Máy chiếu Optoma ML1500

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

25.400.000₫

26.300.000₫

-3%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Optoma ML1500</strong></span></span></span></p> <div id="prodstrapline" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu LED x&aacute;ch tay si&ecirc;u mỏng</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="May chieu Optoma ML1500" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/ML1000-lg.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">ML1500 l&agrave; m&aacute;y chiếu LED x&aacute;ch tay si&ecirc;u mỏng, mạnh mẽ, tr&igrave;nh chiếu h&igrave;nh ảnh HD ready tươi s&aacute;ng rực rỡ, k&iacute;ch thước 2.54m (100&rdquo;) theo đường ch&eacute;o.&nbsp; Nặng chỉ 1.4kg v&agrave; c&oacute; t&uacute;i đi k&egrave;m tiện lợi cho bạn bỏ t&uacute;i/ cầm tay mang theo giữa c&aacute;c cuộc họp.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">ML1500 t&iacute;ch hợp đầy đủ t&iacute;nh năng: Media Player, hiển thị văn bản v&agrave; loa lắp trong chuyển đổi &acirc;m thanh v&ograve;ng SRS WOW. M&aacute;y cũng bao gồm khe cắm thẻ SD, kết nối USB v&agrave; khả năng kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y&nbsp; (t&ugrave;y chọn) cung cấy cho bạn sự linh hoạt cao. ML1500 ho&agrave;n hảo cho việc hiển thị file Microsoft Office v&agrave; PDF, h&igrave;nh ảnh v&agrave; video.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Sử dụng c&ocirc;ng nghệ &ldquo;kh&ocirc;ng b&oacute;ng đ&egrave;n&rdquo; mới nhất để đem đến m&agrave;u sắc trung thực, sự ổn định v&agrave; độ bền cao.&nbsp; Chiếc m&aacute;y chiếu LED di động si&ecirc;u mỏng n&agrave;y của Optoma l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh ho&agrave;n hảo cho c&ocirc;ng việc v&agrave; giải tr&iacute;.</p> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="10" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div style="box-sizing: border-box;"><iframe frameborder="0" height="225" scrolling="no" src="http://www.youtube.com/embed/KiVcoGg9-BA?feature=player_embedded" style="box-sizing: border-box;" title="YouTube video player" width="300"></iframe></div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tr&igrave;nh chiếu tập tin văn bản</strong></div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;">Bật video, ảnh, c&aacute;c file Microsoft Office v&agrave; Adobe PDF trực tiếp từ bộ nhớ trong, thẻ microSD hoặc USB cắm v&agrave;o m&aacute;y chiếu ML1500, kh&ocirc;ng cần kết nối với laptop, PC hay đầu ph&aacute;t DVD.</div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;"><img alt="Trình chiếu văn bản" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/presentationdocumentmedia.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></div> <div style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Videos</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Bạn c&oacute; thể nghỉ ngơi sau một ng&agrave;y d&agrave;i với những bộ phim y&ecirc;u th&iacute;ch của m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng cần chuyển đổi file. ML1500 hỗ trợ hầu hết c&aacute;c định dạng video v&agrave; file nhạc phổ biến, hỗ trợ HD v&agrave; LED. Bạn cũng c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m về m&agrave;u sắc rực rỡ, đậm n&eacute;t v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng d&acirc;y</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Tr&igrave;nh chiếu từ điện thoại hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng sử dụng app miễn ph&iacute;: Wifi-Doc. T&iacute;nh năng n&agrave;y chạy tr&ecirc;n cả thiết bị Android v&agrave; iOS. Wifi-Doc cho bạn sự tự do chia sẻ v&agrave; thuyết tr&igrave;nh kh&ocirc;ng d&acirc;y văn bản h&igrave;nh ảnh được lựa trong thiết bị di động, tao ra sự li&ecirc;n kết v&agrave; hợp t&aacute;c giữa mọi người.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Kết nối nhanh ch&oacute;ng v&agrave; thuyết tr&igrave;nh kh&ocirc;ng d&acirc;y c&aacute;c nội dung từ PC, Mac hoặc thiết bị cầm tay sử dụng Mini Wifi Dongle gọn g&agrave;ng qua cổng USB. ML1500 đem đến khả năng kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y mượt m&agrave;, cơ động. Tận hưởng b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh lớn qua m&aacute;y chiếu m&agrave; kh&ocirc;ng cần kết nối.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/ml1000wifidoc.