Máy chiếu Optoma EH300

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

24.100.000₫

25.600.000₫

-6%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; width: 730px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" colspan="5" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Optoma EH300</strong></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Người bạn đồng h&agrave;nh ho&agrave;n hảo</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sử dụng c&ocirc;ng nghệ mới nhất DLP&reg;, EH300 cung cấp độ ph&acirc;n giải thực Full HD r&otilde; r&agrave;ng, chi tiết nổi v&agrave; tr&igrave;nh chiếu 3D ấn tượng..</span></p> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Chỉ m&aacute;y chiếu độ ph&acirc;n giải cao mới sản xuất được h&igrave;nh ảnh s&aacute;ng ấn tượng với độ c&acirc;n bằng m&agrave;u sắc ho&agrave;n hảo, r&otilde; r&agrave;ng chi tiết v&agrave; độ s&aacute;ng nổi bật. EH300 l&agrave; m&aacute;y chiếu ho&agrave;n hảo cho c&aacute;c ứng dụng tr&igrave;nh chiếu rộng trong kỹ thuật, truyền th&ocirc;ng v&agrave; nha khoa, những chuy&ecirc;n ng&agrave;nh sử dụng t&agrave;i liệu chi tiết.<br style="box-sizing: border-box;" /> C&agrave;i cố định hoặc mang đi bằng việc sử dụng t&uacute;i đựng, m&aacute;y chiếu đa năng EH300 c&oacute; loa ngo&agrave;i mạnh mẽ 16W, kết nối HDMI v&agrave; c&aacute;c t&iacute;nh năng tiết kiệm năng lượng như chế độ ECO, tự động tắt gi&uacute;p tiết kiệm cả thời gian v&agrave; tiền bạc nhờ tr&igrave;nh chiếu ổn định, d&agrave;i l&acirc;u.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></div> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" colspan="2" rowspan="5" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" height="299" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/1(2).jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="427" /></span></p> </td> <td class="style10" rowspan="3" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ ph&acirc;n giải cao cho h&igrave;nh ảnh ấn tượng</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Full HD 1080p &ndash; 3800 Lumens</span></p> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Loa 16W Stereo &acirc;m thanh v&ograve;m SRS WOW HD</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cổng kết nối mở rộng HDMI</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điều khiển dễ d&agrave;ng</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="10" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Thuyết tr&igrave;nh trong m&ocirc;i trường s&aacute;ng</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">EH300 sản xuất h&igrave;nh ảnh tuyệt vời ngay cả trong điều kiện s&aacute;ng với cường độ s&aacute;ng 3800 Lumens. Được thiết kế để sử dụng trong m&ocirc;i trường &aacute;nh s&aacute;ng bao quanh nhờ cường độ s&aacute;ng cao, EH300 c&oacute; thể tr&igrave;nh chiếu trong m&ocirc;i trường s&aacute;ng m&agrave; kh&ocirc;ng phải tối lờ mờ.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Full HD 1080p<br style="box-sizing: border-box;" /> Tr&igrave;nh chiếu chi tiết sắc n&eacute;t hơn với độ ph&acirc;n giải 1920 x 1080p pixels, ho&agrave;n hảo cho việc xem phim Blu-ray m&agrave; kh&ocirc;ng cần thu nhỏ hay n&eacute;n file.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" height="108" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_eh300/xgavswxga3.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="306" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Full 3D</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sử dụng tốc độ vốn c&oacute; của c&ocirc;ng nghệ DLP, M&aacute;y chiếu Optoma EH300 c&oacute; thể hiển thị nội dung 3D từ hầu hết thiết bị hiển thị 3D:&nbsp; 3D Blu-ray, PS3, Xbox v&agrave; Sky3D.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Dynamic Black</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&ocirc;ng nghệ Dynamic Black tăng cường độ s&aacute;ng l&ecirc;n một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng trong từng khung h&igrave;nh; tạo ra độ tương phản ấn tượng 15.000:1, đem đến m&agrave;u đen s&acirc;u hơn, l&agrave;m r&otilde; từng chi tiết trong c&aacute;c cảnh tối đồng thời vẫn rắn rỏi v&agrave; r&otilde; n&eacute;t trong c&aacute;c cảnh s&aacute;ng.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" height="118" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_eh300/pianokeyscontrast_white.