Máy Chiếu BenQ TH683

Thương hiệu: BenQ | Máy chiếu BenQ, 

Đánh giá

:

Giá

:

20.500.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">BENQ TH683 - M&aacute;y chiếu d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho b&oacute;ng đ&aacute; đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới, một trải nghiệm ho&agrave;n to&agrave;n mới lạ, chất lượng h&igrave;nh ảnh tuyệt vời, bạn sẽ nhận thấy một sự kh&aacute;c biệt ho&agrave;n to&agrave;n mới.<img alt="" src="file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Untitled.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><img alt="" src="file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Untitled.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><img alt="" src="file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Untitled.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><img alt="" src="file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Untitled.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><img alt="" src="file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Untitled.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><img alt="" src="file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Untitled.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><img alt="" src="file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Untitled.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><br style="box-sizing: border-box;" /> <img alt="Kết quả hình ảnh cho benq w1090" src="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/02/02/946921/sm.sport.800.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" src="file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Untitled.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><br style="box-sizing: border-box;" /> <img alt="" src="file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Untitled.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><br style="box-sizing: border-box;" /> M&aacute;y chiếu BenQ TH683 được trang bị cường độ s&aacute;ng 3200 lumens, tỉ lệ tương phản 10000:1 độ ph&acirc;n giải full HD (1280 x 1080) &nbsp;l&agrave; mẫu m&aacute;y chiếu duy nhất c&oacute; chế độ đặc biệt Football Mode &ndash; Chế độ xem b&oacute;ng đ&aacute; của BENQ đ&atilde; g&acirc;y được ch&uacute; &yacute; lớn từ thị trường m&aacute;y chiếu. Football Picture Mode cho khả &nbsp;năng điều chỉnh pha trộn m&agrave;u sắc kỹ thuật số được n&acirc;ng cao cho h&igrave;nh ảnh cực ch&acirc;n thực hơn, ch&iacute;nh x&aacute;c từng t&ocirc;ng m&agrave;u da, đến độ xanh mượt của từng l&aacute; cỏ.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Với độ ph&acirc;n giải Full HD, cường độ s&aacute;ng 3200 Lumens BenQ TH683 c&oacute; thể tr&igrave;nh chiếu ở nhưng m&ocirc;i trường c&oacute; &aacute;nh s&aacute;nh trung b&igrave;nh v&agrave; yếu vẫn cho chất lượng h&igrave;nh ảnh r&otilde; n&eacute;t, ph&ugrave; hợp với những bạn sử dụng m&aacute;y chiếu BenQ Th683 với mục đ&iacute;ch kinh doanh tại c&aacute;c qu&aacute;n cafe b&oacute;ng đ&aacute;. Ngo&agrave;i ra m&aacute;y cũng được hỗ trợ ống k&iacute;nh tốt gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; thể chiếu ở phạm vi 2,6m để c&oacute; k&iacute;ch thước m&agrave;n chiếu 100 inch, ph&ugrave; hợp với những căn ph&ograve;ng bị hạn chế về kh&ocirc;ng gian.</p>

Hotline : 0964003807