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">&Acirc;m thanh v&ograve;m WOW - SRS Wow HD&trade; Surround Sound</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&Acirc;m thanh Surround Audio WOW tạo n&ecirc;n trải nghiệm &acirc;m thanh tự nhi&ecirc;n, với tiếng bass s&acirc;u. Dễ d&agrave;ng lắp đặt m&agrave; kh&ocirc;ng cần loa cắm ngo&agrave;i, ML1500 cung cấp chất lượng &acirc;m thanh tuyệt với loa stereo 6W gắn liền.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">T&iacute;nh năng SRS WOW HD</strong></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-type: none;"> <li style="box-sizing: border-box;">Tăng cường stereo n&acirc;ng cao chất lượng &acirc;m thanh</li> <li style="box-sizing: border-box;">Tiếng bass chắc chắn từ loa lắp trong</li> <li style="box-sizing: border-box;">&Acirc;m thanh tự nhi&ecirc;n với dải &acirc;m rộng</li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/srswowblankml1000.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Si&ecirc;u mỏng</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Chỉ nặng 1.4kg, ML1500 l&agrave; m&aacute;y chiếu si&ecirc;u mỏng v&agrave; si&ecirc;u nhẹ. M&aacute;y đi k&egrave;m t&uacute;i đựng, ho&agrave;n hảo cho việc thuyết tr&igrave;nh lưu động.&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/ml1000ultracompact.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Chỉnh m&eacute;o h&igrave;nh thang tự động</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Chỉnh m&eacute;o h&igrave;nh thang tự động đảm bảo h&igrave;nh ảnh tr&igrave;nh chiếu lu&ocirc;n khớp với kh&ocirc;ng gian tr&igrave;nh chiếu.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/ml1000autokeystone.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">3D Ready</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Tận dụng tốc độ sẵn c&oacute; của c&ocirc;ng nghệ DLP, những m&aacute;y chiếu 3D Ready của Optoma c&oacute; khả năng thể hiện video v&agrave; h&igrave;nh ảnh với một tốc độ ấn tượng 120 Hz, cho ph&eacute;p bạn tr&igrave;nh chiếu to&agrave;n m&agrave;n h&igrave;nh, đầy đủ m&agrave;u sắc, 3D nổi bật. Th&iacute;ch hợp cho cả kh&aacute;ch h&agrave;ng diễn thuyết chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; gi&aacute;o dục, ML1500 đưa việc thiết kế v&agrave; giảng dạy l&ecirc;n một tầm cao mới.</p> </div> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">H&igrave;nh ảnh</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Cắm thẻ SD trực tiếp từ điện thoặc hoặc camera để chia sẻ những kỉ niệm với bạn b&egrave; m&agrave; kh&ocirc;ng cần d&acirc;y cắm. Hoặc bạn c&oacute; thể tr&igrave;nh chiếu dưới dạng slideshow với &acirc;m thanh nền trước khi bắt đầu cuộc họp để khơi gợi sự t&ograve; m&ograve; của kh&aacute;n giả với chủ đề của cuộc thảo luận.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Chiếu Slide v&agrave; Văn bản</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">V&igrave; ML1500 hỗ trợ c&aacute;c file Microsoft Office v&agrave; Adobe PDF, n&ecirc;n rất đơn giản l&agrave; bạn chỉ việc lưu nội dung c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh v&agrave;o thẻ SD hoặc thẻ nhớ USB v&agrave; bạn đ&atilde; sẵn sang để đi thuyết tr&igrave;nh, tr&igrave;nh chiếu.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/docicon_v3.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">*Thẻ SD v&agrave; thẻ nhớ USB kh&ocirc;ng đi k&egrave;m m&aacute;y. Việc kết nối với một số thiết bị c&oacute; thể y&ecirc;u cầu th&ecirc;m d&acirc;y c&aacute;p,&nbsp; Hỗ trợ tới 32GB.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ LED</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tận dụng điểm mạnh của c&ocirc;ng nghệ LED, m&aacute;y chiếu ML1500 sử dụng c&aacute;c module m&agrave;u LED Đỏ, Xanh l&aacute; v&agrave; Xanh da trời để tạo n&ecirc;n những m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau m&agrave; kh&ocirc;ng cần bảng m&agrave;u.</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">C&ocirc;ng nghệ LED tăng hiệu quả sử dụng v&agrave; tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n l&ecirc;n tới 20.000 giờ, tiết kiệm thời gian v&agrave; tiền bạc cho bạn nhưng vẫn đảm bảo m&aacute;y hoạt động tốt trong nhiều năm.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/lamp.PNG" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">H&igrave;nh ảnh tươi s&aacute;ng, đậm n&eacute;t</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">ML1500 đem đến h&igrave;nh ảnh tươi s&aacute;ng, đậm n&eacute;t với độ b&atilde;o h&ograve;a cao đầy sức sống nhờ khả năng t&aacute;i tạo m&agrave;u trung thực của c&ocirc;ng nghệ LED. Trong nhiều trường hợp cường độ s&aacute;ng của m&aacute;y chiếu LED c&oacute; thể gấp 2 cường độ s&aacute;ng của m&aacute;y chiếu sử dụng b&oacute;ng th&ocirc;ng thường.