Máy chiếu 3D Optoma HD27

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

19.900.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu 3D Optoma HD27</p> <div id="prodIntroDetails" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlProductStrapline" style="box-sizing: border-box;"> <h2 id="prodstrapline" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><span style="box-sizing: border-box;">Giải tr&iacute; với m&agrave;n h&igrave;nh si&ecirc;u lớn</span><img alt="Hd27" class="size-full wp-image-2244 alignright" height="150" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/HD27-Asia-lg.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="300" /></h2> </div> <div class="twoCol" style="box-sizing: border-box;"> <div class="colLeft" id="prodBullets" style="box-sizing: border-box;"> <ul id="mainBullets" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-type: none;"> <li style="box-sizing: border-box;">Cường độ s&aacute;ng 3200 ANSI Lumens</li> <li style="box-sizing: border-box;">Kết nối dễ d&agrave;ng &ndash; Hỗ trợ 2x HDMI v&agrave; MHL v&agrave; loa 10W gắn trong</li> <li style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc tuyệt vời Rec.709 m&agrave;u sắc ch&iacute;nh x&aacute;c</li> <li style="box-sizing: border-box;">Gọn nhẹ để x&aacute;ch tay</li> </ul> </div> <div class="colRight" id="prodImg" style="box-sizing: border-box;">Dễ d&agrave;ng thiết lập v&agrave; sử dụng với m&aacute;y chiếu HD27 cường độ s&aacute;ng lớn v&agrave; tr&igrave;nh chiếu linh hoạt với c&ocirc;ng nghệ m&agrave;u sắc tuyệt vời, sống động theo chuẩn Rec.709. M&aacute;y chiếu nhỏ gọn n&agrave;y l&yacute; tưởng để xem thể thao trực tiếp, chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh hoặc phim ảnh bất cứ l&uacute;c n&agrave;o bạn muốn bấp chấp độ s&aacute;ng kh&ocirc;ng gian. Bạn thậm ch&iacute; c&ograve;n c&oacute; thể kết ối với b&agrave;n ph&iacute;m điều khiển tr&ograve; chơi của bạn v&agrave; chơi tr&ograve; chơi với tốc độ cao.</div> </div> <div class="introText" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Một loa t&iacute;ch hợp cung cấp cho bạn &acirc;m thanh tuyệt vời v&agrave; hai đầu v&agrave;o HDMI cho ph&eacute;p thiết lập dễ d&agrave;ng. Ho&agrave;n hảo để kết nối m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay, m&aacute;y PC, m&aacute;y nghe nhạc Blu-ray, m&aacute;y chơi nhạc hoặc m&aacute;y chơi game. Bạn thậm ch&iacute; c&oacute; thể biến n&oacute; th&agrave;nh một m&aacute;y chiếu th&ocirc;ng minh bằng c&aacute;ch kết nối một dongle HDMI như HDCast Pro (b&aacute;n ri&ecirc;ng), Google Chromecast &trade;, Amazon Fire TV hoặc Apple TV &trade; để chơi tr&ograve; chơi, truyền video v&agrave; chia sẻ ảnh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh lớn thoải m&aacute;i tại nh&agrave; bạn.</p> </div> </div> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlFeaturesSection" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_pnlVideo" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_lblFullHD1080pTitle" style="box-sizing: border-box;">Full HD 1080p</span></h3> <div class="cont-floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="cont-floatLeft" style="box-sizing: border-box;"><span id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_lblFullHD1080p1" style="box-sizing: border-box;">Độ ph&acirc;n giải 1080p cung cấp cho bạn những h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t v&agrave; chi tiết từ nội dung HD m&agrave; kh&ocirc;ng cần giảm tỷ lệ hoặc bị n&eacute;n; Ho&agrave;n hảo để xem phim, xem ảnh v&agrave; t&agrave;i liệu.</span></div> </div> </div> <div id="pf" style="box-sizing: border-box;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_pnlMain" style="box-sizing: border-box;"> <div class="simple2Col" style="box-sizing: border-box;"> <div id="colLeft" style="box-sizing: border-box;"> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <div class="cont-floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="cont-floatRight" style="box-sizing: border-box;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1746" height="85" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/FullHD1080p.