Máy chiếu Optoma PX689

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

14.999.000₫

15.600.000₫

-4%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><strong style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu Optoma PX689</strong></p> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlProductStrapline" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <h2 id="prodstrapline" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><span style="box-sizing: border-box;">Độ s&aacute;ng cao v&agrave; cơ động</span><img alt="PX689" class="size-full wp-image-1462 alignright" height="130" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/PX689-Asia-lg.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="300" /></h2> </div> <div class="twoCol" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <div class="colLeft" id="prodBullets" style="box-sizing: border-box;"> <ul id="mainBullets" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-type: none;"> <li style="box-sizing: border-box;">Độ s&aacute;ng cao &ndash; 3600 ANSI lumens</li> <li style="box-sizing: border-box;">Độ ph&acirc;n giải XGA, tỉ lệ tương phản 25.000: 1, đầu v&agrave;o HDMI</li> <li style="box-sizing: border-box;">Chi ph&iacute; sở hữu thấp &ndash; tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n l&ecirc;n đến 10.000 giờ &sup2;</li> <li style="box-sizing: border-box;">Nhỏ nhẹ để x&aacute;ch tay, k&egrave;m theo t&uacute;i đựng</li> </ul> </div> <div class="colRight" id="prodImg" style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu với cường độ s&aacute;ng rực rỡ gi&uacute;p bạn thuyết tr&igrave;nh dễ d&agrave;ng bất cứ điều kiện kh&ocirc;ng gian n&agrave;o. Được thiết kế cho ph&ograve;ng họp v&agrave; lớp học, PX689 tự h&agrave;o c&oacute; một tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n cao v&agrave; c&aacute;c t&iacute;nh năng tiết kiệm năng lượng với chi ph&iacute; sở hữu thấp.</div> </div> <div class="introText" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">M&aacute;y chiếu n&agrave;y c&oacute; loa b&ecirc;n trong, c&ocirc;ng nghệ Full 3D v&agrave; c&oacute; thể kết nối dễ d&agrave;ng qua c&aacute;p HDMI, tạo ra h&igrave;nh ảnh r&otilde; r&agrave;ng với &acirc;m thanh sống động. M&aacute;y chiếu c&oacute; trọng lượng nhẹ n&ecirc;n c&oacute; thể được lắp đặt hoặc di chuyển với t&uacute;i x&aacute;ch tay tiện dụng cho c&aacute;c cuộc họp ngo&agrave;i ph&ograve;ng họp.</p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tỷ lệ tương phản cao</span></h3> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlDynoFeatures" style="box-sizing: border-box;"> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno1011" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Chỉ số kỹ thuật n&agrave;y thường vẫn lu&ocirc;n được d&ugrave;ng để so s&aacute;nh hiệu suất của c&aacute;c m&aacute;y chiếu sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ hiển thị kh&aacute;c nhau.. Với độ tương phản cao ansi cao hơn rất nhiều m&agrave;y chiếu c&ocirc;ng nghệ LCD, PX689 với độ tương phản 25.000:1 cho h&igrave;nh ảnh r&otilde; n&eacute;t tinh tế. M&agrave;u trắng v&agrave; đen cực kỳ nổi bật, s&acirc;u sắc mang lại những h&igrave;nh ảnh chi tiết cao.</p> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1463" height="179" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/contrast.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="342" /></div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno1012" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Full 3D</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">M&aacute;y chiếu Optoma c&oacute; thể hiển thị nội dung Full 3D từ hầu hết c&aacute;c nguồn 3D, bao gồm đầu ph&aacute;t 3D Blu-ray, m&aacute;y chơi game thế hệ mới nhất. Hỗ trợ tốc độ l&agrave;m tươi nhanh 144Hz cung cấp h&igrave;nh ảnh rực rỡ si&ecirc;u mịn.</p> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1456" height="233" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/1-12.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="364" /></div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno1013" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Loa t&iacute;ch hợp</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Loa gắn trong mạnh mẽ cung cấp chất lượng &acirc;m thanh đặc biệt v&agrave; dễ c&agrave;i đặt m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải c&oacute; loa ngo&agrave;i tốn k&eacute;m.</p> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1464" height="177" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/1-2-1.