Máy chiếu Optoma EH500

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

39.000.000₫

43.000.000₫

-9%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Optoma EH500</p> <div id="prodIntroDetails" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlProductStrapline" style="box-sizing: border-box;"> <h2 id="prodstrapline" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><img alt="EH500" class="size-full wp-image-1821 alignright" height="130" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/EH500-Asia-lg.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="300" /><span style="box-sizing: border-box;">Bất chấp cường độ s&aacute;ng m&ocirc;i trường</span></h2> </div> <div class="twoCol" style="box-sizing: border-box;"> <div class="colLeft" id="prodBullets" style="box-sizing: border-box;"> <ul id="mainBullets" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-type: none;"> <li style="box-sizing: border-box;">Độ ph&acirc;n giải cao cho h&igrave;nh ảnh r&otilde; n&eacute;t tuyệt đẹp</li> <li style="box-sizing: border-box;">Độ n&eacute;t Full HD 1080p &ndash; độ s&aacute;ng 4700 lumens</li> <li style="box-sizing: border-box;">Ultimate Control &ndash; Hỗ trợ đầy đủ c&aacute;c lệnh Crestron, Extron, AMX, PJ-Link v&agrave; Telnet LAN</li> <li style="box-sizing: border-box;">Kết nối mở rộng &ndash; HDMI, DisplayPort, 2 x VGA</li> </ul> </div> <div class="colRight" id="prodImg" style="box-sizing: border-box;">EH500 Full HD tạo ra những h&igrave;nh ảnh s&aacute;ng r&otilde; v&agrave; sắc n&eacute;t, ho&agrave;n hảo cho nhiều lĩnh vực bao gồm tr&igrave;nh chiếu kỹ thuật, biển hiệu quảng c&aacute;o v&agrave; đ&agrave;o tạo y tế, nơi chi tiết&nbsp;h&igrave;nh ảnh thực sự quan trọng.</div> </div> <div class="introText" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Hỗ trợ đầy đủ cho Crestron Roomview, Telnet, Extron IP Link, ph&aacute;t hiện thiết bị động AMX v&agrave; c&aacute;c giao thức PJ-Link, cho ph&eacute;p hầu như tất cả c&aacute;c hoạt động của EH500 được kiểm so&aacute;t qua mạng, gi&uacute;p bạn kiểm so&aacute;t được, d&ugrave; bạn ở bất cứ nơi đ&acirc;u</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">C&aacute;c m&aacute;y chiếu EH500 th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường với năng lượng ti&ecirc;u thụ &iacute;t, t&iacute;nh năng tiết kiệm bao gồm &nbsp;chế độ chờ &lt;0.5W v&agrave; tự động tắt nguồn tiết kiệm cả thời gian v&agrave; chi ph&iacute; bảo dưỡng. Sự đảm bảo duy tr&igrave; m&agrave;u sắc của Optoma gi&uacute;p đảm bảo&nbsp;k&eacute;o d&agrave;i chất lượng h&igrave;nh ảnh, tr&aacute;nh những ph&aacute;t sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng.</p> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlFeaturesSection" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_lblFullHDTitle" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">Full HD 1080p</span><img alt="FullHD" class="size-full wp-image-1396 alignright" height="108" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/FullHD.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="300" /></span></h3> <div class="cont-floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="cont-floatLeft" style="box-sizing: border-box;">Độ ph&acirc;n giải 1080p cung cấp cho bạn những h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t v&agrave; chi tiết từ nội dung HD m&agrave; kh&ocirc;ng hề bị giảm tỷ lệ n&eacute;n; Ho&agrave;n hảo cho việc xem phim ảnh, t&agrave;i liệu, đồ họa.</div> </div> </div> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlDynoFeatures" style="box-sizing: border-box;"> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno895" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <h3 class="smallfloat" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc tuyệt vời</span></h3> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno902" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="khinh khí cầu 2" class="size-full wp-image-1388 alignright" height="200" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/1-3-1.