Máy chiếu Optoma ML750

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

15.600.000₫

16.500.000₫

-5%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Optoma ML750</strong></span></span></span></p> <div id="prodstrapline" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu LED x&aacute;ch tay si&ecirc;u mỏng</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="Optoma-ML750" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/ML750-lg.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Tr&igrave;nh b&agrave;y tốt nhất, ở bất k&igrave; đ&acirc;u với m&aacute;y chiếu si&ecirc;u nhỏ gọn Optoma ML750 LED. Một chiếc m&aacute;y chiếu mạnh mẽ v&agrave; hiệu suất tr&igrave;nh chiếu cao nằm gọn trong l&ograve;ng b&agrave;n tay của bạn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Cung cấp độ tương phản 10,000:1 v&agrave; cường độ s&aacute;ng 700 ANSI lumens ấn tượng với độ sắc n&eacute;t cao v&agrave; độ ch&iacute;nh x&aacute;c m&agrave;u sắc tuyệt đẹp. Optoma ML750 sẽ khiến b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của bạn trở n&ecirc;n thuyết phục hơn bao giờ hết.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Được thiết kế cho c&aacute;c doanh nh&acirc;n hay di chuyển, Optoma ML750 trong l&ograve;ng b&agrave;n tay nặng chưa đến 400g. T&iacute;ch hợp Media player v&agrave; Office Viewer n&ecirc;n ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng cần PC để tr&igrave;nh chiếu. Đồng thời c&oacute; cổng kết nối HDMI v&agrave; MHL n&ecirc;n c&oacute; khả năng tr&igrave;nh chiếu trực tiếp từ điện thoại di động. Nguồn s&aacute;ng LED được đ&aacute;nh gi&aacute; rằng c&oacute; tuổi thọ tr&ecirc;n 20,000 giờ v&igrave; vậy bạn c&oacute; thể tự tin thoải m&aacute;i d&ugrave;ng, kh&ocirc;ng lo tới việc phải mua hay phải thay thế b&oacute;ng đ&egrave;n.</p> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="10" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div style="box-sizing: border-box;"><iframe frameborder="0" height="225" scrolling="no" src="http://www.youtube.com/embed/RI9lbVySHfU?feature=player_embedded" style="box-sizing: border-box;" title="YouTube video player" width="300"></iframe></div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tr&igrave;n chiếu Media Player v&agrave; Native Office</strong></div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;">Bật video, ảnh, c&aacute;c file Microsoft Office v&agrave; Adobe PDF trực tiếp từ bộ nhớ trong, thẻ microSD hoặc USB cắm v&agrave;o m&aacute;y chiếu ML750, kh&ocirc;ng cần kết nối với laptop, PC hay đầu ph&aacute;t DVD.</div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;"><img alt="Trình chiếu văn bản" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/presentationdocumentmedia.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></div> <div style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Videos</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Bạn c&oacute; thể nghỉ ngơi sau một ng&agrave;y d&agrave;i với những bộ phim y&ecirc;u th&iacute;ch của m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng cần chuyển đổi file. ML750 hỗ trợ hầu hết c&aacute;c định dạng video v&agrave; file nhạc phổ biến, hỗ trợ HD v&agrave; LED. Bạn cũng c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m về m&agrave;u sắc rực rỡ, đậm n&eacute;t v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng d&acirc;y</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Tr&igrave;nh chiếu từ điện thoại hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng sử dụng app miễn ph&iacute;: Wifi-Doc. T&iacute;nh năng n&agrave;y chạy tr&ecirc;n cả thiết bị Android v&agrave; iOS. Wifi-Doc cho bạn sự tự do chia sẻ v&agrave; thuyết tr&igrave;nh kh&ocirc;ng d&acirc;y văn bản h&igrave;nh ảnh được lựa trong thiết bị di động, tao ra sự li&ecirc;n kết v&agrave; hợp t&aacute;c giữa mọi người.