Máy chiếu Optoma EH341

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

19.800.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 36px; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.1;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">EH341</strong></span></h1> <div id="prodIntroDetails" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlProductStrapline" style="box-sizing: border-box;"> <h2 id="prodstrapline" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><span style="box-sizing: border-box;">Full HD 1080p, s&aacute;ng r&otilde; v&agrave; cơ động</span><img alt="EH341" class="size-full wp-image-1606 alignright" height="130" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/EH341-Asia-lg.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="300" /></h2> </div> <div class="twoCol" style="box-sizing: border-box;"> <div class="colLeft" id="prodBullets" style="box-sizing: border-box;"> <ul id="mainBullets" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-type: none;"> <li style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc sống động tươi s&aacute;ng 3700 ANSI lumens</li> <li style="box-sizing: border-box;">Tương phản cao &ndash; Tỷ lệ tương phản 20.000: 1</li> <li style="box-sizing: border-box;">Chất lượng h&igrave;nh ảnh Full HD 1080p</li> <li style="box-sizing: border-box;">Kết nối dễ d&agrave;ng &ndash; Hỗ trợ 2x HDMI v&agrave; MHL v&agrave; loa 10W gắn trong</li> </ul> </div> <div class="colRight" id="prodImg" style="box-sizing: border-box;">EH341 với độ ph&acirc;n giải 1080p cho h&igrave;nh ảnh s&aacute;ng r&otilde;, sống động để tạo ra những khung h&igrave;nh đồ họa sắc n&eacute;t v&agrave; văn bản r&otilde; n&eacute;t &ndash; l&yacute; tưởng để sử dụng trong ph&ograve;ng họp hoặc lớp học.</div> </div> <div class="introText" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Với loa t&iacute;ch hợp v&agrave; hai đầu v&agrave;o HDMI, EH341 rất dễ thiết lập v&agrave; sử dụng. N&oacute; thậm ch&iacute; c&oacute; thể được chuyển th&agrave;nh một m&aacute;y chiếu th&ocirc;ng minh bằng c&aacute;ch kết nối điện thoại th&ocirc;ng minh hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng với một c&aacute;p sử dụng MHL duy nhất để xem c&aacute;c bản thuyết tr&igrave;nh v&agrave; t&agrave;i liệu, truyền video v&agrave; chia sẻ h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh lớn.</p> </div> </div> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlFeaturesSection" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <div id="pf" style="box-sizing: border-box;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_pnlMain" style="box-sizing: border-box;"> <div class="simple2Col" style="box-sizing: border-box;"> <div id="colLeft" style="box-sizing: border-box;"> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 id="featureSeparator" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Độ tương phản cao</span></h3> <div id="pf" style="box-sizing: border-box;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_pnlMain" style="box-sizing: border-box;"> <div class="simple2Col" style="box-sizing: border-box;"> <div id="colLeft" style="box-sizing: border-box;"> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Th&ecirc;m chiều s&acirc;u v&agrave;o h&igrave;nh ảnh của bạn bằng một độ tương phản cao; Với m&agrave;u trắng s&aacute;ng hơn v&agrave; c&aacute;c m&agrave;u đen s&acirc;u đậm hơn, h&igrave;nh ảnh trở n&ecirc;n sống động v&agrave; văn bản xuất hiện sắc n&eacute;t v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng &ndash; l&yacute; tưởng cho c&aacute;c ứng dụng kinh doanh v&agrave; gi&aacute;o dục.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"><img alt="tương phản" class="alignnone size-full wp-image-1393" height="130" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/contrastdice.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="330" /></div> <div id="colLeft" style="box-sizing: border-box;"> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Full 3D</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">M&aacute;y chiếu Optoma c&oacute; thể hiển thị nội dung 3D từ hầu hết c&aacute;c nguồn 3D, bao gồm đầu ph&aacute;t 3D Blu-ray, ph&aacute;t s&oacute;ng 3D v&agrave; m&aacute;y chơi game thế hệ mới nhất. Hỗ trợ tốc độ l&agrave;m tươi nhanh 144Hz cung cấp h&igrave;nh ảnh rực rỡ si&ecirc;u mịn.</p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"><img alt="full 3d" class="alignnone size-full wp-image-1607" height="101" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/full3d_HDMI-1.