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="130" /></div> </div> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tiếp tục nhanh</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">T&iacute;nh năng n&agrave;y cho ph&eacute;p m&aacute;y chiếu được bật lại ngay lập tức, nếu n&oacute; v&ocirc; t&igrave;nh bị tắt.</p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tắt tự động</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">C&oacute; thể xảy ra trường hợp khi m&aacute;y chiếu vẫn hoạt động nhưng kh&ocirc;ng được sử dụng. Để gi&uacute;p tiết kiệm năng lượng nếu m&aacute;y chiếu vẫn hoạt động v&agrave; kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện được nguồn đầu v&agrave;o n&agrave;o, t&iacute;nh năng &ldquo;Tắt nguồn tự động&rdquo; sẽ tự động tắt m&aacute;y chiếu sau một khoảng thời gian nhất định.</p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu th&ocirc;ng minh</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Mang đến cho m&aacute;y chiếu của bạn một m&agrave;n h&igrave;nh th&ocirc;ng minh bằng c&aacute;ch kết nối HDCast Pro (b&aacute;n ri&ecirc;ng) hoặc Apple TV &trade; để truyền video, nhạc v&agrave; chia sẻ ảnh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh lớn bằng điện thoại th&ocirc;ng minh hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng của bạn.</p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">MHL</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Bạn cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng c&aacute;ch kh&aacute;c để gi&uacute;p m&aacute;y chiếu của bạn c&oacute; một h&igrave;nh th&ocirc;ng minh bằng c&aacute;ch kết nối điện thoại th&ocirc;ng minh hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng với một c&aacute;p duy nhất sử dụng MHL, cho ph&eacute;p bạn xem c&aacute;c b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh v&agrave; t&agrave;i liệu, truyền video v&agrave; chia sẻ ảnh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh lớn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1940" height="210" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/MHL_Generic-3.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="330" /></p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">USB Power</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Sử dụng USB-Power để cấp nguồn cho một dongle HDMI, chẳng hạn như Google Chromecast.</p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ Dynamic Black</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_lblDynamicBlack1" style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ Dynamic Black mang đến độ s&acirc;u hơn cho h&igrave;nh ảnh của bạn bằng c&aacute;ch điều chỉnh đ&egrave;n chiếu hiệu quả, dựa tr&ecirc;n th&ocirc;ng tin độ s&aacute;ng của mỗi khung h&igrave;nh; Để tạo ra một tỷ lệ tương phản tuyệt đẹp cao. Cảnh s&aacute;ng xuất hiện sắc n&eacute;t v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng, trong khi c&aacute;c cảnh tối vẫn chi tiết với m&agrave;u đen đậm ph&acirc;n biệt r&otilde; r&agrave;ng phần s&aacute;ng tối.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-2178" height="240" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/pianokeyscontrast_reverse_white-1.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="660" /></p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_lblIntegratedSpeakerTitle" style="box-sizing: border-box;">Loa t&iacute;ch hợp</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Trải nghiệm ho&agrave;n hảo giải tr&iacute; tại nh&agrave; của bạn với sự tiện lợi của một loa gắn trong mạnh mẽ. Loa t&iacute;ch hợp n&agrave;y mang đến chất lượng &acirc;m thanh trong trẻo m&agrave; kh&ocirc;ng cần tốn chi ph&iacute; cho một loa ngo&agrave;i.</p> </div> </div> <div id="colRight" style="box-sizing: border-box;"> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Full 3D</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">M&aacute;y chiếu Optoma c&oacute; thể hiển thị nội dung 3D Ready từ hầu hết c&aacute;c nguồn 3D, bao gồm đầu ph&aacute;t 3D Blu-ray, truyền h&igrave;nh 3D v&agrave; m&aacute;y chơi game thế hệ mới nhất. Hỗ trợ tốc độ l&agrave;m tươi nhanh 144Hz cung cấp h&igrave;nh ảnh rực rỡ si&ecirc;u mịn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-2034" height="101" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/full3d_HDMI-4.