Máy chiếu BenQ MS506

Thương hiệu: BenQ | Máy chiếu BenQ, 

Đánh giá

:

Giá

:

7.500.000₫

7.900.000₫

-5%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Chất lượng h&igrave;nh ảnh vượt thời gian</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu BenQ MS506 - được chế tạo từ c&ocirc;ng nghệ&nbsp;DLP mới với trải nghiệm h&igrave;nh ảnh, độ sắc n&eacute;t lu&ocirc;n đạt sự ho&agrave;n hảo, v&agrave; m&agrave;u sắc lu&ocirc;n thật như cuộc sống qua nhiều năm sử dụng. BenQ sử dụng c&ocirc;ng nghệ DLP cao cấp c&oacute; khả năng phản xạ &aacute;nh s&aacute;ng từ h&agrave;ng triệu vi gương si&ecirc;u nhỏ được t&iacute;ch hơp tr&ecirc;n chip DMD l&ecirc;n hệ thống b&aacute;nh xe m&agrave;u ti&ecirc;n tiến. Do c&aacute;c vi gương ho&agrave;n to&agrave;n trong suốt v&agrave; được bảo vệ trong một &nbsp;hệ thống kh&eacute;p k&iacute;n, BenQ MS506 hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; hiện tượng suy giảm chất lượng v&agrave; miễn nhiễm với sự l&atilde;o h&oacute;a h&igrave;nh ảnh, qua đ&oacute; gi&uacute;p cho chất lượng h&igrave;nh ảnh lu&ocirc;n ho&agrave;n hảo theo thời gian.</span></p> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" height="82" src="http://www.qtech.vn/image/data/MAYCHIEU/BENQ/May-chieu-benq-ms521p-full3d/benq-ms524-chat-luong-cao.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="534" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&agrave;u gốc -&nbsp; Sau 5000 giờ sử dụng - Sau khi thay b&oacute;ng</span></p> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">H&igrave;nh ảnh sắc sảo đến kinh ngạc với chữ viết si&ecirc;u n&eacute;t</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tăng 96% mật độ điểm ảnh, c&ocirc;ng nghệ DLP bố tr&iacute; vi mạch đằng sau c&aacute;c điểm ảnh, do đ&oacute; gi&uacute;p loại bỏ được c&aacute;c v&ugrave;ng tối ở xung quanh cạnh vi mạch điểm ảnh, vốn thường l&agrave;m hao m&ograve;n m&agrave;u sắc v&agrave; chi tiết - Bố tr&iacute; mật độ điểm ảnh &nbsp;cao v&agrave; giảm đường viền đen xung quanh điểm ảnh, ch&iacute;nh l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a để m&agrave;u sắc trở n&ecirc;n sống động v&agrave; chất lượng h&igrave;nh ảnh trở n&ecirc;n ổn định hơn.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu BenQ MS506 c&oacute; độ tương phản cao đạt đến 13.000:1, gi&uacute;p cho c&aacute;c d&ograve;ng chữ nhỏ trở n&ecirc;n sắc sảo hơn, c&aacute;c đường n&eacute;t trở n&ecirc;n tinh tế v&agrave; v&ugrave;ng tối trở n&ecirc;n chi tiết hơn. Một m&agrave;u đen s&acirc;u hơn v&agrave; chất lượng đồng đều hơn sẽ gi&uacute;p cho h&igrave;nh ảnh trở n&ecirc;n r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; tinh khiết. Nhờ đ&oacute;, b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của bạn sẽ trở n&ecirc;n dễ đọc v&agrave; hiệu quả hơn, thậm ch&iacute; l&agrave; những vị tr&iacute; nằm xa so với m&agrave;n chiếu.</span></p> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><img alt="" height="119" src="http://www.qtech.vn/image/data/MAYCHIEU/BENQ/benq-ms524-cho-hinh-anh-sac-net.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="551" /></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><img alt="may-chieu-benq-ms524-gia-re" src="http://www.qtech.vn/image/data/MAYCHIEU/BENQ/May-chieu-benq-ms521p-full3d/benq-ms524-may-chieu-gia-re.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tiết kiệm năng lượng nhiều hơn với c&ocirc;ng nghệ &nbsp;SmartEco&trade; Technology của BenQ</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">L&agrave;m giảm tổng chi ph&iacute; hoạt động TCO v&agrave; tối ưu h&oacute;a khả năng tr&igrave;nh chiếu bằng chế độ tiết kiệm điện linh động, độ s&aacute;ng vượt trội, chất lượng h&igrave;nh ảnh tinh tế v&agrave; tối ưu h&oacute;a tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n SmartEcoTechnology l&agrave; giải ph&aacute;p ho&agrave;n hảo nhất cho&nbsp;m&aacute;y chiếu&nbsp;DLP - Với ph&aacute;t kiến n&agrave;y, trường học v&agrave; doanh nghiệp c&oacute; thể tiết kiệm đến 70% lượng điện năng ti&ecirc;u thụ của ddeefn chiếu v&agrave; giảm chi ph&iacute; bảo tr&igrave; th&ocirc;ng qua chế độ tiết kiệm điện, trong khi vẫn mang đến trải nghiệm cực kỳ sống động cho tất cả c&aacute;c b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh.</span></p> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="article-type06" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc sống động v&agrave; thật như cuộc sống</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Thậm ch&iacute; l&agrave; trong những kh&ocirc;ng gian s&aacute;ng, m&aacute;y chiếu DLP BenQ MS506 lu&ocirc;n đạt được độ c&acirc;n bằng s&aacute;ng tối ưu v&agrave; m&agrave;u sắc ch&iacute;nh x&aacute;c, th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, c&ocirc;ng nghệ BrilliantColor&trade; c&ograve;n cải thiện m&agrave;u sắc để gi&uacute;p h&igrave;nh ảnh tr&ocirc;ng thật như cuộc sống. C&ocirc;ng nghệ BrilliantColor cho ph&eacute;p xử l&yacute; hệ 6 m&agrave;u bằng c&aacute;ch kết hợp c&aacute;c m&agrave;u phụ Yellow, Cyan, v&agrave; Magenta với c&aacute;c m&agrave;u gốc &nbsp;Red, Blue v&agrave; Green. Từ những m&agrave;u sắc kh&oacute; để t&aacute;i tạo như m&agrave;u lục lam v&agrave; m&agrave;u v&agrave;ng nhẹ, cho đến tất cả mọi thứ tr&ecirc;n b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của bạn, đều được tr&igrave;nh diễn một c&aacute;ch tinh khiết, sống động y như cuộc sống.