Máy chiếu Optoma HD200D

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

24.500.000₫

26.500.000₫

-8%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">H&atilde;ng&nbsp;m&aacute;y chiếu&nbsp;Optoma&nbsp;vừa cho ra mắt sản phẩm&nbsp;m&aacute;y chiếu Optoma HD200D, sản phẩm chuy&ecirc;n dụng cho nhu cầu giải tr&iacute;. M&aacute;y chiếu Optoma&nbsp;HD200D được Optoma giới thiệu đến người ti&ecirc;u d&ugrave;ng&nbsp;trong đầu năm 2016,&nbsp;HD200D&nbsp;được xem l&agrave; model ph&aacute;t triển dựa người đ&agrave;n anh đi trước l&agrave; Optoma HD26. Với người ti&ecirc;u d&ugrave;ng chơi HD-3D chắc chắn thương hiệu m&aacute;y chiếu Optoma lu&ocirc;n được đ&aacute;nh gi&aacute; cao v&igrave; chất lượng 3D rất tốt. M&aacute;y chiếu Optoma HD200D được ph&aacute;t triển &nbsp;với c&ocirc;ng nghệ trực quan mới&nbsp;Presence &trade;&nbsp;video Darbee, với c&ocirc;ng nghệ mới&nbsp;HD200D cung cấp&nbsp;chất lượng h&igrave;nh ảnh vượt trội.<br style="box-sizing: border-box;" /> <img alt="" src="http://www.thegioimaychieu.com.vn/product_images/m/347/May_chieu_Optoma_HD200D_gia_re__48367_zoom.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;"><em style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu giải tr&iacute; Full HD Optoma HD200D</em></p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><span style="box-sizing: border-box;">Th&ocirc;ng số kỹ thuật mạnh mẽ của&nbsp;Optoma HD200D</span></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">M&aacute;y chiếu Optoma&nbsp;HD200D&nbsp;được ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ DLP&reg; Link&trade; vốn đ&atilde; l&agrave; c&ocirc;ng nghệ phổ biến v&agrave; mạnh mẽ tr&ecirc;n c&aacute;c sản phẩm 3D của Optoma.&nbsp;Optoma HD200D&nbsp;c&oacute; độ s&aacute;ng 2200 ANSI Lumens, tuy th&ocirc;ng số độ s&aacute;ng kh&ocirc;ng qu&aacute; cao nhưng&nbsp;HD200D&nbsp;lại mang đến trải nghiệm rất tốt. Với những trải nghiệm tr&igrave;nh chiếu đầu ti&ecirc;n, HD200D cho thấy m&aacute;y c&oacute; thể tr&igrave;nh chiếu nội dung ở m&ocirc;i trường nhiều s&aacute;ng m&agrave; kh&ocirc;ng bị giảm s&uacute;t chất lượng h&igrave;nh ảnh, m&agrave;u sắc hiển thị tốt kh&ocirc;ng mờ hay l&oacute;a m&agrave;u. Độ ph&acirc;n giải chuẩn Full HD (1920x1080) cho ph&eacute;p HD200D cung cấp một chất lượng ph&acirc;n giải ảnh rất tốt, h&igrave;nh ảnh tr&igrave;nh chiếu l&ecirc;n sắc n&eacute;t v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng. V&igrave; vốn l&agrave; sản phẩm chuy&ecirc;n dụng cho nhu cầu giải tr&iacute; Full HD-3D v&igrave; thế chất lượng HD củaHD200D&nbsp;vượt trội v&agrave; mạnh mẽ hơn c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c c&ugrave;ng tầm gi&aacute;. Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n của m&aacute;y l&ecirc;n tới 6500 giờ tương đương với người đ&agrave;n anh Optoma HD26.&nbsp;Optoma HD200D&nbsp;với cổng kết nối t&iacute;n hiệu mới v&agrave; nhiều tiện &iacute;ch bổ sung đ&aacute;ng gi&aacute;, m&aacute;y được t&iacute;ch hợp th&ecirc;m cổng MHL/HDMI gi&uacute;p m&aacute;y c&oacute; thể giao tiếp với nhiều thiết bị cấp nội dung như m&aacute;y t&iacute;nh bảng, điện thoại th&ocirc;ng minh. Hệ số tương phản cao l&ecirc;n đến 30.000:1 cho h&igrave;nh ảnh si&ecirc;u n&eacute;t, độ s&acirc;u h&igrave;nh ảnh tốt, m&agrave;u sắc tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng bị trộn lẫn giữa c&aacute;c khung m&agrave;u tối.