Máy chiếu Optoma X316

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

9.100.000₫

9.350.000₫

-3%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Optoma X316</strong></span></span></span></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-type: none; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">Cường độ s&aacute;ng cao &ndash; 3200 ANSI Lumens</span></li> <li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">Độ ph&acirc;n giải XGA, độ tương phản 20,000:1, cổng HDMI</span></li> <li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp &ndash; tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n l&ecirc;n tới 10000 giờ</span></li> <li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">Nhẹ v&agrave; dễ mang đi với t&uacute;i đựng đi k&egrave;m m&aacute;y</span></li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">Kết nối đơn giản với cổng HDMI, X316 l&yacute; tưởng để sử dụng trong ph&ograve;ng họp hoặc lớp học. Cường độ s&aacute;ng 3200 Ansi Lumens c&ugrave;ng độ tương phản 20,000:1 cho ph&eacute;p bạn tr&igrave;nh chiếu h&igrave;nh ảnh tươi s&aacute;ng, r&otilde; r&agrave;ng từng k&yacute; tự, chi tiết với m&agrave;u sắc rực rỡ bởi c&ocirc;ng nghệ DLP&reg;, BrilliantColor&trade; v&agrave; Dynamic Eco+ t&iacute;ch hợp trong m&aacute;y.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">X316 cũng cung cấp t&iacute;nh năng tiết kiệm năng lượng v&agrave; nhờ đ&oacute; tiết kiệm chi ph&iacute; với tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n kh&ocirc;ng thể ngờ tới l&agrave; 10,000 giờ. N&oacute; cũng t&iacute;ch hợp loa trong, c&ocirc;ng nghệ Full 3D v&agrave; t&ugrave;y chọn kh&ocirc;ng d&acirc;y cho ph&eacute;p tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng d&acirc;y từ PC hoặc thiết bị cầm tay một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> V&igrave; c&oacute; thể c&agrave;i đặt cố định hoặc mang đi với t&uacute;i đi k&egrave;m, X316 đa năng l&agrave; m&aacute;y chiếu l&yacute; tưởng cho tất cả c&aacute;c nhu cầu tr&igrave;nh chiếu của bạn.</p> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="10" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 class="topline" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Giải ph&aacute;p xanh</span></h3> <div class="cont-floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="cont-floatLeft" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" id="ctl00_ctl00_ctl00_TemplateContent_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl02_imgEcoPlusIcon" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_X316/ecoplus.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" />C&ocirc;ng nghệ Eco+ t&iacute;ch hợp trong m&aacute;y chiếu khẳng định chắc chắn cam kết của Optoma trong việc giảm thiểu t&aacute;c động tới m&ocirc;i trường</span></div> <div class="cont-floatRight" style="box-sizing: border-box;"> <div class="cont-floatLeft" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <div class="RemoveImageBreak" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Chế độ Dynamic</strong></span></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">Tiết kiệm năng lượng đồng nghĩa với tiết kiệm chi ph&iacute;! Chế độ Dynamic giảm điện năng ti&ecirc;u thụ xuống c&ograve;n 30%. T&iacute;nh năng th&ocirc;ng m&igrave;nh n&agrave;y c&oacute; thể tăng gấp đ&ocirc;i tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n, giảm thiểu chi ph&iacute; sử dụng v&agrave; giảm bớt bảo dưỡng.<br style="box-sizing: border-box;" /> Điện năng ti&ecirc;u thụ</span></div> </div> <div class="sfc RemoveImageBreak" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_X316/power_saving.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></h3> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;">&nbsp;</h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Eco AV Mute</strong></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Điều khiển b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của bạn với t&iacute;nh năng Eco AV mute. Điều hướng sự ch&uacute; &yacute; của kh&aacute;n giả khỏi m&agrave;n h&igrave;nh bằng c&aacute;ch l&agrave;m đen m&agrave;n h&igrave;nh khi kh&ocirc;ng c&ograve;n cần nữa. Điều n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng giảm thiểu điện năng ti&ecirc;u thụ đến 25%, k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của b&oacute;ng đ&egrave;n.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_X316/eco_av_mute.