Máy chiếu Optoma X312

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

8.999.000₫

9.700.000₫

-7%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="10" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 12px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 17px; text-align: justify; width: 650px;"> <tbody style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;"> <tr style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: top;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Độ tương phản cao</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Th&ecirc;m chiều s&acirc;u cho h&igrave;nh ảnh của bạn với m&aacute;y chiếu độ tương phản cao, với m&agrave;u trắng s&aacute;ng hơn v&agrave; m&agrave;u đen s&acirc;u hơn, h&igrave;nh ảnh trở n&ecirc;n sống động, văn bản hiển thị sắc n&eacute;t v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng - l&yacute; tưởng cho c&aacute;c ứng dụng trong kinh doanh v&agrave; gi&aacute;o dục.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="may-chieu-optoma-X312-do-tuong-phan" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma/contrastdice.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; padding: 0px; margin: 0px; width: 330px; height: 130px;" /></span></p> <span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 128, 128); font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ tương phản 2000:1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Độ tương phản 20,000:1&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;" /> &nbsp; <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Full 3D</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&aacute;c m&aacute;y chiếu Optoma c&oacute; thể hiển thị nội dung 3D ch&iacute;nh x&aacute;c từ hầu hết c&aacute;c nguồn ph&aacute;t 3D bao gồm đầu ph&aacute;t 3D, truyền h&igrave;nh 3D v&agrave; c&aacute;c game điều khiển mới nhất. Tốc độ l&agrave;m mới nhanh 144Hz cung cấp h&igrave;nh ảnh động si&ecirc;u mượt m&agrave;.</span></p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; padding: 0px;"><br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;ch hợp loa trong</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">T&iacute;ch hợp loa trong cung cấp việc hỗ trợ &acirc;m thanh trội hơn hẳn. Dễ d&agrave;ng c&agrave;i đặt m&agrave; kh&ocirc;ng cần trang bị loa ngo&agrave;i tốn k&eacute;m.&nbsp;</span></p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Eco+</span></h3> <div style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: blue;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="may-chieu-optoma-X312-eco+" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma/ecoplus.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; padding: 0px; margin: 0px 10px; width: 75px; height: 75px; float: left;" /><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 128, 128);"><strong style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;">C&ocirc;ng nghệ Eco+&nbsp; hội tụ độ tương phản cao, tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n được cải tiến, c&aacute;c t&iacute;nh nắng tiết kiệm năng lượng dễ d&agrave;ng sử dụng trong khi gi&uacute;p giảm điện năng ti&ecirc;u thụ.</strong></span></span></div> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Tiết kiệm điện năng</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sử dụng c&aacute;c chế độ b&oacute;ng đ&egrave;n được thiết kế ri&ecirc;ng, bạn c&oacute; thể giảm thiểu điện năng ti&ecirc;u thụ l&ecirc;n tới 70%. Mỗi chế độ cũng c&oacute; một ảnh hưởng t&iacute;ch cực đến tuổi thọ của b&oacute;ng đ&egrave;n, trong khi gi&uacute;p giảm tổng chi ph&iacute; chủ sở hữu v&agrave; giảm thiểu việc bảo tr&igrave;.</span></p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Tắt tự động</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&oacute; nhiều trường hợp m&aacute;y chiếu bị để chạy trong khi kh&ocirc;ng sử dụng. Để gi&uacute;p tiết kiệm năng lượng trong trường hợp n&agrave;y, t&iacute;nh năng tắt tự động &quot;Auto Power Off&quot; tự động tắt m&aacute;y chiếu sau một khoảng thời gian đ&atilde; thiết lập trước.</span></p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Eco AV Mute</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dừng điều khiển b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của bạn với chế độ Eco AV mute. Hướng sự ch&uacute; &yacute; của kh&aacute;n giả của bạn khỏi m&agrave;n h&igrave;nh bằng c&aacute;ch l&agrave;m đen m&agrave;n h&igrave;nh khi kh&ocirc;ng c&ograve;n cần nữa. Điều n&agrave;y cũng gi&uacute;p giảm điện năng ti&ecirc;u thụ tới 70%, xa hơn l&agrave; k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của b&oacute;ng đ&egrave;n.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="may-chieu-optoma-X312" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma/ecoavmuteclassroom.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; padding: 0px; margin: 10px 0px; width: 330px; height: 143px;" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(105, 105, 105);">Tắt chế độEco AV mute&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Bật chế độ Eco AV mute on<br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;" /> Điện năng ti&ecirc;u thụ=100% &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện năng ti&ecirc;u thụ = 25%</span></span><br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;" /> <br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; width: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n d&agrave;i l&acirc;u</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Giảm số lượng b&oacute;ng đ&egrave;n thay thế với tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n l&ecirc;n tới 10,000 giờ sử dụng (t&iacute;nh theo chu kỳ sử dụng trung b&igrave;nh trong gi&aacute;o dục)</span></p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Điều khiển</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Một loạt c&aacute;c t&ugrave;y chọn cho ph&eacute;p bạn điều khiển v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t m&aacute;y chiếu từ xa.</span></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style-type: none; padding-right: 0px; padding-left: 30px;"> <li style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">M&aacute;y chiếu Optoma đi k&egrave;m với một bộ lệnh điều khiển RS232 mở rộng khiến n&oacute; đơn giản v&agrave; dễ d&agrave;ng để quản l&yacute; việc sử dụng bất kỳ hệ thống điều khiển n&agrave;o.