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="498" /></div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno1014" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Eco +</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">C&ocirc;ng nghệ Eco + mang lại độ tương phản cao, tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n được cải thiện v&agrave; c&aacute;c t&iacute;nh năng tiết kiệm năng lượng dễ sử dụng đồng thời giảm ti&ecirc;u thụ điện năng.</p> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-type: none;"> <li style="box-sizing: border-box;">Tiết kiệm năng lượng: Sử dụng chế độ được thiết kế đặc biệt n&agrave;y, bạn c&oacute; thể giảm mức ti&ecirc;u thụ điện năng l&ecirc;n tới 70%. Mỗi chế độ cũng c&oacute; t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến tuổi thọ của đ&egrave;n, đồng thời giảm tổng chi ph&iacute; sở hữu v&agrave; chi ph&iacute; bảo tr&igrave;.</li> <li style="box-sizing: border-box;">Quick resume: T&iacute;nh năng n&agrave;y cho ph&eacute;p m&aacute;y chiếu ngay lập tức được bật nguồn nếu n&oacute; v&ocirc; t&igrave;nh tắt.</li> <li style="box-sizing: border-box;">Tắt tự động: C&oacute; thể xảy ra trường hợp khi m&aacute;y chiếu vẫn hoạt động nhưng kh&ocirc;ng được sử dụng. Để gi&uacute;p tiết kiệm năng lượng nếu m&aacute;y chiếu vẫn hoạt động v&agrave; kh&ocirc;ng ph&aacute;t nguồn đầu v&agrave;o n&agrave;o, t&iacute;nh năng &ldquo;Tắt nguồn tự động&rdquo; sẽ tự động tắt m&aacute;y chiếu sau một khoảng thời gian nhất định.</li> <li style="box-sizing: border-box;">Eco AV mute: Giữ quyền kiểm so&aacute;t bản tr&igrave;nh diễn của bạn bằng chức năng Eco AV mute. Hướng sự ch&uacute; &yacute; của kh&aacute;n giả ra khỏi m&agrave;n h&igrave;nh bằng c&aacute;ch để trống m&agrave;n h&igrave;nh khi kh&ocirc;ng cần nữa. Điều n&agrave;y cũng l&agrave;m giảm ti&ecirc;u thụ điện năng l&ecirc;n tới 70%, k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của đ&egrave;n.</li> </ul> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1414" height="143" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/ecoavmuteclassroom.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="330" /></div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno1015" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n cao</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Hạn chế số lần thay b&oacute;ng chiếu&nbsp;với tuổi thọ đ&egrave;n l&ecirc;n đến 10.000 giờ sử dụng trong m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục.</p> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1455" height="182" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/1-1-4.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="500" /></div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno1017" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Điều khiển</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Với nhiều lựa chọn, bạn c&oacute; thể điều khiển v&agrave; theo d&otilde;i m&aacute;y chiếu từ xa.</p> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-type: none;"> <li style="box-sizing: border-box;">RS232</li> <li style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu Optoma đi k&egrave;m với một loạt lệnh RS232 phong ph&uacute; gi&uacute;p cho việc quản l&yacute; đơn giản v&agrave; dễ d&agrave;ng bằng bất kỳ hệ thống điều khiển n&agrave;o.</li> <li style="box-sizing: border-box;">Khả năng tương th&iacute;ch AMX</li> <li style="box-sizing: border-box;">Giao thức kh&aacute;m ph&aacute; động được t&iacute;ch hợp v&agrave;o m&aacute;y chiếu để dễ d&agrave;ng c&agrave;i đặt với hệ thống điều khiển AMX.</li> </ul> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc tuyệt vời</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Cung cấp b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh l&yacute; tưởng v&agrave; b&agrave;i học gi&aacute;o dục với m&agrave;u sắc tuyệt đẹp. M&aacute;y chiếu Optoma cung cấp cho bạn hiệu suất m&agrave;u đ&aacute;ng tin cậy ph&ugrave; hợp với bất kỳ nội dung v&agrave; m&ocirc;i trường. Hệ m&agrave;u sRGB ch&iacute;nh x&aacute;c cho h&igrave;nh ảnh thực như cuộc sống để thuyết tr&igrave;nh. Ho&agrave;n hảo cho một loạt c&aacute;c b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh đồ họa v&agrave; video.</p> </div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno1018" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1388" height="200" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/1-3-1.