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> </div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tắt bật nhanh ch&oacute;ng</strong></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Chỉ mất chưa đến 10 gi&acirc;y để bật v&agrave; tắt m&aacute;y chiếu, gi&uacute;p tiết kiệm cả thời gian v&agrave; điện năng ti&ecirc;u thụ.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Bật lại nhanh ch&oacute;ng</strong></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">Tiết kiệm thời gian v&igrave; kh&ocirc;ng phải đợi m&aacute;y chiếu được l&agrave;m m&aacute;t để c&oacute; thể bật lại. Nếu m&aacute;y chiếu bị tắt đột ngột, t&iacute;nh năng n&agrave;y cho ph&eacute;p bạn khởi động lại ngay lập tức, trong khoảng thời gian 100 gi&acirc;y.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_X316/quick_resume.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Full 3D</strong></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Sử dụng tốc độ vốn c&oacute; của c&ocirc;ng nghệ DLP, Optoma X316 full 3D c&oacute; thể tr&igrave;nh chiếu nội dung 3D từ bất kỳ thiết bị ph&aacute;t 3D n&agrave;o như Blu-ray, PS3, Xbox v&agrave; Sky3D.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Audio</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">T&iacute;ch hợp loa 2W cung cấp sự hỗ trợ &acirc;m thanh tối ưu, m&agrave; kh&ocirc;ng cần tốn chi ph&iacute; cho loa b&ecirc;n ngo&agrave;i.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</p> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">&nbsp;</td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tr&igrave;nh chiếu mọi l&uacute;c, mọi nơi</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Bạn c&oacute; thể kh&ocirc;ng biết trước m&ocirc;i trường s&aacute;ng của ph&ograve;ng chiếu bạn sẽ tới thuyết tr&igrave;nh. Nhưng với b&oacute;ng đ&egrave;n X316, bạn c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m thuyết tr&igrave;nh bất cứ nơi đ&acirc;u v&igrave; n&oacute; sản xuất cường độ s&aacute;ng mạnh mẽ 3200 Ansi Lumen, đảm bảo b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của bạn sẽ tươi s&aacute;ng v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_X316/meetingwaterbarchart.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tiết kiệm chi ph&iacute; với b&oacute;ng đ&egrave;n tuổi thọ cao</strong></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">Giảm thiểu số lần thay thế b&oacute;ng đ&egrave;n nhờ tuổi thọ b&oacute;ng cao tới 10.000 giờ</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_X316/cost_saving.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">H&igrave;nh ảnh r&otilde; r&agrave;ng, sắc n&eacute;t</strong></span></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">Sản xuất độ tương phản ấn tượng 20.000:1 cho h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t v&agrave; k&yacute; tự r&otilde; r&agrave;ng, chi tiết, sử dụng chế độ Dynamic độc đ&aacute;o.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kết hợp với c&ocirc;ng nghệ DarkChip3 từ Texas Instrumens, chế độ Dynamic tự động điều chỉnh năng lượng b&oacute;ng đ&egrave;n, dựa tr&ecirc;n th&ocirc;ng tin cường độ s&aacute;ng của mỗi khung h&igrave;nh; để tạo ra một độ tương phản cao ấn tượng. C&aacute;c cảnh s&aacute;ng tươi v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng, trong khi c&aacute;c cảnh tối vẫn giữ nguy&ecirc;n chi tiết với độ tối s&acirc;u mang lại sự tươi s&aacute;ng nổi bật v&agrave; sắc th&aacute;i m&agrave;u ri&ecirc;ng biệt.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_X316/contrast.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Kết nối kỹ thuật số</strong></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_X316/hdmi.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" />Đơn giản v&agrave; dễ d&agrave;ng &ndash; sử dụng c&aacute;p HDMI để kết nối audio v&agrave; video kỹ thuật số tới m&aacute;y chiếu, mang lại h&igrave;nh ảnh được tr&igrave;nh chiếu r&otilde; r&agrave;ng, k&egrave;m &acirc;m thanh.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng d&acirc;y (t&ugrave;y chọn th&ecirc;m)</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">Kh&ocirc;ng c&ograve;n g&igrave; dễ d&agrave;ng hơn khi thực hiện b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh sử dụng t&iacute;nh năng t&ugrave;y chọn kh&ocirc;ng d&acirc;y của X316.<br style="box-sizing: border-box;" /> Bằng việc sử dụng Adapter Wireless bạn c&oacute; thể kết nối v&agrave; hiển thị b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh v&agrave; video kh&ocirc;ng d&acirc;y từ laptop, PC hoặc thiết bị di động.