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Kết nối nhanh ch&oacute;ng v&agrave; thuyết tr&igrave;nh kh&ocirc;ng d&acirc;y c&aacute;c nội dung từ PC, Mac hoặc thiết bị cầm tay sử dụng Mini Wifi Dongle gọn g&agrave;ng qua cổng USB. ML750 đem đến khả năng kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y mượt m&agrave;, cơ động. Tận hưởng b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh lớn qua m&aacute;y chiếu m&agrave; kh&ocirc;ng cần kết nối.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/ml1000wifidoc.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Cực nhỏ gọn</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Chỉ nặng chưa tới 400g, ML750 l&agrave; chiếc m&aacute;y chiếu cực nhẹ, nhỏ gọn v&agrave; cơ động. C&ugrave;ng với t&uacute;i đựng đi k&egrave;m m&aacute;y, chiếc m&aacute;y chiếu n&agrave;y trở th&agrave;nh l&yacute; tưởng cho nhu cầu tr&igrave;nh chiếu m&agrave; phải di chuyển địa điểm từ nơi n&agrave;y tới n&agrave;y kh&aacute;c.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="may-chieu-optoma-ml750" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/ml750ultracompact.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Kết nối dễ d&agrave;ng - MHL</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Dễ d&agrave;ng kết nối với laptop, PC, m&aacute;y chơi game hay đầu DVD qua cổng HDMI.&nbsp; ML750 cũng tương th&iacute;ch MHL cho ph&eacute;p bạn kết nối với c&aacute;c điện thoại di động hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng hỗ trợ MHL, cần th&ecirc;m c&aacute;p kết nối để tr&igrave;nh chiếu trung thực m&agrave;n h&igrave;nh của c&aacute;c thiết bị n&agrave;y.&nbsp; Điều n&agrave;y rất l&yacute; tưởng để chiếu phim, xem t&agrave;i liệu v&agrave; tranh ảnh tr&ecirc;n thiết bị di động của bạn.<br style="box-sizing: border-box;" /> <img alt="May-chieu-optoma-ml750" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/ML550_MHL.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">3D Ready</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Tận dụng tốc độ sẵn c&oacute; của c&ocirc;ng nghệ DLP, những m&aacute;y<img alt="3d ready" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/3dreadysmall.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" />chiếu 3D Ready của Optoma c&oacute; khả năng thể hiện video v&agrave; h&igrave;nh ảnh với một tốc độ ấn tượng 120 Hz, cho ph&eacute;p bạn tr&igrave;nh chiếu to&agrave;n m&agrave;n h&igrave;nh, đầy đủ m&agrave;u sắc, 3D nổi bật.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Th&iacute;ch hợp cho cả kh&aacute;ch h&agrave;ng diễn thuyết chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; gi&aacute;o dục, ML750 đưa việc thiết kế v&agrave; giảng dạy l&ecirc;n một tầm cao mới.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Đảm bảo m&agrave;u sắc</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự tin rằng chất lượng h&igrave;nh ảnh của ML750 sẽ giữ nguy&ecirc;n như ng&agrave;y bạn mua. Optoma bảo h&agrave;nh chất lượng m&agrave;u sắc trong 5 năm.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/colourguarantee.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p> </div> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">H&igrave;nh ảnh</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Cắm thẻ SD trực tiếp từ điện thoặc hoặc camera để chia sẻ những kỉ niệm với bạn b&egrave; m&agrave; kh&ocirc;ng cần d&acirc;y cắm. Hoặc bạn c&oacute; thể tr&igrave;nh chiếu dưới dạng slideshow với &acirc;m thanh nền trước khi bắt đầu cuộc họp để khơi gợi sự t&ograve; m&ograve; của kh&aacute;n giả với chủ đề của cuộc thảo luận.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Chiếu Slide v&agrave; Văn bản</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">V&igrave; ML750 hỗ trợ c&aacute;c file Microsoft Office v&agrave; Adobe PDF, n&ecirc;n rất đơn giản l&agrave; bạn chỉ việc lưu nội dung c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh v&agrave;o thẻ SD hoặc thẻ nhớ USB v&agrave; bạn đ&atilde; sẵn sang để đi thuyết tr&igrave;nh, tr&igrave;nh chiếu.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/docicon_v3.