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="442" />Mang đến những b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh chất lượng cao v&agrave; c&aacute;c b&agrave;i giảng với m&agrave;u sắc tuyệt đẹp. M&aacute;y chiếu Optoma cung cấp cho bạn hiệu suất m&agrave;u đ&aacute;ng tin cậy ph&ugrave; hợp với mọi nội dung v&agrave; m&ocirc;i trường. Chuẩn m&agrave;u sRGB ch&iacute;nh x&aacute;c cho h&igrave;nh ảnh sinh động như cuộc sống thực gi&uacute;p b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh rực rỡ nổi bật thu h&uacute;t. M&aacute;y c&oacute; những chế độ hiển thị ri&ecirc;ng để đ&aacute;p ứng nhu cầu cụ thể của bạn.</p> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno898" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">H&igrave;nh ảnh trong s&aacute;ng, chi tiết</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" class="size-full wp-image-1813 alignright" height="152" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/1-16.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="448" />C&ocirc;ng nghệ DarkChip3 &trade; của Texas Instruments tạo ra tỷ lệ tương phản tuyệt vời 10.000: 1 cho đồ họa sắc n&eacute;t v&agrave; văn bản r&otilde; n&eacute;t. C&aacute;c m&agrave;u s&aacute;ng rực rỡ, c&aacute;c m&agrave;u tối s&acirc;u đậm sẽ gi&uacute;p cho khung h&igrave;nh trở n&ecirc;n sống động v&agrave; văn bản dễ đọc hơn:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">&bull; l&yacute; tưởng để tr&igrave;nh b&agrave;y về kinh doanh v&agrave; gi&aacute;o dục.</span></p> </div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno903" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ 3D</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="full 3d" class="size-full wp-image-1402 alignright" height="231" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/1-1-2.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="330" />Sử dụng tốc độ vốn c&oacute; của c&ocirc;ng nghệ DLP&reg;, m&aacute;y chiếu Optoma Full 3D c&oacute; thể xuất ra video v&agrave; h&igrave;nh ảnh với tốc độ đ&aacute;ng kinh ngạc l&agrave; 120Hz, cho ph&eacute;p bạn hiển thị to&agrave;n m&agrave;n h&igrave;nh, m&agrave;u sắc ho&agrave;n chỉnh, h&igrave;nh ảnh 3D. Hiệu ứng 3D được tạo ra bằng c&aacute;ch t&aacute;ch t&iacute;n hiệu n&agrave;y th&agrave;nh hai luồng video ti&ecirc;u chuẩn, một cho mỗi mắt. Sử dụng c&ocirc;ng nghệ DLP&reg; Link &trade;, k&iacute;nh 3D đồng bộ với h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh để lọc từng luồng v&agrave;o đ&uacute;ng mắt. N&atilde;o của bạn sau đ&oacute; kết hợp hai luồng tr&ecirc;n để biến ch&uacute;ng th&agrave;nh một video 3D sống động như cuộc sống thật.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">EH500 hỗ trợ nhiều định dạng 3D từ c&aacute;c thiết bị kh&aacute;c nhau như PC, Blu-ray 3D, Sony&reg; PS3, Microsoft&reg; Xbox 360 hoặc 3D TV.</p> </div> <h3 class="smallfloat" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Creston Roomview&reg; &ndash; MẠNG LƯỚI QUẢN L&Yacute;</span></h3> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno894" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="room view" class="size-full wp-image-1381 alignright" height="80" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/20.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="370" />Phần mềm RoomView&reg; cung cấp giao diện c&oacute; thể định cấu h&igrave;nh t&ugrave;y chỉnh để theo d&otilde;i, quản l&yacute; v&agrave; điều khiển mọi thiết bị ở mọi ph&ograve;ng từ xa từ bất kỳ m&aacute;y t&iacute;nh n&agrave;o:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&bull; Quản l&yacute; tối đa 250 m&aacute;y chiếu đồng thời (th&ocirc;ng qua m&aacute;y chủ ch&iacute;nh).</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&bull; Kiểm so&aacute;t v&agrave; thay đổi c&aacute;c thiết lập của m&aacute;y chiếu sử dụng một trang tr&igrave;nh duyệt đơn giản bao gồm điều khiển menu OSD.