Máy chiếu Optoma HD26

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

23.100.000₫

25.000.000₫

-8%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; width: 730px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" colspan="5" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 36px; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Optoma HD26</span></h1> <div id="prodstrapline" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Thỏa m&atilde;n đam m&ecirc;</span></div> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">M&aacute;y chiếu với &aacute;nh s&aacute;ng mạnh mẽ HD26 hiển thị r&otilde; n&eacute;t chất lượng h&igrave;nh ảnh Full HD m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải giảm thiểu &aacute;nh s&aacute;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i. Với cường độ s&aacute;ng 3200 ANSI lumens, bạn c&oacute; thể h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o những trận cầu đỉnh cao bất cứ thời điểm n&agrave;o trong ng&agrave;y, tận hưởng những bộ phim y&ecirc;u th&iacute;ch với trải nghiệm chưa từng c&oacute;, h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o những tr&ograve; chơi sống động như thật. Tất cả tạo n&ecirc;n một trải nghiệm giải tr&iacute; gia đ&igrave;nh đỉnh cao.</span></div> </div> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" colspan="2" rowspan="7" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span id="result_box" lang="vi" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="Optoma HD26" height="151" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma/Optoma%20HD26.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="281" /></span></td> <td class="style10" rowspan="3" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">M&agrave;u sắc tươi v&agrave; sống động - 3200 ANSI Lumens</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">R&otilde; n&eacute;t như pha l&ecirc; -&nbsp; độ tương phản 25,000:1</span></p> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">B&aacute;nh xe m&agrave;u 6 ph&acirc;n kh&uacute;c RGB</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Full 3D tương th&iacute;ch với Blu-ray 3D</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ống k&iacute;nh 1,5x</span></p> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Kết nối dễ d&agrave;ng &ndash; MHL</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Loa 10W mạnh mẽ</span></td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="10" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Full HD1080p</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ ph&acirc;n giải Full HD (1920 &times; 1080) , gấp đ&ocirc;i so với ti&ecirc;u chuẩn HD. HD26 tương th&iacute;ch với c&aacute;c chương tr&igrave;nh ph&aacute;t s&oacute;ng HDTV v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh truyền th&ocirc;ng độ n&eacute;t cao cho h&igrave;nh ảnh 1080p ấn tượng v&agrave; video kỹ thuật số đầy đủ, s&aacute;ng r&otilde;.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="XGA 1080p" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Tinh%20Nang/XGA_1080p.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Dynamic Black V</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&ocirc;ng nghệ Dynamic Black V điều chỉnh b&oacute;ng đ&egrave;n tự động một c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng dựa tr&ecirc;n th&ocirc;ng tin độ s&aacute;ng tr&ecirc;n mỗi khung h&igrave;nh tạo ra độ tương phản ấn tượng. Những cảnh s&aacute;ng trở n&ecirc;n chắc chắn v&agrave; r&otilde; d&agrave;ng trong khi những cảnh tối vẫn thể hiện r&otilde; từng chi tiết ngay cả trong những khung cảnh tối nhất.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="Dynamic black" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Tinh%20Nang/DB_b_R.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Kết nối dễ d&agrave;ng &ndash; MHL</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dễ d&agrave;ng kết nối với laptop, PC, m&aacute;y chơi game hoặc đầu DVD th&ocirc;ng qua cổng HDMI. HD26/GT1080 tương th&iacute;ch với chuẩn MHL cho ph&eacute;p bạn kết nối với c&aacute;c thiết bị di động th&ocirc;ng qua giải ph&aacute;p 1 d&acirc;y duy nhất, hiển thị c&aacute;c h&igrave;nh ảnh từ thiết bị cầm tay l&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh lớn. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng nghệ l&yacute; tưởng để tr&igrave;nh chiếu phim, h&igrave;nh ảnh được lưu trữ trong thiết bị cầm tay của bạn.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="Kết nối MHL" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Tinh%20Nang/MHL_26_R.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp; <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">M&agrave;n h&igrave;nh theo &yacute; muốn</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&ocirc;ng nghệ 3D tương th&iacute;ch với DLP v&agrave; k&iacute;nh RFHD26 đem đến 7 phương &aacute;n m&agrave;n h&igrave;nh bằng c&aacute;ch thay đổi độ s&aacute;ng v&agrave; độ s&acirc;u ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu hiển thị của người sử dụng.