Máy chiếu Optoma W304M

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

24.400.000₫

25.100.000₫

-3%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; width: 730px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" colspan="5" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Optoma W304M</strong></span></span></span></p> <div id="prodstrapline" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Người bạn đồng h&agrave;nh ho&agrave;n hảo</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">L&agrave; bạn đồng h&agrave;nh l&yacute; tưởng với notebook m&agrave;n h&igrave;nh rộng, nguồn HD hoặc thiết bị di động, W304M đem đến những b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh v&agrave; video sống động, rực rỡ với t&iacute;nh cơ động cao.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Chỉ nặng 1.4 kg, chiếc m&aacute;y chiếu cầm tay n&agrave;y vẫn c&oacute; cường độ s&aacute;ng 3100 ANSI Lumens cho ph&eacute;p thể hiện những b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng, tươi s&aacute;ng trong điều kiện ban ng&agrave;y đủ sức l&agrave;m ngỡ ng&agrave;ng kh&aacute;n giả.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Mặc d&ugrave; c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn nhưng m&aacute;y chiếu W304M vẫn c&oacute; đầy đủ c&aacute;c t&iacute;nh năng như loa lắp trong, cổng kết nối HDMI, c&ocirc;ng nghệ Full 3D v&agrave; khả năng kh&ocirc;ng d&acirc;y cho ph&eacute;p bạn tr&igrave;nh chiếu trực tiếp từ laptop hoặc từ thiết bị di động. M&aacute;y cũng đi k&egrave;m với t&uacute;i đựng dễ d&agrave;ng cho việc di chuyển.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Việc tr&igrave;nh chiếu với laptop MAC thậm ch&iacute; l&agrave; m&aacute;y t&iacute;nh bảng chưa bao giờ đơn giản hơn thế.</p> </div> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" colspan="2" rowspan="5" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span id="result_box" lang="vi" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/X304M-lg.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> </td> <td class="style10" rowspan="3" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">Ho&agrave;n hảo cho việc diễn thuyết lưu động</td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Cổng kết nối HDMI cho kết nối đa dạng</p> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">Tr&igrave;nh chiếu 3D đem đến h&igrave;nh ảnh ấn tượng</td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">T&iacute;nh năng tiết kiệm điện năng, giảm chi ph&iacute; vận h&agrave;nh</td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Điều khiển dễ d&agrave;ng</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="10" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Si&ecirc;u di động</strong></span></span> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Chỉ nặng 1.4kg, X304M c&oacute; trọng lượng nhẹ v&agrave; dễ mang đi. M&aacute;y đi k&egrave;m với t&uacute;i đựng, khiến n&oacute; l&yacute; tưởng cho thuyết tr&igrave;nh di động.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma_X304M/ep7155ecarrycase.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Độ s&aacute;ng ph&ugrave; hợp với mọi ho&agrave;n cảnh</strong></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Điều kiện &aacute;nh s&aacute;ng của ph&ograve;ng l&agrave; một trở ngại với những doanh nh&acirc;n cần di chuyển thường xuy&ecirc;n. Bạn kh&ocirc;ng thể biết trước nơi m&igrave;nh thuyết tr&igrave;nh sẽ như thế n&agrave;o. M&aacute;y sử dụng&nbsp;b&oacute;ng đ&egrave;n mạnh mẽ với cường độ s&aacute;ng 3100 ANSI Lumens, v&igrave; thế bạn lu&ocirc;n c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của m&igrave;nh sẽ được thể hiện r&otilde; r&agrave;ng.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma_X304M/meetingwaterbarchart.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tắt nhanh&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tắt m&aacute;y chiếu nhanh ch&oacute;ng v&agrave; l&ecirc;n đường chỉ sau 10 gi&acirc;y bằng c&aacute;ch ấn n&uacute;t tắt nhanh, tiết kiệm thời gian v&agrave; tiền bạc.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma_X304M/rapidshutdownW304M.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc ấn tượng</strong></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">T&iacute;ch hợp c&ocirc;ng nghệ BrilliantColor&trade; để sản xuất h&igrave;nh ảnh s&aacute;ng cực k&igrave; với độ c&acirc;n bằng m&agrave;u sắc một c&aacute;ch ho&agrave;n hảo, giống như thật.&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tr&igrave;nh chiếu từ thiết bị di động</strong></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma_X304M/W304MPresentMobile.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></strong></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Độ ph&acirc;n giải thực WXGA</strong></p> </div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">W304M l&agrave; bạn đồng h&agrave;nh l&yacute; tưởng với laptop m&agrave;n h&igrave;nh rộng. B&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của bạn sẽ xuất hiện sắc n&eacute;t đến từng chi tiết như tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh laptop độ ph&acirc;n giải WXGA (1280x800). Độ ph&acirc;n giải WXGA c&oacute; số pixel hơn 30% so với XGA.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma_X304M/xgawxgabeach.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Điều khiển USB bằng Chuột v&agrave; Laser</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Điều khiển b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của bạn bằng c&aacute;c ph&iacute;m chuy&ecirc;n biệt tr&ecirc;n điều khiển. Bạn cũng c&oacute; thể chỉ những điểm quan trọng tr&ecirc;n b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng cần đứng trước m&agrave; chiếu với ph&iacute;m chỉ laser (cần d&acirc;y USB).