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_X316/wps-3dongle.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.zodiac.com.vn/userfiles/images/San-pham/optoma_X316/projectgreenboxedlogo.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" />Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiểu rằng cải tiến sản phẩm l&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để giảm thiểu t&aacute;c động tới m&ocirc;i trường. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao Optoma ch&uacute;ng t&ocirc;i thiết kế sản phẩm c&oacute; tuổi thọ sử dụng l&acirc;u d&agrave;i, sử dụng &iacute;t vật liệu hơn, đ&oacute;ng g&oacute;i nhỏ gọn nhất v&agrave; kh&ocirc;ng chất độc toxic. Tự nhi&ecirc;n, hiệu năng sử dụng v&agrave; khả năng t&aacute;i tạo được gắn liền từ giai đoạn thiết kế sản phẩm. Với mỗi sản phẩm mới, ch&uacute;ng t&ocirc;i cố gắng đạt được t&aacute;c động nhỏ nhất tới m&ocirc;i trường.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Optoma X316<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ hiển thị Single 0.55&rdquo; XGA DC3 DMD chip DLP&reg; Technology by Texas Instruments<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải tự nhi&ecirc;n XGA 1024 x 768<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ s&aacute;ng 3200 ANSI Lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ tương phản 15,000:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n 6500 giờ<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ chiếu 1.95 - 2.15:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Khoảng c&aacute;ch chiếu 1.2 - 12m<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch cỡ h&igrave;nh ảnh chiếu 22.9&quot; - 299&quot; Diagonal 4:3<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ khung h&igrave;nh 4 :3, tương th&iacute;ch 16:9<br style="box-sizing: border-box;" /> Số m&agrave;u hiển thị 1.07 tỷ<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch nguồn Video PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch nguồn m&aacute;y t&iacute;nh UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch nguồn 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60<br style="box-sizing: border-box;" /> Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60<br style="box-sizing: border-box;" /> Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60<br style="box-sizing: border-box;" /> Ống k&iacute;nh F/2.41~2.55; f=21.8~23.98mm, 1.1x Manual Zoom<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ quy&eacute;t chiều ngang 15.3 - 91.1kHz<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ quy&eacute;t chiều dọc 24 - 85Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối Inputs: HDMI (v1.4a 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB/Wireless), S-Video, Composite, 2 x Audio In 3.5mm<br style="box-sizing: border-box;" /> Outputs: VGA Out, Audio Out 3.5mm<br style="box-sizing: border-box;" /> Control: RS232 - 9 Pin<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ổn định s&aacute;ng 85%<br style="box-sizing: border-box;" /> Loa t&iacute;ch hợp 2W<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo vệ Kensington Lock, Password Protection<br style="box-sizing: border-box;" /> Kiểu chiếu Chiếu trước, chiếu sau, treo trần, để b&agrave;n<br style="box-sizing: border-box;" /> C&acirc;n nặng 2.5kg<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước (D&agrave;y/rộng/cao) 314.6 x 222.6 x 101.7<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ồn 28dB<br style="box-sizing: border-box;" /> Ch&igrave;nh c&acirc;n h&igrave;nh &plusmn; 40&deg; Chiều dọc<br style="box-sizing: border-box;" /> Nhiệt độ hoạt động 5&deg; đến 35&deg;C<br style="box-sizing: border-box;" /> Nguồn điện Xoay chiều 100-220V, 50-60Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ 225W Chế độ s&aacute;ng &lt; 0.5W Chế độ Standby, 191W Chế độ Eco<br style="box-sizing: border-box;" /> Phụ kiện đi k&egrave;m D&acirc;y nguồn, d&acirc;y tin hiệu, điều khiển, pin điều khiển, HDSD<br style="box-sizing: border-box;" /> Tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng d&acirc;y T&ugrave;y chọn<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng 2.5kgXuất xứ: Trung Quốc.<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y,1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước</p>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807