</span></p> <table border="0" cellpadding="7" cellspacing="1" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">CHẾ ĐỘ</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Chi tiết</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Cinema(Rạp chiếu)</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tập trung v&agrave;o mật độ của m&agrave;u sắc, chuy&ecirc;n biệt cho chiếu phim</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Standard (Căn bản)</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">M&ocirc; phỏng m&agrave;u sắc trung thực nhất của bộ phim theo ti&ecirc;u chuẩn Rec.709</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Vivid (Sống động)</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sắc th&aacute;i m&agrave;u chi tiết, sống động như thật v&agrave; cảm gi&aacute;c h&igrave;nh ảnh nổi</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Bright (S&aacute;ng)</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">N&acirc;ng cao hiệu suất h&igrave;nh ảnh khi sử dụng đ&egrave;n nền</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Gaming (Chơi game)</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Khuếch đại độ b&atilde;o h&ograve;a v&agrave; c&aacute;c chi tiết của bộ phim hoạt h&igrave;nh CG</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">3D</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">N&acirc;ng cao khả năng tr&igrave;nh chiếu nội dung 3 chiều</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">ISFcc</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cho ph&eacute;p căn chỉnh theo chứng nhận ISFccc để tăng cường độ ch&iacute;nh x&aacute;c</span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ 3D v&agrave; K&iacute;nh 3D RF</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sử dụng tốc độ vốn c&oacute; của c&ocirc;ng nghệ DLP &reg;, HD36 cho đầu ra video v&agrave; h&igrave;nh ảnh với một tốc độ đ&aacute;ng kinh ngạc 144Hz, cho ph&eacute;p bạn hiển thị to&agrave;n m&agrave;n h&igrave;nh, đầy đủ m&agrave;u sắc, v&agrave; lập thể 3D. Trong c&ocirc;ng nghệ DLP &reg; Link &trade;, k&iacute;nh 3D đồng bộ với h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh để nối mỗi d&ograve;ng đến con mắt chuẩn x&aacute;c; bộ n&atilde;o của bạn sau đ&oacute; kết hợp hai d&ograve;ng khiến h&igrave;nh ảnh trở n&ecirc;n sống động. Hơn nữa, HD36 được lắp đặt với cổng 3D VESA, tương th&iacute;ch với cả DLP v&agrave; k&iacute;nh 3D ph&aacute;t tần số. Tần số cung cấp hiệu suất 3D nổi bật nhất l&agrave; đối với đường d&agrave;i v&agrave; địa điểm tổ chức lớn.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="Optoma HD36 Full 3D 1080p" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Tinh%20Nang/Full3D1080P_LOGO.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">M&aacute;y chiếu Optoma HD26</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&ocirc;ng nghệ hiển thị Single 0.65&rdquo; 1080p DC2 DMD chip DLP&reg; Technology by Texas Instruments</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ ph&acirc;n giải Thực:1920&times;1080(1080P)</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Hỗ trợ t&iacute;n hiệu m&aacute;y t&iacute;nh l&ecirc;n tới WUXGA/60Hz</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ s&aacute;ng 3200 ANSI Lumens</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ tương phản 25,000:1</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ống k&iacute;nh F# 2.5 ~ 2.67, f = 21.9 ~ 24; manual zoom &amp; focus</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cỡ ảnh hiển thị 50 tới 150 inches</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tỷ lệ ph&oacute;ng h&igrave;nh: 1.48 ~ 1.62 :1 (Khoảng c&aacute;ch từ ống k&iacute;nh tới m&agrave;n h&igrave;nh/ Chiều rộng của ảnh hiển thị) 1.1x Lens</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Chỉnh m&eacute;o h&igrave;nh thang &plusmn;20&deg; theo chiều dọc (system)</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tỷ lệ khung h&igrave;nh 16:9 Native, 4:3 Compatible</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Số m&agrave;u hiển thị 1.07 tỷ</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cổng kết nối v&agrave;o/ra HDMI 1.4a &times;1, MHL/HDMI &times;1, Mini-jack Audio out &times;1, 3D VESA Port &times;1,+12V Relay output &times;1,USB (service) &times;1</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ ổn định s&aacute;ng 85 %</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nguồn điện Xoay chiều AC 100 ~ 240 volts, 50/ 60Hz</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ ồn 26dB (Eco mode)</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Loại b&oacute;ng 190-watt, c&oacute; thể thay thế</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n Ước t&iacute;nh 5000/6000/6500 giờ ở c&aacute;c chế độBright/Eco/Dynamic Black</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Loa 10W</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Trọng lượng 2.5 kg</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">K&iacute;ch thước 31.9&times;22.9&times;10.9 cm</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Xuất xứ: Trung Quốc.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y,1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước</span></p>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807