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/Bright.PNG" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Bật/ Tắt nhanh ch&oacute;ng</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Nhanh ch&oacute;ng khởi động v&agrave; tắt với t&iacute;nh năng tự động. C&ocirc;ng nghệ LED cho ph&eacute;p m&aacute;y chiếu đạt đến độ s&aacute;ng cao nhất chỉ sau v&agrave;i gi&acirc;y.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/Instant_on.PNG" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ biển b&aacute;o kỹ thuật số Digital Signage</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">T&iacute;ch hợp chức năng digital signage. Ho&agrave;n hảo cho c&aacute;c ứng dụng giải ph&aacute;p digital signage như quảng c&aacute;o v&agrave; tr&igrave;nh chiếu trong bảo t&agrave;ng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/ml1000digitalsignage.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Đảm bảo m&agrave;u sắc</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự tin rằng chất lượng h&igrave;nh ảnh của ML1500 sẽ giữ nguy&ecirc;n như ng&agrave;y bạn mua. Optoma bảo h&agrave;nh chất lượng m&agrave;u sắc trong 5 năm.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/colourguarantee.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">M&aacute;y chiếu Optoma ML1500<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ hiển thị Single 0.45&rdquo; WXGA DMD Chip DLP&reg; Technology by Texas Instruments<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải tự nhi&ecirc;n WXGA 1280 x 800<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ s&aacute;ng 1500 ANSI Lumens (LED)<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ Tượng phản 15,000:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ồn 30dB<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng 1.4kg<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối In/ Out HDMI, VGA (YPbPr/RGB), Composite, Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, SD card slot, 2 x USB-A reader/wireless, micro USB<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch Video PAL, NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i<br style="box-sizing: border-box;" /> Số m&agrave;u hiển thị 1,0734tỷ m&agrave;u<br style="box-sizing: border-box;" /> Ống k&iacute;nh F/1.5; f=13.92mm, Fixed<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ ph&oacute;ng h&igrave;nh 1.4:1<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước h&igrave;nh ảnh hiển thị 0.43 - 2.54m (17&rdquo; - 100&rdquo;) theo đường ch&eacute;o, 16:10<br style="box-sizing: border-box;" /> Khoảng c&aacute;ch chiếu 0.52 - 3.00 m&eacute;t<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ khung h&igrave;nh 16:10 Native, 16:9/4:3 Compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> Tốc độ l&agrave;m tươi chiều dọc 105%<br style="box-sizing: border-box;" /> Tần số qu&eacute;t ngang 49.64 kHz<br style="box-sizing: border-box;" /> Tần số qu&eacute;t dọc 50 &ndash; 120Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Loại b&oacute;ng LED<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n 20000 giờ<br style="box-sizing: border-box;" /> Chỉnh m&eacute;o h&igrave;nh thang &plusmn;40&deg; theo chiều dọc (tự động)<br style="box-sizing: border-box;" /> C&acirc;n nặng 1.4kg<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước (Rộng x Cao x D&agrave;y) 270 x 170 x 48<br style="box-sizing: border-box;" /> Nguồn điện y&ecirc;u cầu 100-240V, 50-60 Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Điện năng ti&ecirc;u thụ 145W Bright mode (&lt; 0.5W Standby)<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo mật Kensington lock<br style="box-sizing: border-box;" /> Phụ kiện đi k&egrave;m D&acirc;y nguồn, d&acirc;y tin hiệu, điều khiển, pin điều khiển, HDSD<br style="box-sizing: border-box;" /> RoHS Đạt chuẩn<br style="box-sizing: border-box;" /> Kh&ocirc;ng d&acirc;y (T&ugrave;y chọn th&ecirc;m) C&oacute;<br style="box-sizing: border-box;" /> Hỗ trợ 3D: 3D Ready<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch 3D SVGA 120Hz XGA 120Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Loa 6W stereo (2x3W) SRS WOW HD Audio<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước.<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Trung Quốc.</p> </div>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807