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="319" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc đ&aacute;ng kinh ngạc</strong></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">EH300 t&iacute;ch hợp c&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; đa m&agrave;u BrilliantColor&trade; để mang lại m&agrave;u sắc g&acirc;y ấn tượng s&acirc;u sắc.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Đảm bảo m&agrave;u sắc</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự tin rằng chất lượng m&agrave;u sắc của h&igrave;nh ảnh tr&igrave;nh chiếu bởi EH300 sẽ duy tr&igrave; tốt như ng&agrave;y bạn mua, đảm bảo trong 5 năm.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma_X304M/colperf.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Audio WOW - SRS WOW HD&trade; Surround Sound</strong></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">EH300 t&iacute;ch hợp hệ thống xử l&yacute; &acirc;m thanh v&ograve;m SRS WOW HD tạo ra trải nghiệm &acirc;m thanh vượt trội. Tận hưởng &acirc;m bass s&acirc;u hơn v&agrave; gi&agrave;u sắc th&aacute;i hơn.&nbsp; Dễ d&agrave;ng thiết lập m&agrave; kh&ocirc;ng cần th&ecirc;m chi ph&iacute; loa ngo&agrave;i, EH300 cung cấp chất lượng &acirc;m thanh đỉnh cao với loa mạnh mẽ 26W.</span></p> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">T&iacute;nh năng SRS WOW HD</strong></span> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-type: none;"> <li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tăng &acirc;m thanh nổi, ph&aacute;t triển m&agrave;n tr&igrave;nh b&agrave;y audio sống động</span></li> <li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Loa lắp trong đem đến những &acirc;m thanh chắc&nbsp; chắn với &acirc;m bass trầm v&agrave; s&acirc;u</span></li> <li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&Acirc;m thanh ch&acirc;n thực hơn với dải &acirc;m rộng hơn</span></li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_eh300/srs.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> </div> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Điều khiển RS232</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tương th&iacute;ch RS232 &ndash; EH300 dễ d&agrave;ng v&agrave; đơn giản để điều khiển với bất kỳ hệ thống điều khiển n&agrave;o.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Điều khiển USB bằng Chuột v&agrave; Laser</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điều khiển b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của bạn bằng c&aacute;c ph&iacute;m chuy&ecirc;n biệt tr&ecirc;n điều khiển. Bạn cũng c&oacute; thể chỉ những điểm quan trọng tr&ecirc;n b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng cần đứng trước m&agrave; chiếu với ph&iacute;m chỉ laser (cần d&acirc;y USB).</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" height="192" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma_X304M/RemoteMouse.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="317" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">AMX Compatibility - Dynamic Discovery</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Giao thức t&iacute;ch hợp trong EH300. Đ&acirc;y l&agrave; t&iacute;nh năng cho ph&eacute;p dễ d&agrave;ng c&agrave;i đặt với hệ thống AMX</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tự động tắt</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sẽ c&oacute; những&nbsp; trường hợp m&aacute;y chiếu bị để lại trong t&igrave;nh trạng đang chạy m&agrave; chẳng hề d&ugrave;ng l&agrave;m g&igrave;. Để tiết kiệm năng lượng trong trường hợp n&agrave;y, chế độ &ldquo;Auto Power Off&rdquo; tự động tắt m&aacute;y chiếu sau một thời gian thiết lập trước.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Eco AV Mute</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điều khiển b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của bạn với chế độ Eco AV mute. Hướng sự ch&uacute; &yacute; của của kh&aacute;n giả khỏi m&agrave;n h&igrave;nh bằng c&aacute;ch l&agrave;m đen m&agrave;n h&igrave;nh khi kh&ocirc;ng cần sử dụng nữa. Điều n&agrave;y ngay lập tấp giảm thiểu điện năng ti&ecirc;u thụ tới 30%,&nbsp; k&eacute;o d&agrave;i l&acirc;u hơn tuổi thọ của b&oacute;ng đ&egrave;n.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_eh300/AVmute.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tuổi thọ đ&egrave;n l&acirc;u d&agrave;i</strong></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Giảm thiểu tổng chi ph&iacute; chủ sở hữu với tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n l&ecirc;n tới 6000 giờ. EH300 sử dụng c&ocirc;ng nghệ Dynamic Black để giảm đ&aacute;ng kể chi ph&iacute; thay thế b&oacute;ng đ&egrave;n.