Máy chiếu Optoma HD36

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

32.800.000₫

33.500.000₫

-2%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; width: 730px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" colspan="5" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 36px; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit;"><span style="box-sizing: border-box;">Optoma HD36</span></h1> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div id="prodstrapline" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">Độ s&aacute;ng v&agrave; m&agrave;u sắc tuyệt vời cho Rạp chiếu tại gia</span></div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp; <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">HD36 mang lại yếu tố mấu chốt cho Trải nghiệm m&agrave;n h&igrave;nh lớn của bạn</span></div> <br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</div> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" colspan="2" rowspan="7" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span id="result_box" lang="vi" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></p> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="May chieu Optoma HD36" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma/Optoma%20HD36(2).jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style10" rowspan="3" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc tươi v&agrave; sống động - 3000 ANSI Lumens</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">R&otilde; n&eacute;t như pha l&ecirc; -&nbsp; độ tương phản 30,000:1</span></p> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">B&aacute;nh xe m&agrave;u 6 ph&acirc;n kh&uacute;c RGB</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">Full 3D tương th&iacute;ch với Blu-ray 3D</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Ống k&iacute;nh 1,5x</span></p> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">Dịch chuyển ống k&iacute;nh trục dọc cho c&agrave;i đặt linh hoạt</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">Hệ thống loa &acirc;m thanh nổi 30 Watt</span></td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="10" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">HD36 kết hợp b&aacute;nh xe m&agrave;u 6 ph&acirc;n kh&uacute;c với chip DC3 mới nhất, để t&aacute;i tạo lại m&agrave;u sắc tươi s&aacute;ng tuyệt vời tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh của bạn. HD36 sử dụng 6 m&agrave;u căn bản (RGBRGB) ri&ecirc;ng biệt để tạo n&ecirc;n hiệu suất m&agrave;u v&agrave; tầm quản l&yacute; mới, mang đến h&igrave;nh ảnh ch&iacute;nh x&aacute;c đến ch&acirc;n thật.<br style="box-sizing: border-box;" /> <img alt="bánh xe màu 6 phân khúc" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Tinh%20Nang/RGBRGB.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Ống k&iacute;nh 1.5x</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">HD36 được trang bị một ống k&iacute;nh thủy tinh đặc biệt, lắp r&aacute;p th&agrave;nh bốn nh&oacute;m bằng 12 thấu k&iacute;nh; bao gồm ống k&iacute;nh t&aacute;n sắc (ED), được thiết kế để giảm c&aacute;c vấn đề của quang sai m&agrave;u v&agrave; c&aacute;c đốm t&iacute;m. Ngo&agrave;i ra, tỷ lệ chiếu ngắn cho ph&eacute;p chiếu m&agrave;n h&igrave;nh lớn 100 &ldquo; trong v&ograve;ng 3 m&eacute;t.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="ED glass lens" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Tinh%20Nang/ED_g_36.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><strong style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">Loa 30W mạnh mẽ</span></span></strong></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">HD36 cho c&aacute;c loa &acirc;m thanh nổi mạnh mẽ nhất tr&ecirc;n thị trường rạp chiếu tại nh&agrave;. Được trang bị với loa si&ecirc;u trầm 30W mạnh mẽ, cung cấp HD36 &acirc;m thanh đặc biệt th&ocirc;ng qua cổng HDMI v&agrave; c&aacute;c thiết bị video giải tr&iacute; kh&aacute;c; t&aacute;i tạo lại c&aacute;c yếu tố mấu chốt của điện ảnh kỹ thuật số IMAX.</span></p> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Cảnh chiếu theo sở th&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">HD36 c&oacute; 7 lựa chọn tuỳ biến, bằng c&aacute;ch điều chỉnh độ s&aacute;ng v&agrave; chiều s&acirc;u ảnh, cho ph&ugrave; hợp với sở th&iacute;ch của người xem.