</p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ mới&nbsp;Presence &trade; video Darbee của Optoma HD200D</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu&nbsp;Optoma HD200D l&agrave; sản phẩm ở ph&acirc;n kh&uacute;c m&aacute;y chiếu 3D gi&aacute; rẻ được t&iacute;ch hợp xử l&yacute; trực quan Presence &trade; video của Darbee. Với c&ocirc;ng nghệ mới n&agrave;y, HD200D sẽ gi&uacute;p cho h&igrave;nh ảnh tr&igrave;nh chiếu tăng th&ecirc;m chiều s&acirc;u, sắc n&eacute;t hơn v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng hơn. Với những trải nghiệm đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n HD200D bạn sẽ dễ d&agrave;ng cảm thấy một sự vượt trội về độ n&eacute;t cũng như khả năng tương t&aacute;c 3D rất si&ecirc;u thực, việc xử l&yacute; h&igrave;nh ảnh ở HD200D c&oacute; thể điều chỉnh theo &yacute; th&iacute;ch, tạo cho bạn sự linh hoạt để t&ugrave;y chỉnh h&igrave;nh ảnh ph&ugrave; hợp với từng nhu cầu.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" border="0" src="http://asia.optoma.com/OptWebMng_Apec/uploads/darbee.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Optoma HD200D&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">1080p Full HD</span></h3> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">Full HD (1920 &times; 1080) đ&atilde; hai lần độ ph&acirc;n giải ti&ecirc;u chuẩn HD.&nbsp;HD200D l&agrave; tương th&iacute;ch với c&aacute;c chương tr&igrave;nh ph&aacute;t s&oacute;ng HDTV v&agrave; phương tiện truyền th&ocirc;ng độ n&eacute;t cao cho dự &aacute;n ấn tượng đầy đủ h&igrave;nh ảnh độ ph&acirc;n giải 1080p v&agrave; video trong s&aacute;ng kỹ thuật số ban đầu của họ.</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://asia.optoma.com/OptWebMng_Apec/uploads/XGA_1080p.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Darbee Visual Presence gi&uacute;p tăng chiều s&acirc;u h&igrave;nh ảnh, độ tương phản v&agrave; độ n&eacute;t bằng c&aacute;ch tăng cường sự ch&ecirc;nh lệch giữa c&aacute;c mảng s&aacute;ng tối của h&igrave;nh ảnh tr&igrave;nh chiếu.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">Darbee Visual Presence cũng gi&uacute;p&nbsp;</span>tăng độ bảo h&ograve;a m&agrave;u sắc v&agrave; chi tiết h&igrave;nh ảnh tr&igrave;nh chiếu trở n&ecirc;n r&otilde; n&eacute;t hơn, tạo n&ecirc;n một h&igrave;nh ảnh chất lượng hơn, tự nhi&ecirc;n hơn thay v&igrave; chỉ giả lập điểm ảnh như c&aacute;c thuật to&aacute;n giả lập h&igrave;nh ảnh truyền thống trước đ&oacute;.</span></p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Optoma HD200D được t&iacute;ch hợp MHL một&nbsp;tiện &iacute;ch bổ sung đ&aacute;ng gi&aacute;</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">Optoma HD200D được t&iacute;ch hợp cổng giao tiếp MHL/HDMI sẽ gi&uacute;p dễ d&agrave;ng kết nối với một m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay, m&aacute;y t&iacute;nh bảng, điện thoại di động th&ocirc;ng minh hoặc c&aacute;c thiết bị giải tr&iacute; đa phương tiện.