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="326" /></p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Chế độ ISF</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">T&iacute;nh năng n&agrave;y cho ph&eacute;p bạn lưu c&agrave;i đặt chế độ ban ng&agrave;y v&agrave; chế độ ban đ&ecirc;m đ&atilde; hiệu chỉnh để c&oacute; trải nghiệm xem h&igrave;nh ảnh đẹp nhất c&oacute; thể.</p> </div> <div class="sfc" id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_pnlWireless" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Wireless</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Truyền trực tiếp to&agrave;n bộ nội dung 1080p 3D sang m&aacute;y chiếu của bạn; Loại bỏ những rắc rối v&agrave; chi ph&iacute; lắp đặt c&aacute;p d&agrave;i, WHD200 (b&aacute;n ri&ecirc;ng) cho ph&eacute;p bạn kết nối ngay b&acirc;y giờ một m&aacute;y nghe nhạc Blu-ray, hộp set-top box, m&aacute;y chơi game hay bộ thu AV.</p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Chế độ chơi tr&ograve; chơi</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_lblGamingMode1" style="box-sizing: border-box;">Chế độ chơi game tối ưu h&oacute;a m&aacute;y chiếu của bạn cho thời gian phản ứng cực nhạy, độ tương phản v&agrave; m&agrave;u sắc sống động nhất để thể hiện được mọi chi tiết &ndash; gi&uacute;p bạn c&oacute; thời gian tập trung v&agrave; chiến thắng.&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-2170" height="220" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/gamingmode.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="330" /></p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">24p</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_lblTwentyFour1" style="box-sizing: border-box;">Hầu hết c&aacute;c bộ phim được quay ở tốc độ 24 khung h&igrave;nh / gi&acirc;y (fps). Để bảo vệ độ thuần khiết của h&igrave;nh ảnh ban đầu, m&aacute;y chiếu Optoma c&oacute; thể xử l&yacute; c&aacute;c nguồn dữ liệu c&oacute; độ n&eacute;t cao ở 24 khung h&igrave;nh / gi&acirc;y để hiển thị phim ch&iacute;nh x&aacute;c như nguy&ecirc;n gốc.</span></p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_lblAmazingColoursTitle" style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc tuyệt vời</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_lblAmazingColours1" style="box-sizing: border-box;">Mang đến b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh mạnh mẽ v&agrave; b&agrave;i học gi&aacute;o dục với m&agrave;u sắc tuyệt đẹp. M&aacute;y chiếu Optoma cung cấp cho bạn hiệu suất m&agrave;u đ&aacute;ng tin cậy ph&ugrave; hợp với bất kỳ nội dung v&agrave; m&ocirc;i trường. Chuẩn m&agrave;u sRGB ch&iacute;nh x&aacute;c như cuộc sống thực cho h&igrave;nh ảnh để thuyết tr&igrave;nh rực rỡ.&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="colour" class="alignnone size-full wp-image-1324" height="80" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/32.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="80" /></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlDynoFeatures" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</div> <div id="specTermsFeatures" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 9px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">1</span>&nbsp;Độ s&aacute;ng v&agrave; tuổi thọ của m&aacute;y chiếu sẽ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y thuộc v&agrave;o chế độ m&aacute;y chiếu được chọn, điều kiện m&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;ch sử dụng. Như thường thấy với tất cả c&aacute;c m&aacute;y chiếu với đ&egrave;n UHP, độ s&aacute;ng sẽ giảm trong suốt tuổi thọ đ&egrave;n. M&aacute;y chiếu LED &iacute;t phải thay thế đ&egrave;n chiếu v&agrave; độ s&aacute;ng kh&ocirc;ng bị suy giảm đ&aacute;ng kể trong suốt v&ograve;ng đời của sản phẩm.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 9px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">2</span>&nbsp;Tuổi thọ đ&egrave;n c&ocirc;ng bố đạt được th&ocirc;ng qua kiểm tra. Sẽ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y theo điều kiện sử dụng v&agrave; điều kiện m&ocirc;i trường.</span></p> </div>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807