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="442" /></div> </div> </div> </div> <div id="specTermsFeatures" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">1 Độ s&aacute;ng v&agrave; tuổi thọ của m&aacute;y chiếu sẽ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y thuộc v&agrave;o chế độ m&aacute;y chiếu được chọn, điều kiện m&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;ch sử dụng. Như thường thấy với tất cả c&aacute;c m&aacute;y chiếu với đ&egrave;n chiếu UHP, độ s&aacute;ng sẽ giảm trong suốt tuổi thọ đ&egrave;n. M&aacute;y chiếu LED &iacute;t phải thay thế đ&egrave;n chiếu v&agrave; độ s&aacute;ng kh&ocirc;ng giảm thiểu đ&aacute;ng kể trong suốt đời của sản phẩm.</span></p> <p>M&aacute;y chiếu Optoma PX689</p> <p>M&aacute;y chiếu c&ocirc;ng nghệ Texas Instruments DLP&reg; technology/ 0.55&rdquo; XGA DMD Chip<br /> Cường độ s&aacute;ng : 3600 ansilumens<br /> Độ ph&acirc;n giải thực đạt: 1024 x 768 (XGA)<br /> Độ ph&acirc;n giải tương th&iacute;ch đạt:&nbsp; UXGA (1600 x 1200) 60Hz<br /> Độ tương phản : 25.000 : 1<br /> Số m&agrave;u hiển thị: 1.07 tỷ m&agrave;u<br /> Chỉnh m&eacute;o h&igrave;nh thang: &plusmn; 40&ordm; chiều dọc<br /> Tỷ lệ khung h&igrave;nh: 4:3, tương th&iacute;ch 16:9<br /> Tương th&iacute;ch với m&aacute;y t&iacute;nh: UXGA, SXGA+, SXGA, SVGA, VGA, VESA standards PC &amp; Macintosh compatible<br /> Tương th&iacute;ch với chuẩn Video: Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM.<br /> Cổng kết nối V&agrave;o: VGA in x1;HDMI 1.4a x1; Composite Video x1; S-Video x1; Audio in x1.<br /> Cổng kết nối ra: Audio out x1.<br /> Cổng điều khiển: USB port x1 (type B); RS232 (9-pin) x1<br /> Loa t&iacute;ch hợp trong m&aacute;y: 2W&nbsp;<br /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n: 10.000 giờ (Eco mode)<br /> C&acirc;n nặng: 2.5 kg<br /> Độ ồn: 29 dB (chế độ ti&ecirc;u chuẩn)<br /> Sử dụng nguồn điện xoay chiều với điện &aacute;p cho ph&eacute;p biến thi&ecirc;n trong dải 100 -240V &plusmn;10%, tần số 50/60Hz<br /> C&aacute;c t&iacute;nh năng đặc biệt:<br /> Thiết kế chuy&ecirc;n nghiệp với hệ thấu k&iacute;nh ch&iacute;nh giữa m&aacute;y dễ d&agrave;ng c&acirc;n chỉnh khu&ocirc;n h&igrave;nh khi lắp đặt, tr&igrave;nh chiếu<br /> Tr&igrave;nh chiếu full 3D ở tần số 144Hz<br /> C&ocirc;ng nghệ BrilliantColorTM hỗ trợ việc sử dụng nhiều m&agrave;u hơn tr&ecirc;n b&aacute;nh xe m&agrave;u, hơn so với ti&ecirc;u chuẩn RED, GREEN, BLUE v&agrave; White. C&ocirc;ng nghệ mới BrilliantColorTM -II cho ph&eacute;p c&aacute;c mức độ s&aacute;ng cao hơn , tăng cường c&aacute;c m&agrave;u trung gian, l&agrave;m cho h&igrave;nh ảnh sống động hơn, ch&iacute;nh x&aacute;c m&agrave;u sắc khi chiếu l&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh<br /> Chức năng Eco+ cho ph&eacute;p tiết kiệm năng lượng l&ecirc;n đến 70% ở chế độ chờ<br /> Sử dụng b&aacute;nh xe 6 m&agrave;u với khả năng điều chỉnh (cơ bản, tăng l&ecirc;n) từng m&agrave;u ri&ecirc;ng biệt (đỏ, xanh, xanh dương - R,G,B) với t&ocirc;́c đ&ocirc;̣ 3X (10800 vòng/ phút) cho màu sắc hình ảnh ch&acirc;n thực và video mượt mà.<br /> Thi&ecirc;́t k&ecirc;́ t&ocirc;́i ưu n&acirc;ng cao hi&ecirc;̣u su&acirc;́t bóng đèn máy chi&ecirc;́u, t&iacute;nh năng tự điều chỉnh độ s&aacute;ng của đ&egrave;n theo đ&ocirc;̣ sáng t&ocirc;́i của h&igrave;nh ảnh, c&oacute; ảnh hưởng t&iacute;ch cực đến vi&ecirc;̣c n&acirc;ng cao tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n l&ecirc;n đến 70% trong khi giảm chi ph&iacute; sở hữu v&agrave; bảo tr&igrave;<br /> Chế độ Gamma với khả năng hỗ trợ trong việc lựa chọn chế độ hiển thị cho h&igrave;nh ảnh tốt nhất ph&ugrave; hợp với nguồn t&iacute;n hiệu v&agrave;o (chế độ đồ họa cho nguồn h&igrave;nh ảnh, chế độ video cho nguồn v&agrave;o video hoặc TV, chế độ chiếu film cho nguồn v&agrave;o l&agrave; phim, chế độ chuẩn cho nguồn v&agrave;o từ PC..)<br /> Quản l&yacute; hệ thống m&aacute;y chiếu bằng địa chỉ ID th&ocirc;ng qua cổng điều khiển RS-232<br /> Khả năng tương t&iacute;ch với t&iacute;n hiệu độ ph&acirc;n giải cao (HDTV) v&agrave; t&iacute;n hiệu m&agrave;n ảnh rộng của laptop<br /> Ng&ocirc;n ngữ Tiếng Việt thuận tiện cho việc giao tiếp v&agrave; vận h&agrave;nh m&aacute;y<br /> Chức năng điều chỉnh tốc độ quạt theo nhiệt ph&aacute;t sinh của m&aacute;y<br /> Xuất xứ: Trung Quốc<br /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 1000giờ hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y điều kiện n&agrave;o đến trước.</p> </div> </div>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807