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&bull; Thiết lập c&aacute;c email cảnh b&aacute;o.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&bull; L&yacute; tưởng cho c&aacute;c c&agrave;i đặt lớn trong cả m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục v&agrave; kinh doanh.</p> </div> <h3 class="smallfloat" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">Điều khiển RS232</span><img alt="amx" class="size-full wp-image-1383 alignright" height="80" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/6.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="80" /></span></h3> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno896" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Bộ lệnh RS232 rộng gi&uacute;p đơn giản v&agrave; dễ d&agrave;ng kiểm so&aacute;t EH500 với bất kỳ hệ thống điều khiển n&agrave;o.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Khả năng tương th&iacute;ch AMX &ndash; Giao thức IP động Discovery được t&iacute;ch hợp v&agrave;o EH500. T&iacute;nh năng n&agrave;y cho ph&eacute;p c&agrave;i đặt dễ d&agrave;ng với hệ thống điều khiển AMX.</p> </div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno904" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Kiểm so&aacute;t t&iacute;ch hợp hệ thống<img alt="EH500" class="wp-image-1810 alignright" height="343" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/1-3-5.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="296" /></span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Nhiều m&aacute;y chiếu EH500 c&oacute; thể được gi&aacute;m s&aacute;t qua mạng LAN v&agrave; cũng c&oacute; thể cung cấp cho người d&ugrave;ng một th&ocirc;ng b&aacute;o email trong trường hợp c&oacute; lỗi xảy ra hoặc đ&egrave;n kh&ocirc;ng được bật hoặc cần phải được thay thế bằng Crestron Roomview. Giao diện tr&igrave;nh duyệt web v&agrave; hỗ trợ đầy đủ cho Telnet, li&ecirc;n kết IP của Extron, kh&aacute;m ph&aacute; thiết bị động AMX v&agrave; c&aacute;c giao thức PJ-Link, cho ph&eacute;p hầu như tất cả c&aacute;c hoạt động của EH500 được kiểm so&aacute;t qua mạng, cho ph&eacute;p bạn kiểm so&aacute;t mọi l&uacute;c.</p> </div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno897" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Kết nối mở rộng</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">M&aacute;y chiếu 1080p n&agrave;y chấp nhận nhiều t&iacute;n hiệu đầu v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; video.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Kết nối bao gồm: HDMI, DVI-D, VGA k&eacute;p (SCART / bộ phận th&ocirc;ng qua bộ chuyển đổi), S-Video, Composite, VGA-Out, RS232, RJ45 v&agrave; + 12V.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Hai đầu v&agrave;o &acirc;m thanh cho từng m&aacute;y PC v&agrave; kết nối video cho ph&eacute;p EH500 hoạt động như một bộ chuyển đổi &acirc;m thanh v&agrave; điều khiển &acirc;m lượng, do đ&oacute;&nbsp;kh&ocirc;ng cần nhiều thiết bị &acirc;m thanh kh&aacute;c v&agrave; cable kết nối phức tạp, đắt tiền.</p> </div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno901" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Hầu như kh&ocirc;ng cần bảo tr&igrave; = Chi ph&iacute; sở hữu thấp hơn</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" class="wp-image-1811 alignright" height="121" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/1-4-2.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="297" />EH500 c&oacute; chi ph&iacute; sở hữu thấp hơn, tuổi thọ d&agrave;i hơn v&agrave; độ tin cậy được cải thiện. Thiết kế m&aacute;y chiếu kh&ocirc;ng c&oacute; bộ lọc kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu phải l&agrave;m sạch bộ lọc thường xuy&ecirc;n hoặc thay thế bộ lọc, tiết kiệm thời gian v&agrave; tiền bạc.