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tương th&iacute;ch AMX</span></li> <li style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Giao thức ph&aacute;t hiện động t&iacute;ch hợp trong m&aacute;y chiếu cho ph&eacute;p c&agrave;i đặt dễ d&agrave;ng với hệ thống điều khiển AMX</span></li> </ul> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">M&agrave;u sắc đảm bảo</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Optoma đảm bảo hiệu suất tr&igrave;nh chiếu nhất qu&aacute;n trong 5 năm, do vậy đảm bảo bạn được thưởng thức m&agrave;u sắc s&aacute;ng r&otilde; sau nhiều năm.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="may-chieu-optoma-X312-bao-dam-mau-sac-5-nam" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma/colourguarantee.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; padding: 0px; margin: 10px 0px; width: 300px; height: 90px;" /></span></p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Sắc m&agrave;u đ&aacute;ng kinh ngạc</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&aacute;c m&aacute;y chiếu Optoma t&iacute;ch hợp c&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; đa m&agrave;u cho h&igrave;nh ảnh sống động, tự nhi&ecirc;n như thật.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="may-chieu-optoma-X312-mau-sac-tuoi-sang" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma/colour-balloon.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; padding: 0px; margin: 10px 0px; width: 280px; height: 94px;" /></span></p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Kh&ocirc;i phục nhanh</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">T&iacute;nh năng n&agrave;y cho ph&eacute;p m&aacute;y chiếu được bật lại ngay tức th&igrave; trong trường hợp c&oacute; sự cố rủi ro khiến m&aacute;y bị tắt đột ngột.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="optoma-X312-quickresume" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/Optoma/EW631QuickResume.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; padding: 0px; margin: 10px 0px; width: 330px; height: 164px;" /></span></p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng d&acirc;y (T&ugrave;y chọn th&ecirc;m)</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Việc tr&igrave;nh diễn b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn bao giờ hết bằng việc sử dụng t&iacute;nh năng t&ugrave;y chọn kh&ocirc;ng d&acirc;y của thiết bị Adapter WPS Wireless (được b&aacute;n ri&ecirc;ng) - bạn c&oacute; thể kết nối v&agrave; hiển thị b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh kh&ocirc;ng d&acirc;y từ laptop, PC hoặc điện thoại th&ocirc;ng minh, m&aacute;y t&iacute;nh bảng.</span><br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="may-chieu-optoma" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_X316/projectgreenboxedlogo.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; padding: 0px; margin: 10px; width: 90px; height: 90px; float: left;" /><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 100, 0);">Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiểu rằng cải tiến sản phẩm l&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để giảm thiểu t&aacute;c động tới m&ocirc;i trường. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao Optoma ch&uacute;ng t&ocirc;i thiết kế sản phẩm c&oacute; tuổi thọ sử dụng l&acirc;u d&agrave;i, sử dụng &iacute;t vật liệu hơn, đ&oacute;ng g&oacute;i nhỏ gọn nhất v&agrave; kh&ocirc;ng chất độc toxic. Tự nhi&ecirc;n, hiệu năng sử dụng v&agrave; khả năng t&aacute;i tạo được gắn liền từ giai đoạn thiết kế sản phẩm. Với mỗi sản phẩm mới, ch&uacute;ng t&ocirc;i cố gắng đạt được t&aacute;c động nhỏ nhất tới m&ocirc;i trường.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Optoma X312<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ hiển thị Texas Instruments DLP&reg; technology / 0.55&rdquo; XGA DMD Chip<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải Thực: 1024&times;768 (XGA) Hỗ trợ t&iacute;n hiệu m&aacute;y t&iacute;nh tối đa UXGA (1600&times;1200) 60Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Cường độ s&aacute;ng 3200 ANSI Lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ tương phản 20,000 :1<br style="box-sizing: border-box;" /> Số m&agrave;u hiển thị 1073.4 triệu m&agrave;u (10bit)<br style="box-sizing: border-box;" /> Ống k&iacute;nh F=2.41~2.53 ; f = 21.8~23.4 mm; 1.1&times; manual zoom / focus lens<br style="box-sizing: border-box;" /> Cỡ ảnh hiển thị 25 tới 250 inch (tương đương 63.5cm đến 6.53m)<br style="box-sizing: border-box;" /> Khoảng c&aacute;ch chiếu 1 ~ 10m<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ ph&oacute;ng h&igrave;nh 1.95 ~ 2.15 :1<br style="box-sizing: border-box;" /> Chỉnh m&eacute;o h&igrave;nh thang kỹ thuật số &plusmn;40&deg; theo chiều dọc<br style="box-sizing: border-box;" /> Tần số qu&eacute;t Ngang: 15.375 ~ 91.146 KHz; Dọcl: 24 ~ 85 Hz (120Hz cho t&iacute;nh năng 3D)<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch m&aacute;y t&iacute;nh UXGA, SXGA+, SXGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC &amp; Macintosh compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch Video Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối HDMI 1.4a x1 , VGA In x1 , RS-232(9 Pin) x1 , USB x1 , S-Video x1 , Audio In x1 , Audio Out x1 , Video x1<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ổn định s&aacute;ng 85 %<br style="box-sizing: border-box;" /> Loa 2W<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ổn định s&aacute;ng 85 %<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n 6,000 giờ (chế độ Eco)<br style="box-sizing: border-box;" /> Nguồn điện Universal AC 100 ~ 240V&plusmn; 10%, 50/60Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước 314&times;224&times;88 mm<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng 2.5kg<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng 2.5kgXuất xứ: Trung Quốc.<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y,1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước</p>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807