Máy chiếu Optoma GT1080

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

26.200.000₫

27.600.000₫

-5%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span id="ctl00_ctl00_ctl00_TemplateContent_TemplateContent_MainContent_MainContent_lblIntroText" style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">M&agrave;n h&igrave;nh cực lớn</span></strong><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> GT1080 tạo ra m&agrave;n h&igrave;nh si&ecirc;u lớn 100inch (2.54m&eacute;t) từ khoảng c&aacute;ch tr&igrave;nh chiếu tr&ecirc;n 1 m&eacute;t. Chiếc m&aacute;y chiếu Full HD cơ động n&agrave;y l&yacute; tưởng cho việc chơi game h&agrave;nh động, xem chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh, thể thao hay phim ảnh.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;ch hợp sẵn loa v&agrave; hai cổng HDMI n&ecirc;n GT1080 c&agrave;i đặt v&agrave; sử dụng dễ d&agrave;ng. M&aacute;y hỗ trợ MHL, cho ph&eacute;p tr&igrave;nh chiếu trực tiếp từ kết nối với điện thoại th&ocirc;ng minh hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng; Giờ đ&acirc;y, bao c&oacute; thể chơi game, truyền video v&agrave; chia sẻ h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh rộng lớn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="10" cellspacing="20" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Chiếu gần</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Với ống k&iacute;nh ngắn, chiếc m&aacute;y chiếu n&agrave;y c&oacute; thể chiếu ra h&igrave;nh ảnh k&iacute;ch thước lớn từ một khoảng c&aacute;ch rất gần. Chẳng hạn, bạn c&oacute; thể tạo ra h&igrave;nh ảnh 100inch (2.54m) từ vị tr&iacute; đặt m&aacute;y chiếu chỉ tr&ecirc;n 1 m&eacute;t so với m&agrave;n chiếu/ tường chiếu.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Full HD 1080p</strong></span></span><img alt="Optoma-gt1080" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/FullHD1080p.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Độ ph&acirc;n giải 1080p cho h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t v&agrave; chi tiết từ nội dung HD m&agrave; kh&ocirc;ng cần giảm dung lượng hay n&eacute;n, ho&agrave;n hảo cho việc xem phim từ đầu Blu-ray, truyền h&igrave;nh HD v&agrave; chơi Game h&agrave;nh động.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Full 3D</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">C&aacute;c m&aacute;y chiếu của Optoma c&oacute; thể tr&igrave;nh chiếu nội dung 3D thật từ gần như bất kỳ nguồn 3D n&agrave;o</span>, bao gồm đầu ph&aacute;t 3D Blu-ray, truyền h&igrave;nh 3D v&agrave; c&aacute;c tr&ograve; chơi điều khiển thế hệ mới nhất. Hỗ trợ tần số 144Hz, cung cấp h&igrave;nh ảnh truyền dẫn tức th&igrave;, mịn m&agrave;ng.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="Optoma-GT1080-full3D" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/full3d_HDMI.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Chế độ chơi Game</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Chế độ chơi Game tối ưu h&oacute;a m&aacute;y chiếu của bạn cho thời gian đ&aacute;p ứng tức th&igrave;, độ tương phản tối đa v&agrave; m&agrave;u sắc sống động để nắm bắt từng chi tiết trong hoạt động của tr&ograve; chơi - để bạn tập trung chiến thắng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="Optoma-GT1080-gamingmode" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/gamingmode.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Kết nối MHL</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Bật m&aacute;y chiếu của bạn th&agrave;nh m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị th&ocirc;ng minh bằng c&aacute;ch kết nối với điện thoại th&ocirc;ng minh hay m&aacute;y t&iacute;nh bảng với một d&acirc;y c&aacute;p duy nhất qua cổng MHL; bằng c&aacute;ch đ&oacute;, bạn c&oacute; thể chơi game, truyền video v&agrave; chia sẻ h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh lớn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="Optoma-GT1080-MHL" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/MHL_Generic.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> </div> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Dynamic Black</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">T&iacute;nh năng n&agrave;y cung cấp chiều s&acirc;u hơn cho h&igrave;nh ảnh của bạn bằng việc căn chỉnh lamp output, dựa tr&ecirc;n th&ocirc;ng tin về cường độ s&aacute;ng của mỗi khung h&igrave;nh; để tạo ra độ tương phản cao ấn tượng. C&aacute;c cảnh s&aacute;ng hiện l&ecirc;n sắc n&eacute;t v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng, trong khi c&aacute;c cảnh tối vẫn chi tiết với m&agrave;u đen s&acirc;u v&agrave; chi tiết đổ b&oacute;ng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="Optoma-GT1080" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/pianokeyscontrast_reverse_white.