<br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i biết rằng ph&aacute;t triển sản phẩm l&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để giảm thiểu t&aacute;c động đến m&ocirc;i trường. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao Optoma thiết kế c&aacute;c sản phẩm c&oacute; tuổi đời sử dụng l&acirc;u d&agrave;i, sử dụng &iacute;t vật liệu hơn, tối thiểu bao b&igrave; đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; kh&ocirc;ng chất độc hại. Tất nhi&ecirc;n, hiệu năng sử dụng v&agrave; khả năng t&aacute;i chế được t&iacute;ch hợp trong thiết kế. Với mỗi sản phẩm mới, ch&uacute;ng t&ocirc;i cố gắng để giảm đến mức tối thiểu t&aacute;c động tới m&ocirc;i trường.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Độ s&aacute;ng ph&ugrave; hợp với mọi ho&agrave;n cảnh</strong></span></p> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điều kiện &aacute;nh s&aacute;ng của ph&ograve;ng l&agrave; một trở ngại với những doanh nh&acirc;n cần di chuyển thường xuy&ecirc;n. Bạn kh&ocirc;ng thể biết trước nơi m&igrave;nh thuyết tr&igrave;nh sẽ như thế n&agrave;o. X304M c&oacute; b&oacute;ng đ&egrave;n mạnh mẽ với cường độ s&aacute;ng 3100 ANSI Lumens, v&igrave; thế bạn lu&ocirc;n c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của m&igrave;nh sẽ được thể hiện r&otilde; r&agrave;ng.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Optoma EH300<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ hiển thị Single 0.65&rdquo; 1080p DC2 DMD chip DLP&reg; Technology by Texas Instruments<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải tự nhi&ecirc;n 1080p 1920 x 1080<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ s&aacute;ng 3500 ANSI Lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ tương phản 15,000:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n Ước t&iacute;nh 3500 giờ (chế độ s&aacute;ng), 6000 giờ (chế độ Eco)240W<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ chiếu 1.5 - 1.8:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Khoảng c&aacute;ch chiếu 1.5 - 10m<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch cỡ h&igrave;nh ảnh chiếu 38&quot; - 299&quot; Diagonal 16:9<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ khung h&igrave;nh 16:9 Native, 16:10/4:3 Compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> Số m&agrave;u hiển thị 1.07 tỷ<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch nguồn Video PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p), UXGA, SXGA+, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60<br style="box-sizing: border-box;" /> Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60<br style="box-sizing: border-box;" /> Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60<br style="box-sizing: border-box;" /> Xem 3D Requires Optoma ZD301 DLP-Link shutter glasses or Optoma ZF2100 system &amp; glasses - available separately.<br style="box-sizing: border-box;" /> Ống k&iacute;nh F/2.55~2.87; f=22.41~26.82mm, 1.2x Manual Zoom<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối 2 x HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB (Remote Mouse), 3D-Sync<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ đồng nhất 80%<br style="box-sizing: border-box;" /> Loa t&iacute;ch hợp 16W stereo (2x8W) SRS WOW HD audio processing<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo vệ Kensington Lock, Password Protection<br style="box-sizing: border-box;" /> Kiểu chiếu Chiếu trước, chiếu sau, treo trần, để b&agrave;n<br style="box-sizing: border-box;" /> C&acirc;n nặng 2.2kg<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước (D&agrave;y/rộng/cao) 324 x 234 x 97<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ồn 26 dB<br style="box-sizing: border-box;" /> Ch&igrave;nh c&acirc;n h&igrave;nh &plusmn; 40&deg; Chiều dọc<br style="box-sizing: border-box;" /> Nhiệt độ hoạt động 5&deg; đến 35&deg;C<br style="box-sizing: border-box;" /> Nguồn điện Xoay chiều 100-220V, 50-60Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ 297W BRIGHT mode &lt; 0.5W Standby mode, 241W Eco mode &lt; 0.5W Standby mode<br style="box-sizing: border-box;" /> Phụ kiện đi k&egrave;m D&acirc;y nguồn, d&acirc;y tin hiệu, điều khiển, pin điều khiển, HDSD<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Trung Quốc.<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y,1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước</p>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807