</p> </div> <h3 class="smallfloat" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường</span></h3> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno899" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">EH500 kết hợp c&aacute;c t&iacute;nh năng tiết kiệm năng lượng để tiết kiệm điện ti&ecirc;u thụ v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của đ&egrave;n:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Để đạt được tối đa 3500hrs&sup2; thời gian sử dụng đ&egrave;n chiếu, m&aacute;y chiếu n&ecirc;n hoạt động ở chế độ STD v&agrave; tắt bộ đếm thời gian để tự động tắt m&aacute;y chiếu nếu như n&oacute; c&ograve;n hoạt động nhưng kh&ocirc;ng được sử dụng nữa. Bật chế độ chờ &lt;0.5W sẽ bảo đảm lượng ti&ecirc;u thụ năng lượng tối thiểu khi kh&ocirc;ng sử dụng m&aacute;y chiếu.</p> </div> <h3 class="smallfloat" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">C&aacute;c t&iacute;nh năng bổ sung</span></h3> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno900" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-type: none;"> <li style="box-sizing: border-box;">Thay thế đ&egrave;n chiếu dễ d&agrave;ng.</li> <li style="box-sizing: border-box;">Khởi động trực tiếp &ndash; giảm thời gian khởi động đ&aacute;ng kể do chế độ chờ được bỏ qua khi c&aacute;p điện được đưa v&agrave;o ổ cắm điện hoạt động. Điều n&agrave;y loại bỏ việc phải sử dụng n&uacute;t &lsquo;Nguồn&rsquo; tr&ecirc;n bộ điều khiển từ xa hoặc b&agrave;n ph&iacute;m m&aacute;y chiếu.</li> <li style="box-sizing: border-box;">Bật nguồn t&iacute;n hiệu &ndash; m&aacute;y chiếu sẽ bật khi n&oacute; nhận được t&iacute;n hiệu. Điều n&agrave;y loại bỏ sự cần thiết phải sử dụng n&uacute;t &lsquo;Nguồn&rsquo; tr&ecirc;n bộ điều khiển từ xa hoặc b&agrave;n ph&iacute;m m&aacute;y chiếu.</li> <li style="box-sizing: border-box;">Tắt tự động &ndash; nếu sau một khoảng thời gian x&aacute;c định trước khi m&aacute;y chiếu kh&ocirc;ng nhận được t&iacute;n hiệu, n&oacute; sẽ tự động tắt tự động, tiết kiệm năng lượng v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của đ&egrave;n.</li> <li style="box-sizing: border-box;">Kh&oacute;a pad kh&oacute;a &ndash; một khi được k&iacute;ch hoạt ngăn ngừa c&aacute;c điều chỉnh tr&aacute;i ph&eacute;p đảm bảo m&aacute;y chiếu chỉ c&oacute; thể được kiểm so&aacute;t th&ocirc;ng qua điều khiển từ xa.</li> <li style="box-sizing: border-box;">+ K&iacute;ch hoạt m&agrave;n h&igrave;nh điện 12v</li> <li style="box-sizing: border-box;">Chụp logo &ndash; t&ugrave;y chỉnh m&agrave;n h&igrave;nh khởi động của bạn</li> <li style="box-sizing: border-box;">Dễ sử dụng từ xa với con trỏ laser, điều khiển chuột v&agrave; lựa chọn nguồn trực tiếp</li> </ul> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno906" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Kết nối đầu v&agrave;o / đầu ra<img alt="" class="wp-image-1812 alignright" height="465" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/1-5-1.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="266" /></span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Kết nối đầu v&agrave;o v&agrave; đầu ra linh hoạt để sử dụng tốt hơn.</p> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div id="specTermsFeatures" style="box-sizing: border-box;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlDynoFeatures" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 9px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">1</span>&nbsp;Độ s&aacute;ng v&agrave; tuổi thọ của m&aacute;y chiếu sẽ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y thuộc v&agrave;o chế độ m&aacute;y chiếu được chọn, điều kiện m&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;ch sử dụng.</span></div> <div id="specTermsFeatures" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 9px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">2</span>&nbsp;Tuổi thọ đ&egrave;n điển h&igrave;nh đạt được th&ocirc;ng qua kiểm tra. Sẽ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y theo điều kiện sử dụng v&agrave; điều kiện m&ocirc;i trường</span></p> </div> </div> </div> </div>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807