</span><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;Cổng MHL vốn kh&ocirc;ng c&ograve;n mới mẻ, tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y được xem l&agrave;<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;một&nbsp;</span>&yacute; tưởng th&ocirc;ng minh của nh&agrave; sản xuất Optoma bởi hiện nay thị trường điện thoại th&ocirc;ng minh đang rất ph&aacute;t triển v&agrave; việc kết nối giữa điện thoại với m&aacute;y chiếu sẽ&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">gi&uacute;p cho người d&ugrave;ng dễ d&agrave;ng tr&igrave;nh chiếu c&aacute;c tập tin, h&igrave;nh ảnh được lưu trữ tr&ecirc;n thiết bị di động của họ. Việc ph&aacute;t triển th&ecirc;m cổng giao tiếp n&agrave;y sẽ tạo ra một điểm nhấn tr&ecirc;n d&ograve;ng sản phẩm mới n&agrave;y. Tiện &iacute;ch n&agrave;y được</span>&nbsp;nhiều người ti&ecirc;u d&ugrave;ng quan t&acirc;m,</span><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;tạo cảm gi&aacute;c trải nghiệm mới mẻ v&agrave; hiện đại.</span></span></span></span></span></p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Optoma HD200D&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">Dễ d&agrave;ng kết nối MHL</span></h3> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">Dễ d&agrave;ng kết nối với một m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay, m&aacute;y t&iacute;nh, m&aacute;y chơi game hoặc m&aacute;y nghe nhạc DVD với HDMI.&nbsp;HD200D l&agrave; MHL tương th&iacute;ch, điều n&agrave;y cho ph&eacute;p kết nối MHL của bạn k&iacute;ch hoạt thiết bị di động với một giải ph&aacute;p c&aacute;p duy nhất cho ph&eacute;p bạn để chiếu m&agrave;n h&igrave;nh thiết bị của bạn.&nbsp;L&yacute; tưởng cho c&aacute;c d&ograve;ng phim v&agrave; xem c&aacute;c tập tin v&agrave; h&igrave;nh ảnh được lưu trữ tr&ecirc;n thiết bị di động của bạn.</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" border="0" src="http://asia.optoma.com/OptWebMng_Apec/uploads/MHL_26_R.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Optoma HD200D với thiết kế sang trọng mới mẻ</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Thiết kế của Optoma HD200D vốn thừa hưởng từ c&aacute;c người đ&agrave;n anh đi trước, điển h&igrave;nh l&agrave; Optoma HD26. Với thiết kế h&igrave;nh khối chữ nhật truyền thống của Optoma, m&aacute;y được sơn t&ocirc;ng m&agrave;u trắng, phủ đầy từ phần th&acirc;n đến c&aacute;c phụ kiện đi k&egrave;m. Thiết kế kh&ocirc;ng mới, tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y lại l&agrave; một thiết kế rất được l&ograve;ng người sử dụng bởi khả năng chịu lực tốt, cầm nắm dễ d&agrave;ng v&agrave; tạo cảm gi&aacute;c chắc chắn.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="https://s.yimg.com/wb/images/E1CBA91FBDFDE2B534658C29C2DA47859EBCC58E" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Mặt trước vẫn l&agrave; ống k&iacute;nh l&otilde;m kh&aacute; to với c&aacute;c v&ograve;ng xoay t&ugrave;y chỉnh Focus v&agrave; Zoom, kế b&ecirc;n l&agrave; logo Optoma nổi bật.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.optoma.com.tw/UploadFiles/ProductPictures/6b2d7b7f-acbc-402b-b765-d67230baa739-ad79a6f6-2073-4d89-bb38-7a6bfd85939b.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tr&ecirc;n th&acirc;n m&aacute;y l&agrave; hệ thống menu t&ugrave;y chỉnh quen thuộc với c&aacute;c ph&iacute;m nổi, dễ d&agrave;ng t&ugrave;y chỉnh v&agrave; bền bỉ theo thời gian. C&aacute;c ph&iacute;m được tối giản chỉ gồm c&aacute;c ph&iacute;m trợ năng, phần lớn nội dung t&ugrave;y chỉnh sẽ được thực hiện tr&ecirc;n ph&iacute;m menu ch&iacute;nh.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://vnpc.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/OPTOMA-HD200D.