Máy chiếu Optoma PS3102

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

7.590.000₫

7.790.000₫

-3%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Optoma PS3102</strong></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <strong style="box-sizing: border-box;">HIỆU SUẤT ẤN TƯỢNGVỚI SỰ LINH HOẠT CAO</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Optoma PS3102 được thiết kế d&agrave;nh cho ph&ograve;ng học v&agrave; lớp học, với cường độ s&aacute;ng 3200 lumens v&agrave; độ tương phản cao 20.000:1 để bạn cung cấp b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh chi tiết v&agrave; s&aacute;ng r&otilde; ở bất kỳ thời gian n&agrave;o trong ng&agrave;y.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">V&agrave; với trọng lượng nhẹ, chiếc m&agrave;y chiếu n&agrave;y c&oacute; thể dễ d&agrave;ng lắp hoặc mang đi phục vụ cho những cuộc họp off-site, mang lại sự linh hoạt nhất cho bạn.</p> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="10" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; width: 687px; height: 787px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">BrilliantColor&trade;-II</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">BrilliantColor&trade; sử dụng một thuật to&aacute;n h&igrave;nh ảnh cao cấp hơn cho ph&eacute;p sử dụng nhiều m&agrave;u sắc tr&ecirc;n b&aacute;nh xe m&agrave;u hơn so với ti&ecirc;u chuẩn RGB v&agrave; c&aacute;c ph&acirc;n đoạn trắng. C&ocirc;ng nghệ BrilliantColor&trade;-II mới cho ph&eacute;p c&aacute;c mức độ s&aacute;ng cao hơn bằng việc đẩy c&aacute;c t&ocirc;ng m&agrave;u v&ugrave;ng trung, cho kết quả h&igrave;nh ảnh sống động hơn, m&agrave;u sắc ch&iacute;nh x&aacute;c tuyệt đối khi tr&igrave;nh chiếu.</p> </div> <div style="box-sizing: border-box;"><img alt="may_chieu_optoma_brilliantcolor" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/Anh-san-pham/Optoma/BrilliantColor_R.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></div> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">B&aacute;nh xe m&agrave;u 6 ph&acirc;n đoạn m&agrave;u</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> T&iacute;ch hợp b&aacute;nh xe m&agrave;u tốc độ quay 3X hỗ trợ t&iacute;n hiệu video định dạng PAL trong chế độ chiếu phim, hoạt động ở tần số 50Hz. Ở tần số thấp n&agrave;y, m&aacute;y chiếu tăng tốc độ quay của b&aacute;nh xe m&agrave;u từ 2X (7200 v&ograve;ng/ph&uacute;t) l&ecirc;n 3X (10.800 v&ograve;ng/ph&uacute;t). Điều n&agrave;y l&agrave;m cho video ph&aacute;t ra c&oacute; m&agrave;u sắc đẹp ch&acirc;n thật v&agrave; mượt.<br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> </div> &nbsp; <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</p> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Độ tương phản cao</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Kỹ thuật đo lường n&agrave;y bao gồm một c&aacute;ch thức t&aacute;i sản xuất c&oacute; thể được sử dụng để so s&aacute;nh hiệu suất của m&aacute;y chiếu sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ hiển thị kh&aacute;c nhau. Với độ tương phản cao hơn nhiều so với c&aacute;c m&aacute;y chiếu LCD l&agrave; 20,000:1, PS3102 tạo ra c&aacute;c h&igrave;nh ảnh tr&igrave;nh chiếu sắc n&eacute;t , h&igrave;nh ảnh tinh thể r&otilde; r&agrave;ng, m&agrave;u trắng s&aacute;ng r&otilde; v&agrave; m&agrave;u đen đậm hơn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Quick Resume</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Chức năng n&agrave;y cho ph&eacute;p bạn bật lại m&aacute;y chiếu tức th&igrave;. Nếu m&aacute;y chiếu bị tắt trong v&ograve;ng 100 gi&acirc;y v&igrave; sự cố bất ngờ, t&iacute;nh năng n&agrave;y cho ph&eacute;p m&aacute;y khởi động lại ngay lập tức.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <strong style="box-sizing: border-box;">Lắp đặt linh hoạt</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">PS3102 đặt c&aacute;c kết nối I / O ở cạnh sườn, cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng đặt m&aacute;y chiếu đối diện với tường; mang lại nhiều lựa chọn để c&agrave;i đặt.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_X316/projectgreenboxedlogo.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><span style="box-sizing: border-box;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiểu rằng cải tiến sản phẩm l&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để giảm thiểu t&aacute;c động tới m&ocirc;i trường. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao Optoma ch&uacute;ng t&ocirc;i thiết kế sản phẩm c&oacute; tuổi thọ sử dụng l&acirc;u d&agrave;i, sử dụng &iacute;t vật liệu hơn, đ&oacute;ng g&oacute;i nhỏ gọn nhất v&agrave; kh&ocirc;ng chất độc toxic. Tự nhi&ecirc;n, hiệu năng sử dụng v&agrave; khả năng t&aacute;i tạo được gắn liền từ giai đoạn thiết kế sản phẩm. Với mỗi sản phẩm mới, ch&uacute;ng t&ocirc;i cố gắng đạt được t&aacute;c động nhỏ nhất tới m&ocirc;i trường.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Optoma PS3102<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ hiển thị Texas Instruments DLP&reg; technology / 0.55&rdquo; WXGA DMD Chip<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải Native: 800x600 (SVGA) Support Computer signal up to UXGA (1600&times;1200) 60Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Cường độ s&aacute;ng 3,300 ANSI Lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ tương phản 20,000:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Số m&agrave;u hiển thị 1073.4 triệu m&agrave;u (10bit)<br style="box-sizing: border-box;" /> Ống k&iacute;nh tr&igrave;nh chiếu F=2.41~2.53 ; f = 21.85~24 mm; 1.1&times; manual zoom / focus lens<br style="box-sizing: border-box;" /> Khoảng c&aacute;ch chiếu 1 ~ 12m<br style="box-sizing: border-box;" /> Cỡ ảnh thiển thị 25 đến 250 inch (0.635 m đến 0.635m)<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ ph&oacute;ng h&igrave;nh 1.95 ~ 2.15 :1<br style="box-sizing: border-box;" /> Chỉnh vu&ocirc;ng h&igrave;nh &plusmn;40&deg; theo chiều dọc<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỉ lệ khung h&igrave;nh 4:3 Native,16:9 Compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> Tần số qu&eacute;t&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Ngang: 15.375 ~ 91.146 KHz;<br style="box-sizing: border-box;" /> Dọc: 24 ~ 85 Hz (120Hz for 3D feature)<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch m&aacute;y t&iacute;nh UXGA, SXGA+, SXGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC &amp; Macintosh compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch video Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối In/ out VGA in x 1 , Composite x 1 , RS-232 x 1 , USB Type B x 1, S-Video x 1<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ổn định s&aacute;ng 85 %<br style="box-sizing: border-box;" /> Loa 2W&times;1<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n Maximum 6,500 Hrs (Dynamic mode)<br style="box-sizing: border-box;" /> Nguồn điện y&ecirc;u cầu Universal AC 100 ~ 240V&plusmn; 10%, 50/60Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước 314&times;224&times;88 mm<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng 2.5kg<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Trung Quốc.<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước.</p>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807