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">24p</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Hầu hết c&aacute;c phime được quay ở 24 khung h&igrave;nh tr&ecirc;n giấy (fps). Để giữ sự nguy&ecirc;n bản của h&igrave;nh ảnh gốc, c&aacute;c m&aacute;y chiếu Optoma nhận nguồn độ ph&acirc;n giải cao 24fps để hiển thị phim ảnh ch&iacute;nh x&aacute;c như gốc.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc tuyệt vời</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">H&igrave;nh ảnh sống động, ch&acirc;n thực, c&aacute;c m&aacute;y chiếu Optoma t&iacute;ch hợp c&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; đa m&agrave;u BrilliantColor&trade;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="Optoma-GT1080" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/colour-balloon.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Đảm bảo m&agrave;u sắc</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Thưởng thức m&agrave;u sắc s&aacute;ng r&otilde; trong nhiều năm li&ecirc;n tục. Optoma cam kết rằng m&agrave;u sắc nhất qu&aacute;n trong 5 năm.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="Optoma-GT1080-colours-gurantee" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/colourguarantee.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Loa t&iacute;ch hợp</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Ho&agrave;n thiện trải nghiệm giải tr&iacute; tại nhả của bạn với sự thuận tiện của một loa c&ocirc;ng suất mạnh mẽ. T&iacute;ch hợp loa cung cấp chất lượng &acirc;m thanh vượt trội v&agrave; dễ d&agrave;ng c&agrave;i đặt m&agrave; kh&ocirc;ng cần loa ngo&agrave;i g&acirc;y tốn k&eacute;m.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">HDMI Link<img alt="optoma-gt1080-hdmi-link" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/hdmilink.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">HDMI link cho ph&eacute;p bạn bật v&agrave; tắt hai hay nhiều thiết bị c&oacute; khả năng HDMI-CED sử dụng một điều khiển từ xa duy nhất.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n d&agrave;i l&acirc;u</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">The expected lifetime of a typical Optoma projector lamp is an impressive 6500 hours; so if you watch a two hour movie every day, the lamp should last for almost 9 years.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Thời gian sử dụng dự kiến l&agrave; 6500 giờ; V&igrave; vậy nếu bạn xem phim 2 giờ mỗi ng&agrave;y th&igrave; tuổi thọ&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Optoma GT1080<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ hiển thị 0.65&rdquo; 1080P DMD Chip<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải Native:1920&times;1080(1080P)<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ tương phản 25,000:1(Dynamic Black)<br style="box-sizing: border-box;" /> Cường độ s&aacute;ng 2,800 ANSI Lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Ống k&iacute;nh F=7.42mm , F# 2.8; manual focus<br style="box-sizing: border-box;" /> Cỡ ảnh tr&igrave;nh chiếu 50 to 150 inches (1.27 - 3.81 m&eacute;t)<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ ph&oacute;ng h&igrave;nh 0.5:1 (Projection distance/width), fixed zoom Lens<br style="box-sizing: border-box;" /> Chỉnh m&eacute;o h&igrave;nh &plusmn; 20&deg; theo chiều dọc<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ khung h&igrave;nh 16:9 Native, 4:3 Compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> Kết nối IN/ OUT&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> HDMI 1.4a &times;1<br style="box-sizing: border-box;" /> MHL/HDMI &times;1<br style="box-sizing: border-box;" /> Mini-jack Audio out &times;1<br style="box-sizing: border-box;" /> 3D VESA Port &times;1+12V Relay output &times;1<br style="box-sizing: border-box;" /> USB (service) &times;1 Native, 4:3 Compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ổn định s&aacute;ng 85%<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ồn 26 dB (Eco mode)<br style="box-sizing: border-box;" /> Loại b&oacute;ng 190-watt User Replaceable lamp<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n 5000/6000/6500 hrs(Bright/Eco/Dynamic Black mode)<br style="box-sizing: border-box;" /> Nguồn điện y&ecirc;u cầu Universal AC 100 - 240 volts, 50/ 60Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng 2.5kg<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước (WxDxH) 31.9&times;22.9&times;10.9 cm<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Trung Quốc.<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y,1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước</p>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807