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="326" /></div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_lblAudioPerformanceTitle" style="box-sizing: border-box;">Loa t&iacute;ch hợp</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_lblAudioPerformanceText1" style="box-sizing: border-box;">Loa t&iacute;ch hợp cung cấp hỗ trợ &acirc;m thanh tuyệt vời. M&aacute;y chiếu n&agrave;y rất dễ lắp đặt m&agrave; kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; loa ngo&agrave;i đắt tiền.</span></p> </div> <div class="sfc ForceImageBreak" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Eco +</span></h3> <div class="cont-floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="cont-floatLeft" style="box-sizing: border-box;"><img alt="eco" class="alignnone size-full wp-image-1385" height="80" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/8.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="80" /></div> <div class="cont-floatRight" style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ Eco + mang lại độ tương phản cao, tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n được cải thiện v&agrave; c&aacute;c t&iacute;nh năng tiết kiệm năng lượng dễ sử dụng đồng thời giảm điện năng ti&ecirc;u thụ.</strong></div> </div> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Ti&ecirc;t ki&ecirc;̣m năng lượng</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Sử dụng c&aacute;c chế độ đ&egrave;n được thiết kế đặc biệt, bạn c&oacute; thể giảm mức ti&ecirc;u thụ điện năng l&ecirc;n đến 70%. Mỗi chế độ cũng c&oacute; t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến tuổi thọ của đ&egrave;n, đồng thời giảm tổng chi ph&iacute; sở hữu v&agrave; bảo tr&igrave;.</p> </div> <div class="sfc RemoveImageBreak" style="box-sizing: border-box;"> <h3 class="topline" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tắt tự động</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">C&oacute; thể xảy ra trường hợp khi m&aacute;y chiếu vẫn hoạt động nhưng kh&ocirc;ng được sử dụng. Để gi&uacute;p tiết kiệm năng lượng, t&iacute;nh năng &ldquo;Tự động tắt nguồn&rdquo; sẽ tự động tắt m&aacute;y chiếu sau một khoảng thời gian nhất định nếu kh&ocirc;ng sử dụng.</p> </div> <div class="sfc RemoveImageBreak" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Eco AV mute</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Giữ quyền kiểm so&aacute;t bản tr&igrave;nh b&agrave;y của bạn bằng c&aacute;ch d&ugrave;ng t&iacute;nh năng Eco AV mute. Hướng sự ch&uacute; &yacute; của kh&aacute;n giả ra khỏi m&agrave;n h&igrave;nh bằng c&aacute;ch để trống m&agrave;n ảnh khi kh&ocirc;ng cần nữa. Điều n&agrave;y cũng l&agrave;m giảm điện năng ti&ecirc;u thụ l&ecirc;n tới 70%, k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của đ&egrave;n.</p> <div class="RemoveImageBreak" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1414" height="143" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/ecoavmuteclassroom.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="330" /></p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">USB Power</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Sử dụng USB-Power để cấp nguồn cho một dongle HDMI, chẳng hạn như Google Chromecast hoặc thiết bị HDMI kh&ocirc;ng d&acirc;y Optoma WHD200.</p> </div> </div> <div class="sfc RemoveImageBreak" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Quick resume</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">T&iacute;nh năng n&agrave;y cho ph&eacute;p m&aacute;y chiếu được bật lại ngay lập tức, nếu n&oacute; v&ocirc; t&igrave;nh bị tắt.</p> </div> </div> <div id="colRight" style="box-sizing: border-box;"> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n d&agrave;i</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Giảm số lần thay đổi b&oacute;ng đ&egrave;n với tuổi thọ đ&egrave;n l&ecirc;n tới 7000 giờ.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Giảm số lượng thay đổi của đ&egrave;n với tuổi thọ của đ&egrave;n l&ecirc;n tới 7000 giờ&sup2;</p> </div> <div class="sfc RemoveImageBreak" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Điều khiển</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Với nhiều lựa chọn, bạn c&oacute; thể điều khiển từ xa v&agrave; theo d&otilde;i m&aacute;y chiếu.</p> <h4 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box;">RS232</span></h4> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">M&aacute;y chiếu Optoma đi k&egrave;m với một loạt lệnh RS232 đa dạng l&agrave;m cho việc thiết lập đơn giản v&agrave; dễ d&agrave;ng bằng bất kỳ hệ thống điều khiển n&agrave;o.