu 7-years&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất Xứ: Th&aacute;i Lan.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng theo ti&ecirc;u chuẩn nh&agrave; sản xuất</span></p>

Hotline : 0964003807