Máy chiếu Optoma X305ST

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

28.500.000₫

29.400.000₫

-3%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; width: 650px; height: 381px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" colspan="5" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 36px; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit;"><span style="box-sizing: border-box;">Optoma X305ST</span></h1> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div id="prodstrapline" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">Lắp đặt linh hoạt với khả năng tr&igrave;nh chiếu si&ecirc;u gần</span></div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp; <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">X305ST mang lại yếu tố mấu chốt cho trải nghiệm tr&igrave;nh chiếu ở khoảng c&aacute;ch si&ecirc;u gần chỉ 77cm</span></div> <br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</div> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" colspan="2" rowspan="4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span id="result_box" lang="vi" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></p> </td> <td class="style10" rowspan="3" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc tươi v&agrave; sống động - 3000 ANSI Lumens</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">R&otilde; n&eacute;t như pha l&ecirc; -&nbsp; độ tương phản 18,000:1</span></p> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">B&aacute;nh xe m&agrave;u 6 ph&acirc;n kh&uacute;c RGB</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td class="style10" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/desktopinstall.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td class="style4" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&agrave;n h&igrave;nh 60 inch ở khoảng c&aacute;ch chỉ 77cm</span></td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="10" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">ĐỘ TƯƠNG PHẢN CAO CHO H&Igrave;NH ẢNH R&Otilde; N&Eacute;T</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Th&ecirc;m chiều s&acirc;u cho h&igrave;nh ảnh của bạn với m&aacute;y chiếu độ tương phản cao, với m&agrave;u trắng s&aacute;ng hơn v&agrave; m&agrave;u đen s&acirc;u hơn, h&igrave;nh ảnh trở n&ecirc;n sống động, văn bản hiển thị sắc n&eacute;t v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng - l&yacute; tưởng cho c&aacute;c ứng dụng trong kinh doanh v&agrave; gi&aacute;o dục.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="may-chieu-optoma-X312-do-tuong-phan" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma/contrastdice.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Độ tương phản 2000:1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Độ tương phản 20,000:1</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">TRUYỀN CẢM HỨNG CHO HỌC VI&Ecirc;N</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="" height="129" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/Anh-san-pham/Optoma/EX610ST/EW675UTwhatsneededv2.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="300" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Đ&agrave;o tạo bằng 3D c&ocirc;ng nghệ gi&aacute;o dục ti&ecirc;n tiến nhất, mở ra con đường học tập mới cho cả người dạy v&agrave; người học. Thu h&uacute;t v&agrave; truyền cảm hứng cho học sinh với những b&agrave;i học được giảng dạy bằng 3D - kh&aacute;m ph&aacute; thế giới, đi qua kh&ocirc;ng gian, nh&igrave;n thấy b&ecirc;n trong cơ thể v&agrave; mang lại những &yacute; tưởng mới cho cuộc sống. M&aacute;y chiếu 3D của Optoma n&acirc;ng tầm cao mới cho c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy v&agrave; học tập m&agrave; lại kh&ocirc;ng tốn th&ecirc;m khoản chi ph&iacute; n&agrave;o.</p> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Eco+</strong></p> <div style="box-sizing: border-box;"><img alt="may-chieu-optoma-X312-eco+" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma/ecoplus.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ Eco+&nbsp; hội tụ độ tương phản cao, tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n được cải tiến, c&aacute;c t&iacute;nh nắng tiết kiệm năng lượng dễ d&agrave;ng sử dụng trong khi gi&uacute;p giảm điện năng ti&ecirc;u thụ.</strong></span></div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Sử dụng c&aacute;c chế độ b&oacute;ng đ&egrave;n được thiết kế ri&ecirc;ng, bạn c&oacute; thể giảm thiểu điện năng ti&ecirc;u thụ l&ecirc;n tới 70%. Mỗi chế độ cũng c&oacute; một ảnh hưởng t&iacute;ch cực đến tuổi thọ của b&oacute;ng đ&egrave;n, trong khi gi&uacute;p giảm tổng chi ph&iacute; chủ sở hữu v&agrave; giảm thiểu việc bảo tr&igrave;.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">SẮC M&Agrave;U Đ&Aacute;NG KINH NGẠC</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">C&aacute;c m&aacute;y chiếu Optoma t&iacute;ch hợp c&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; đa m&agrave;u cho h&igrave;nh ảnh sống động, tự nhi&ecirc;n như thật.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="may-chieu-optoma-X312-mau-sac-tuoi-sang" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma/colour-balloon.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img alt="may-chieu-optoma" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_X316/projectgreenboxedlogo.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><span style="box-sizing: border-box;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiểu rằng cải tiến sản phẩm l&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để giảm thiểu t&aacute;c động tới m&ocirc;i trường. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao Optoma ch&uacute;ng t&ocirc;i thiết kế sản phẩm c&oacute; tuổi thọ sử dụng l&acirc;u d&agrave;i, sử dụng &iacute;t vật liệu hơn, đ&oacute;ng g&oacute;i nhỏ gọn nhất v&agrave; kh&ocirc;ng chất độc toxic. Tự nhi&ecirc;n, hiệu năng sử dụng v&agrave; khả năng t&aacute;i tạo được gắn liền từ giai đoạn thiết kế sản phẩm. Với mỗi sản phẩm mới, ch&uacute;ng t&ocirc;i cố gắng đạt được t&aacute;c động nhỏ nhất tới m&ocirc;i trường.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><br style="box-sizing: border-box;" /> M&aacute;y chiếu Optoma X305ST<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ hiển thị Texas Instruments DLP technology/ 0.55&quot; XGA DMD Chip<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải XGA(1024&times;768)<br style="box-sizing: border-box;" /> Cường độ s&aacute;ng 3,000 ANSI Lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ tương phản 18,000 :1<br style="box-sizing: border-box;" /> Số m&agrave;u hiển thị 1073.4 triệu m&agrave;u (10bit)<br style="box-sizing: border-box;" /> Ống k&iacute;nh F = 2.8 ; f = 7.26 mm, fixed zoom<br style="box-sizing: border-box;" /> Cỡ ảnh hiển thị 40~250 inch<br style="box-sizing: border-box;" /> Khoảng c&aacute;ch chiếu 0.75m ~3.82m<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ ph&oacute;ng h&igrave;nh 0.626:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Chỉnh m&eacute;o h&igrave;nh thang kỹ thuật số Vertical &plusmn;40&deg;<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ khung h&igrave;nh 4:3 Native, 16:9 Compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> Tần số qu&eacute;t Ngang: 15.3~91.1KHz ; Dọcl: 24~85 Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch m&aacute;y t&iacute;nh UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA,VGA Compression, VESA standards, PC &amp; Macintosh compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch Video Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối HDMI x 1 , VGA x 2 , S-Video x 1 , Composite x 1 , Audio In x 1 , Audio Out x 1 VGA Out x 1, RS232 x 1,USB x 1<br style="box-sizing: border-box;" /> Loa 2W<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ổn định s&aacute;ng 85 %<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ồn 29dB(STD mode)<br style="box-sizing: border-box;" /> Loại b&oacute;ng 240 watt user-replaceable lamp<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n l&ecirc;n tới 6000 giờ (chế độ Eco+)<br style="box-sizing: border-box;" /> Nguồn điện Universal AC 100~240V&plusmn; 10%, 50/60Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước 288&times;220&times;86 mm<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng 2.5kg<br style="box-sizing: border-box;" /> Hỗ trợ 3D Video: 480i<br style="box-sizing: border-box;" /> Computer: 1280x720/1024x768/800x600@120Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Trung Quốc.<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y,1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước</p>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807