</p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Khả năng tương th&iacute;ch AMX</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Giao thức kh&aacute;m ph&aacute; động được t&iacute;ch hợp v&agrave;o m&aacute;y chiếu để dễ d&agrave;ng c&agrave;i đặt với hệ thống điều khiển AMX.</p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc tuyệt vời</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Cung cấp b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh l&yacute; tưởng v&agrave; b&agrave;i học gi&aacute;o dục với m&agrave;u sắc tuyệt đẹp. M&aacute;y chiếu Optoma cung cấp cho bạn hiệu suất m&agrave;u đ&aacute;ng tin cậy ph&ugrave; hợp với bất kỳ nội dung v&agrave; m&ocirc;i trường. Hệ m&agrave;u sRGB ch&iacute;nh x&aacute;c cho h&igrave;nh ảnh thực như cuộc sống để thuyết tr&igrave;nh.</p> <div style="box-sizing: border-box;"><img alt="khinh khi cau" class="alignnone size-full wp-image-1417" height="94" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/colour-balloon.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="280" /></div> </div> <div class="sfc RemoveImageBreak" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Kết nối MHL</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Mang đến cho m&aacute;y chiếu của bạn một m&agrave;n h&igrave;nh th&ocirc;ng minh bằng c&aacute;ch kết nối điện thoại th&ocirc;ng minh hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng của bạn bằng c&aacute;ch sử dụng duy nhất một c&aacute;p kết nối MHL; B&acirc;y giờ bạn c&oacute; thể xem c&aacute;c bản tr&igrave;nh diễn v&agrave; t&agrave;i liệu, truyền video v&agrave; chia sẻ ảnh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh lớn.</p> </div> <div class="sfc RemoveImageBreak" style="box-sizing: border-box;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1395" height="210" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/MHL_Generic.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="330" /></div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Full HD 1080p</span></h3> <div class="cont-floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="cont-floatLeft" style="box-sizing: border-box;">Độ ph&acirc;n giải 1080p cung cấp cho bạn những h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t v&agrave; chi tiết từ nội dung HD m&agrave; kh&ocirc;ng bị giảm tỷ lệ; ho&agrave;n hảo để xem phim, xem ảnh v&agrave; t&agrave;i liệu.</div> <div class="cont-floatRight" style="box-sizing: border-box;"><img alt="full hd 1080p" class="alignnone size-full wp-image-1392" height="80" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/11.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="122" /></div> </div> </div> <div class="sfc" id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_pnlWireless" style="box-sizing: border-box;"> <h3 class="sfc RemoveImageBreak" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_lblWirelessPresentingTitle" style="box-sizing: border-box;">Tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng d&acirc;y (t&ugrave;y chọn th&ecirc;m)</span></h3> <p class="sfc RemoveImageBreak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Việc tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng thể dễ d&agrave;ng hơn bằng c&aacute;ch sử dụng c&aacute;c t&iacute;nh năng kh&ocirc;ng d&acirc;y t&ugrave;y chọn của S315. Sử dụng Adapter kh&ocirc;ng d&acirc;y bạn c&oacute; thể kết nối v&agrave; hiển thị c&aacute;c b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh v&agrave; t&agrave;i liệu video qua kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y từ m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay, m&aacute;y t&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n hoặc thiết bị di động.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlDynoFeatures" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlDynoFeatures" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">1.</span>&nbsp;Độ s&aacute;ng v&agrave; tuổi thọ của m&aacute;y chiếu sẽ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y thuộc v&agrave;o chế độ m&aacute;y chiếu được chọn, điều kiện m&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;ch sử dụng.&nbsp;</div> <div id="specTermsFeatures" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">2.</span>&nbsp;Tuổi thọ đ&egrave;n ti&ecirc;u chuẩn đạt được th&ocirc;ng qua kiểm tra. Sẽ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y theo điều kiện sử dụng v&agrave; điều kiện m&ocirc;i trường</p> </div> </div>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807