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Phần th&acirc;n m&aacute;y l&agrave; c&aacute;c khe lọc gi&oacute;, c&aacute;c khe trải d&agrave;i từ phần đầu đến cuối m&aacute;y, việc tạo c&aacute;c khe tho&aacute;ng sẽ gi&uacute;p cho m&aacute;y tho&aacute;t nhiệt từ b&ecirc;n trong ra b&ecirc;n ngo&agrave;i dễ d&agrave;ng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động. Ở c&aacute;c sản phẩm m&aacute;y chiếu chuy&ecirc;n dụng giải tr&iacute; v&agrave; sử dụng ở hiệu suất cao th&igrave; thiết kế n&agrave;y rất hiệu quả.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://vnpc.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/may-chieu-OPTOMA-HD200D.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Cổng giao tiếp được thiết kế phần b&ecirc;n hong phải của m&aacute;y, ở HD200D c&aacute;c cổng giao tiếp kh&ocirc;ng trải d&agrave;i m&agrave; được g&oacute;i gọn ở một diện t&iacute;ch tương đối hẹp chừa chổ cho c&aacute;c khe tho&aacute;t kh&iacute;. Số lượng cổng giao tiếp đầy đủ với c&aacute;c chuẩn giao tiếp kh&aacute;c nhau.</span></p> </div> <table style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <table bgcolor="#1a1a1a" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Table9" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">To&agrave;n bộ I / O hỗ trợ</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<img alt="" border="0" src="http://asia.optoma.com/OptWebMng_Apec/uploads/HD200D_IO.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></div> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">M&aacute;y chiếu Optoma HD200D<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ: DLP<br style="box-sizing: border-box;" /> Cường độ s&aacute;ng: 3.200 Ansi lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương phản: 30.000:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải: Full HD 1080P (1920 x 1080 pixels); n&eacute;n UXGA (1600 x 1200 pixel)<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n: 10.000 giờ<br style="box-sizing: border-box;" /> M&agrave;u sắc: 1.07 tỷ m&agrave;u<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ khung h&igrave;nh chuẩn: 16:9, 4:3<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước h&igrave;nh chiếu: 50 - 150 inch<br style="box-sizing: border-box;" /> Chỉnh vu&ocirc;ng h&igrave;nh ảnh: Vertical &plusmn; 30&deg;, Horizontal &plusmn; 30&deg;<br style="box-sizing: border-box;" /> Loa: 10W<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối: HDMI 1.4a &times;1, MHL/HDMI &times;1, Mini-jack Audio out &times;1, 3D VESA Port &times;1, +12V Relay output &times;1, USB &times;1, USB Power &times;1<br style="box-sizing: border-box;" /> 3D Support: Full 3D - The 3D features of Optoma projectors can only be used with compatible 3D content. Typical applications include use with 3D educational or 3D design and modelling systems. 3D TV broadcast systems, (SKY in the UK), Blu-ray 3D&trade; and 3D games from the Sony&reg; PS3 or Microsoft&reg; Xbox 360 are now supported as part of the HDMI v1.4a specification.<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng: 2.6 kg<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước: 315 x 114 x 223 mm<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 12 th&aacute;ng hoặc 1000h cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước.<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Trung Quốc.</p> </div>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807