</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma_X304M/RemoteMouse.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">H&igrave;nh ảnh r&otilde; n&eacute;t</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Độ tương phản 10000:1 đảm bảo thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của kh&aacute;n giả v&agrave;o b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh nhờ những biểu đồ sắc n&eacute;t v&agrave; nội dung r&otilde; r&agrave;ng. Sự tương phản s&acirc;u giữa m&agrave;u trắng v&agrave; đen khiến h&igrave;nh ảnh trở n&ecirc;n đầy sức sống v&agrave; nội dung trở n&ecirc;n dễ đọc, ho&agrave;n hảo cho thuyết tr&igrave;nh doanh nghiệp cũng như c&aacute;c b&agrave;i giảng gi&aacute;o dục v&agrave; phim ảnh.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma_X304M/easiertoread.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Full 3D Ready</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Optoma W304M thừa hưởng tốc độ đặc trưng của c&ocirc;ng nghệ DLP. M&aacute;y chiếu Full 3D c&oacute; khả năng tr&igrave;nh chiếu nội dung 3D từ bất kỳ thiết bị 3D n&agrave;o như 3D Bluray, PS3, Xbox hay Sky3D.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Bảo đảm m&agrave;u sắc</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i khẳng định rằng chất lượng m&agrave;u của W304M sẽ được giữ nguy&ecirc;n 5 năm sau ng&agrave;y mua.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma_X304M/colperf.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">W304M t&iacute;ch hợp t&iacute;nh năng tiết kiệm năng lượng để tiết kiệm điện năng v&agrave; tăng tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n l&ecirc;n 5000 giờ. Ngo&agrave;i ra chế độ Eco giảm điện năng ti&ecirc;u thụ trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng. Đồng hồ hẹn giờ tự động đưa m&aacute;y chiếu về trạng th&aacute;i ngủ khi kh&ocirc;ng sử dụng v&agrave; chế độ chờ dưới 0.5W đảm bảo điện năng ti&ecirc;u thụ giảm tối đa khi m&aacute;y chiếu kh&ocirc;ng được sử dụng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng d&acirc;y (T&ugrave;y chọn th&ecirc;m)</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Việc thuyết tr&igrave;nh trở n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể dễ d&agrave;ng hơn khi sử dụng t&iacute;nh năng kh&ocirc;ng d&acirc;y của W304M. Sử dụng Adapter kh&ocirc;ng d&acirc;y bạn c&oacute; thể kết nối v&agrave; tr&igrave;nh chiếu nội dung kh&ocirc;ng d&acirc;y từ laptop, PC hoặc thiết bị cầm tay.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma_X304M/wps-3dongle.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Dễ d&agrave;ng kết nối tới smart phone, PC, laptop qua cổng HDMI để chuyển sang giải ph&aacute;p tr&igrave;nh chiếu đơn giản qua 1 d&acirc;y nối duy nhất.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><br style="box-sizing: border-box;" /> M&aacute;y chiếu Optoma W304M<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ hiển thị Single 0.65&rdquo; WXGA type A chip DLP&reg; Technology by Texas Instruments<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải tự nhi&ecirc;n WXGA (1280 x 800)<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ s&aacute;ng 3100 ANSI Lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ Tượng phản 10.000:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n 5000 giờ (Eco mode) 220W<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ chiếu 1.9 - 2.2:1 (distance/width)<br style="box-sizing: border-box;" /> Khoảng c&aacute;ch chiếu 1.2 - 10m<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch cỡ h&igrave;nh ảnh (Đường ch&eacute;o) 33.58&rdquo; - 299&rdquo;<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ khung h&igrave;nh 16:10 Native, 16:9/4:3 Compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> Số m&agrave;u hiển thị 1.07 tỷ<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch nguồn video UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, VESA, PC and Macintosh compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch 3D&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60<br style="box-sizing: border-box;" /> Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60<br style="box-sizing: border-box;" /> Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60<br style="box-sizing: border-box;" /> Ống k&iacute;nh F/2.55~2.72; f=21.3~24.5mm, 1.15x Manual Zoom<br style="box-sizing: border-box;" /> Tốc độ l&agrave;m tươi chiều ngang 15 - 91.4kHz<br style="box-sizing: border-box;" /> Tốc độ l&agrave;m tươi chiều dọc 43 - 87Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối v&agrave;o/ra HDMI v1.4a, VGA-in, composite video, audio-in, audio-out and USB-B<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ đồng nhất 85%<br style="box-sizing: border-box;" /> Loa t&iacute;ch hợp 1W<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo vệ Kensington Lock, Password Protection<br style="box-sizing: border-box;" /> Kiểu chiếu Chiếu trước, chiếu sau, treo trần, để b&agrave;n<br style="box-sizing: border-box;" /> C&acirc;n nặng 1.5kg<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước (Rộng x Cao x D&agrave;y) 316 x 224 x 124 mm<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ồn 31dB (Chế độ th&ocirc;ng thường)/ 34 dB (Chế độ s&aacute;ng)<br style="box-sizing: border-box;" /> Chỉnh c&acirc;n h&igrave;nh &plusmn; 30&deg; Chiều dọc<br style="box-sizing: border-box;" /> Nhiệt độ hoạt động 5&deg; đến 40&deg;C<br style="box-sizing: border-box;" /> Nguồn điện Xoay chiều 100-240V, 50-60Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ 240W (Chế độ s&aacute;ng), Phụ kiện đi k&egrave;m D&acirc;y nguồn, d&acirc;y tin hiệu, điều khiển, pin điều khiển, HDSD<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước.<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Trung Quốc.</p>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807