</span></p> <table border="0" cellpadding="7" cellspacing="1" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">CHẾ ĐỘ</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Chi tiết</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Cinema (Rạp chiếu)</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tập trung v&agrave;o mật độ của m&agrave;u sắc, thiết lập cho phim</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Standard (Căn bản)</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&ocirc; phỏng m&agrave;u sắc trung thực nhất của bộ phim theo ti&ecirc;u chuẩn Rec.709</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Vivid (Sống động)</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">Sắc th&aacute;i m&agrave;u chi tiết, sống động như thật v&agrave; cảm gi&aacute;c h&igrave;nh ảnh nổi</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Bright (S&aacute;ng)</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">N&acirc;ng cao hiệu suất h&igrave;nh ảnh khi sử dụng đ&egrave;n nền</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Gaming (Chơi game)</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">Khuếch đại độ b&atilde;o h&ograve;a v&agrave; c&aacute;c chi tiết của bộ phim hoạt h&igrave;nh CG</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">3D</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">N&acirc;ng cao khả năng tr&igrave;nh chiếu nội dung 3 chiều</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">ISFcc</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">Cho ph&eacute;p căn chỉnh theo chứng nhận ISFccc để tăng cường độ ch&iacute;nh x&aacute;c</span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ 3D v&agrave; K&iacute;nh 3D RF</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Sử dụng tốc độ vốn c&oacute; của c&ocirc;ng nghệ DLP &reg;, HD36 cho đầu ra video v&agrave; h&igrave;nh ảnh với một tốc độ đ&aacute;ng kinh ngạc 144Hz, cho ph&eacute;p bạn hiển thị to&agrave;n m&agrave;n h&igrave;nh, đầy đủ m&agrave;u sắc, v&agrave; lập thể 3D. Trong c&ocirc;ng nghệ DLP &reg; Link &trade;, k&iacute;nh 3D đồng bộ với h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh để nối mỗi d&ograve;ng đến con mắt chuẩn x&aacute;c; bộ n&atilde;o của bạn sau đ&oacute; kết hợp hai d&ograve;ng khiến h&igrave;nh ảnh trở n&ecirc;n sống động. Hơn nữa, HD36 được lắp đặt với cổng 3D VESA, tương th&iacute;ch với cả DLP v&agrave; k&iacute;nh 3D ph&aacute;t tần số. Tần số cung cấp hiệu suất 3D nổi bật nhất l&agrave; đối với đường d&agrave;i v&agrave; địa điểm tổ chức lớn.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="Optoma HD36 Full 3D 1080p" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Tinh%20Nang/Full3D1080P_LOGO.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Optoma HD36<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ hiển thị Single 0.65&rdquo; 1080p DC2 DMD chip DLP&reg; Technology by Texas Instruments<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải tự nhi&ecirc;n 1080p 1920 x 1080<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ s&aacute;ng 3000 ANSI Lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ tương phản 30,000:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Ống k&iacute;nh F# 2.42 ~ 2.98, f = 20.7 ~ 31.1; manual zoom &amp; focus<br style="box-sizing: border-box;" /> Cỡ ảnh hiển thị 50 tới 150 inches<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ ph&oacute;ng h&igrave;nh 1.37 ~ 2.05 :1 (Khoảng c&aacute;ch từ ống k&iacute;nh tới m&agrave;n h&igrave;nh/ Chiều rộng của ảnh hiển thị) 1.5x Lens<br style="box-sizing: border-box;" /> Chỉnh m&eacute;o h&igrave;nh thang &plusmn;15&deg; theo chiều dọc (system)<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ khung h&igrave;nh 16:9 Native, 4:3 Compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> Số m&agrave;u hiển thị 1.07 tỷ<br style="box-sizing: border-box;" /> Hỗ trợ định dạng 3D Video: 480i &amp; HDMI 1.4a Blu-ray 3D<br style="box-sizing: border-box;" /> Computer: 1280&times;720/1024&times;768/800&times;600@120Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối v&agrave;o/ra HDMI 1.4a &times;1 , DVI-D &times;1 , VGA(YPbPr/RGB) &times;2 , VGA Out &times;1 , Composite Video &times;1 , S-Video &times;1 , Mini-jack Audio out &times;1 , Mini-jack Audio in &times;2 , RCA Audio in &times;1 , MIC Audio in &times;1 , 3D VESA Port &times;1 , +12V Relay output &times;1 , RS232 Control &times;1 . USB (service) &times;1, USB(Charge 5V/1A)<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ổn định s&aacute;ng 85 %<br style="box-sizing: border-box;" /> Nguồn điện Xoay chiều AC 100 ~ 240 volts, 50/ 60Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ồn 27dB (Eco mode)<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng 4.5 kg<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước 399&times;299&times;169 mm<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Trung Quốc.<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y,1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước</p>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807