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">*Thẻ SD v&agrave; thẻ nhớ USB kh&ocirc;ng đi k&egrave;m m&aacute;y. Việc kết nối với một số thiết bị c&oacute; thể y&ecirc;u cầu th&ecirc;m d&acirc;y c&aacute;p,&nbsp; Hỗ trợ tới 32GB.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ LED</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tận dụng điểm mạnh của c&ocirc;ng nghệ LED, m&aacute;y chiếu ML750 sử dụng c&aacute;c module m&agrave;u LED Đỏ, Xanh l&aacute; v&agrave; Xanh da trời để tạo n&ecirc;n những m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau m&agrave; kh&ocirc;ng cần bảng m&agrave;u.</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">C&ocirc;ng nghệ LED tăng hiệu quả sử dụng v&agrave; tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n l&ecirc;n tới 20.000 giờ, tiết kiệm thời gian v&agrave; tiền bạc cho bạn nhưng vẫn đảm bảo m&aacute;y hoạt động tốt trong nhiều năm.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/lamp.PNG" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">H&igrave;nh ảnh tươi s&aacute;ng, đậm n&eacute;t</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">ML750 đem đến h&igrave;nh ảnh tươi s&aacute;ng, đậm n&eacute;t với độ b&atilde;o h&ograve;a cao đầy sức sống nhờ khả năng t&aacute;i tạo m&agrave;u trung thực của c&ocirc;ng nghệ LED. Trong nhiều trường hợp cường độ s&aacute;ng của m&aacute;y chiếu LED c&oacute; thể gấp 2 cường độ s&aacute;ng của m&aacute;y chiếu sử dụng b&oacute;ng th&ocirc;ng thường.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/Bright.PNG" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Bật/ Tắt nhanh ch&oacute;ng</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Nhanh ch&oacute;ng khởi động v&agrave; tắt với t&iacute;nh năng tự động. C&ocirc;ng nghệ LED cho ph&eacute;p m&aacute;y chiếu đạt đến độ s&aacute;ng cao nhất chỉ sau v&agrave;i gi&acirc;y.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_ml1000/Instant_on.PNG" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ biển b&aacute;o kỹ thuật số Digital Signage</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">T&iacute;ch hợp chức năng digital signage. Ho&agrave;n hảo cho c&aacute;c ứng dụng giải ph&aacute;p digital signage như quảng c&aacute;o v&agrave; tr&igrave;nh chiếu trong bảo t&agrave;ng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="optomaml750hotrobienbaokythuatso" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/ml550digitalsignage.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><br style="box-sizing: border-box;" /> M&aacute;y chiếu Optoma ML750<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ DLP &reg; C&ocirc;ng nghệ Texas Instruments C&ocirc;ng nghệ LED<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ s&aacute;ng 700 Ansi Lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Aspect Ratio 16:10 bản địa, 16: 9, 4: 3 tương th&iacute;ch<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải WXGA 1280 x 800<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ tương phản 10.000: 1<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n 20.000 giờ C&ocirc;ng nghệ LED<br style="box-sizing: border-box;" /> Khoảng c&aacute;ch chiếu 0,55-3,23 m&eacute;t<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước m&agrave;n chiếu 0.43 - 2.54m (17 &quot;- 100&quot;) Diagonal 16:10<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng 0,4kg<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước m&aacute;y 105 x 106 x 39mm<br style="box-sizing: border-box;" /> Ng&ocirc;n Ngữ 12 Ng&ocirc;n ngữ: Anh, Ph&aacute;p, T&acirc;y Ban Nha, Bồ Đ&agrave;o Nha (Brazil), Đức, Nga, &Yacute;, Ba Lan, H&agrave; Lan, Thụy Điển, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ<br style="box-sizing: border-box;" /> Kết nối 01 HDMI V1.3/ MHL Bridge x1, 24pin Universal IO x1(for VGA in &amp; Headphone out) Micro SD card slot x1 USB Type A x1<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước.<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Trung Quốc.</p>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807