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" height="121" src="http://www.qtech.vn/image/data/MAYCHIEU/BENQ/May-chieu-benq-ms521p-full3d/mau-sac-benq-ms524.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="560" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&aacute;y chiếu kh&ocirc;ng DLP&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&aacute;y chiếu BenQ DLP</span></p> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><img alt="bong-den-benq-ms524" src="http://www.qtech.vn/image/data/MAYCHIEU/BENQ/May-chieu-benq-ms521p-full3d/bong-ben-benq-ms524.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" title="Tuổi thọ lên đến 10.000 giờ" /></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">LampSave Mode</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Chi ph&iacute; thay thế đ&egrave;n chiếu l&agrave; chi ph&iacute; lớn nhất trong tổng chi ph&iacute; d&agrave;nh cho m&aacute;y chiếu. Chế độ LampSave Mode được thiết kế để tự động điều chỉnh c&ocirc;ng suất đ&egrave;n t&ugrave;y theo độ s&aacute;ng của nội dung tr&igrave;nh chiếu, qua đ&oacute; gi&uacute;p tăng tuổi thọ đ&egrave;n chiếu l&ecirc;n tới 50%! Tần suất thay b&oacute;ng đ&egrave;n cũng trở n&ecirc;n tối thiểu v&agrave; gi&uacute;p giảm 50% chi ph&iacute; thay thế</span></p> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Chứng nhận ecoFACTS</span></p> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">ecoFACTS l&agrave; chứng nhận gi&uacute;p bạn biết được sản phẩm của BenQ th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường sống như thế n&agrave;o!</span></div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">Khi ph&aacute;t triển c&aacute;c sản phẩm th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường, BenQ kh&ocirc;ng chỉ thực hiện một c&aacute;ch cứng nhắc theo quy chuẩn đ&atilde; đề ra, m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n chủ động ph&aacute;t triển nhiều giải ph&aacute;p th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường kh&aacute;c.</span></div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">ecoFACTS cho biết BenQ đ&atilde; nỗ lực hết m&igrave;nh trong việc thay thế c&aacute;c h&oacute;a chất độc hại, chọn lọc c&aacute;c nguy&ecirc;n vật liệu, thiết kế bao b&igrave;, ph&aacute;t kiến c&aacute;c giải ph&aacute;p tiết kiệm năng lượng v&agrave; c&aacute;c vấn đề kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến sản phẩm.</span></div> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><img alt="" src="http://www.qtech.vn/image/data/MAYCHIEU/BENQ/May-chieu-benq-ms521p-full3d/benq-ms524-chung-nhan-eco.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><img alt="" src="http://www.qtech.vn/image/data/MAYCHIEU/BENQ/May-chieu-benq-ms521p-full3d/benq-ms524-auto.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Chế độ Kh&ocirc;ng nhận t&iacute;n hiệu</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu BenQ MS506&nbsp;Tự động chuyển sang chế độ Eco Blank Mode nếu m&aacute;y chiếu được bật trong v&ograve;ng khoảng 3 ph&uacute;t m&agrave; vẫn chưa nhận được t&iacute;n hiệu h&igrave;nh ảnh, qua đ&oacute; gi&uacute;p điện năng kh&ocirc;ng bị l&atilde;ng ph&iacute; một c&aacute;ch kh&ocirc;ng cần thiết v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu BenQ MS506<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ: DLP<br style="box-sizing: border-box;" /> Cường độ s&aacute;ng: 3.200 Ansi lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương phản: 13.000:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải: SVGA (800 x 600 pixels); n&eacute;n UXGA (1600 x 1200 pixel)<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n: 10.000 giờ; C&ocirc;ng suất: 190W<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước h&igrave;nh chiếu: 36-300 inch<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối: Monitor Out (D-sub 15pin) x 1, Composite Video In (RCA) x 1, S-Video In (Mini DIN 4pin) x 1, Audio In (Mini Jack) x 1, Audio Out (Mini Jack) x 1, Speaker 2W x 1, USB (Type mini B) x 1 (Download &amp; Page/down), RS232 (DB-9pin) x 1<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng: 1,8kg<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước: 283 x 95 x 222 mm<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Trung Quốc<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo H&agrave;nh: 24 th&aacute;ng đối với th&acirc;n m&aacute;y, đối với b&oacute;ng đ&egrave;n: 12 th&aacute;ng hoặc 1000h (t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước)</p>

Hotline : 0964003807