Màn hình chuyên dụng NEC UN551VS-7250

Thương hiệu: NEC | Màn Hình Chuyên Dụng NEC, 

Đánh giá

:

Giá

:

750.000.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&agrave;n h&igrave;nh chuy&ecirc;n dụng NEC UN551VS-7250</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">sử dụng c&ocirc;ng nghệ bảng điều khiển S-IPS để cung cấp một giải ph&aacute;p hiệu quả cho việc x&acirc;y dựng m&agrave;n h&igrave;nh gh&eacute;p - VideoWall. Với g&oacute;c nh&igrave;n tuyệt vời v&agrave; sự thay đổi m&agrave;u &iacute;t hơn so với c&aacute;c tấm gh&eacute;p truyền thống, m&agrave;n h&igrave;nh n&agrave;y l&yacute; tưởng cho c&aacute;c ứng dụng b&aacute;n h&agrave;ng, h&agrave;ng kh&ocirc;ng, ng&acirc;n h&agrave;ng. Tr&ecirc;n hết, UN551VS được thiết kế cho hoạt động 24/7 với c&aacute;c khả năng quản l&yacute; nhiệt ti&ecirc;n tiến, trong đ&oacute; c&aacute;c cảm biến nhiệt độ b&ecirc;n trong tự động k&iacute;ch hoạt l&agrave;m m&aacute;t bằng quạt nếu nhiệt qu&aacute; cao. C&aacute;c c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến kh&aacute;c của m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y bao gồm đ&egrave;n nền LED để tăng độ s&aacute;ng đồng đều v&agrave; tỷ lệ tương phản cao hơn. C&aacute;c m&agrave;n h&igrave;nh n&agrave;y cũng c&oacute; thể đạt độ ph&acirc;n giải UHD (3840 x 2160). Độ s&aacute;ng thương mại l&agrave; 500 nits. M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị n&agrave;y cho thấy kinh nghiệm rộng lớn của NEC trong thị m&agrave;n h&igrave;nh gh&eacute;p VideoWall.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng nghệ bảng điều khiển S-IPS cho ph&eacute;p xem g&oacute;c độ tuyệt vời v&agrave; thay đổi m&agrave;u &iacute;t hơn so với c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ kh&aacute;c</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Viền m&agrave;n h&igrave;nh (Bezel) si&ecirc;u mỏng chỉ 0.9mm khi gh&eacute;p c&aacute;c m&agrave;n h&igrave;nh lại với nhau tạo th&agrave;nh một Video Wall cỡ lớn gần như liền mạch</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;nh năng Auto ID l&agrave;m giảm thời gian c&agrave;i đặt chỉ bằng một n&uacute;t bấm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cho ph&eacute;p ph&acirc;n giải UHD tr&ecirc;n to&agrave;n bộ bức tường</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;ch hợp khe cắm OPS mở rộng</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ s&aacute;ng tối đa 500cd / m&sup2; kết hợp với độ ph&acirc;n giải Full HD sẽ thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của kh&aacute;ch h&agrave;ng</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&aacute;p c&ocirc;ng nghiệp, bảng bảo vệ cấp cao với cảm biến nhiệt độ b&ecirc;n trong với chức năng tự chẩn đo&aacute;n v&agrave; c&ocirc;ng nghệ quạt, cho ph&eacute;p hoạt động 24/7</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tốc độ chuyển mạch đầu v&agrave;o l&agrave;m giảm thiểu thời gian chờ chuyển đổi nguồn</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">NaViSet Administrator 2: Giải ph&aacute;p phần mềm miễn ph&iacute; gi&uacute;p giảm thiểu việc quản trị v&agrave; quản l&yacute; thiết bị hiển thị m&agrave;n h&igrave;nh lớn hơn</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Th&ocirc;ng số kỹ thuật M&agrave;n H&igrave;nh Chuy&ecirc;n Dụng NEC UN551VS</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&agrave;n h&igrave;nh</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng nghệ S-IPS (P-DID)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước v&ugrave;ng hiển thị 55 &quot;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải thực 1920 x 1080</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đ&egrave;n nền LED</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ s&aacute;ng 500cd / m2</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ tương phản 1200: 1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tỷ lệ 16: 9</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Hiển thị hơn 1.07 tỉ m&agrave;u</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng kết nối: HDMI, DVI-D, DisplayPort, VGA, Audio Mini-Jack,</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng RS-232C, LAN, DDC/DI</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Ti&ecirc;u thụ điện năng</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tr&ecirc;n 140W</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chế độ ECO chờ &lt;0.5W</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Th&ocirc;ng số vật l&yacute;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước (WxHxD) 47.7 x 26.9 x 3.9 in. / 1211.4 x 682.2 x 98.8mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&acirc;n nặng 57.3lbs /26.0kg</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Ch&iacute;nh h&atilde;ng.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 24 Th&aacute;ng.</span></p>

Hotline : 0964003807