Máy chiếu Optoma X502

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

26.800.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<div id="prodIntroDetails" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <div class="twoCol" style="box-sizing: border-box;"> <div class="colLeft" id="prodBullets" style="box-sizing: border-box;"> <ul id="mainBullets" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-type: none;"> <li style="box-sizing: border-box;">Thế hệ mới BrilliantColor cung cấp m&agrave;u sắc tốt hơn</li> <li style="box-sizing: border-box;">OM &ldquo;cải thiện việc cải tiến chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo Y khoa hoặc thảo luận.</li> <li style="box-sizing: border-box;">Ba kết nối HD kỹ thuật số với HDMI (Hỗ trợ đầu v&agrave;o Audio)</li> <li style="box-sizing: border-box;">LAN Fullcontrol: (Crestron / AMX / Exrton / PJ Link / Telnet control) ph&ugrave; hợp cho quản l&yacute; mạng LAN từ xa</li> </ul> </div> <div class="colRight" id="prodImg" style="box-sizing: border-box;"> <div id="prodImgItem" style="box-sizing: border-box;"><img alt="X502-Asia-lg" class="alignnone size-full wp-image-2515" height="137" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/X502-Asia-lg.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="300" /></div> </div> </div> <div class="introText" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> </div> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlFeaturesSection" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</div> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlDynoFeatures" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno565" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;">Thay đổi Lens Lens</h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Chuyển đổi ống k&iacute;nh đứng cho bạn khả năng di chuyển h&igrave;nh ảnh l&ecirc;n hoặc xuống, trong khi giữ m&aacute;y chiếu tĩnh. Điều n&agrave;y l&agrave;m cho vị tr&iacute; của m&aacute;y chiếu dễ hơn trong ph&ograve;ng của bạn v&agrave; cho ph&eacute;p lựa chọn k&iacute;ch cỡ m&agrave;n h&igrave;nh rộng hơn.</p> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno566" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;">Điều chỉnh g&oacute;c bốn g&oacute;c</h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Đảo chiều ri&ecirc;ng từng g&oacute;c của h&igrave;nh ảnh để tạo h&igrave;nh vu&ocirc;ng ho&agrave;n hảo. Funciton n&agrave;y l&yacute; tưởng cho việc xếp chồng l&ecirc;n h&igrave;nh ảnh, c&aacute;c bức tường kh&ocirc;ng đều hoặc vị tr&iacute; đặt m&aacute;y chiếu bị l&uacute;ng t&uacute;ng v&agrave; cần được c&agrave;i đặt ở một g&oacute;c độ.</p> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno563" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;">Khả năng Kiểm so&aacute;t Mạng</h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Nhiều EH502 c&oacute; thể được gi&aacute;m s&aacute;t qua mạng LAN v&agrave; cũng c&oacute; thể cung cấp cho người d&ugrave;ng một th&ocirc;ng b&aacute;o email trong trường hợp c&oacute; lỗi xảy ra hoặc đ&egrave;n kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng hoặc cần phải được thay thế bằng Crestron Roomview. Giao diện tr&igrave;nh duyệt web v&agrave; hỗ trợ đầy đủ cho Telnet, li&ecirc;n kết IP của Extron, kh&aacute;m ph&aacute; thiết bị động AMX v&agrave; c&aacute;c giao thức PJ-Link, cho ph&eacute;p hầu như tất cả c&aacute;c kh&iacute;a cạnh của EH502 được kiểm so&aacute;t qua mạng, gi&uacute;p bạn kiểm so&aacute;t được d&ugrave; bạn ở bất cứ đ&acirc;u.</p> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;"><img alt="khả năng kiểm soát" class="alignnone size-full wp-image-2264" height="105" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/1-1-11.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="343" /></div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno562" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;">C&ocirc;ng nghệ 3D + K&iacute;nh RF</h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Sử dụng tốc độ vốn c&oacute; của c&ocirc;ng nghệ DLP &trade;, EH502 c&oacute; thể xuất ra video v&agrave; h&igrave;nh ảnh với tốc độ đ&aacute;ng kinh ngạc l&agrave; 144Hz, cho ph&eacute;p bạn hiển thị to&agrave;n m&agrave;n h&igrave;nh, m&agrave;u sắc đầy đủ, 3D nổi trội. Trong c&ocirc;ng nghệ DLP&reg; Link &trade;, k&iacute;nh 3D đồng bộ với h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh để lọc từng luồng đến đ&uacute;ng mắt; N&atilde;o của bạn sau đ&oacute; kết hợp hai d&ograve;ng để l&agrave;m cho họ nhảy v&agrave;o cuộc sống. EH502 hỗ trợ nhiều định dạng 3D từ c&aacute;c thiết bị kh&aacute;c nhau như PC, Blu-ray 3D &trade;, Sony&reg; PS3, Microsoft&reg; Xbox 360 hoặc 3D TV. Hơn nữa, EH502 đ&atilde; t&iacute;ch hợp sẵn cổng VESA 3D, tương th&iacute;ch với cả k&iacute;nh 3D DLP v&agrave; tần số v&ocirc; tuyến. Tần số v&ocirc; tuyến cung cấp hiệu suất 3D nổi bật đặc biệt l&agrave; đối với khoảng c&aacute;ch d&agrave;i v&agrave; địa điểm lớn.</p> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;"><img alt="kính" class="alignnone size-full wp-image-2266" height="90" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/1-21.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="200" /></div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno567" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;">USB Power</h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">C&oacute; thể sử dụng điện USB để cấp nguồn cho dongle HDMI, chẳng hạn như Google Chromecast hoặc thiết bị HDMI kh&ocirc;ng d&acirc;y Optoma WHD200.</p> </div> </div> </div> <div class="dynofeature rightaligned" id="dyno564" style="box-sizing: border-box;"> <div class="floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="largefloat" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;">Kết nối đầu v&agrave;o / đầu ra</h3> </div> <div class="smallfloat" style="box-sizing: border-box;"><img alt="cổng kết nối" class="alignnone size-full wp-image-2265" height="315" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/1-2-7.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="343" /></div> </div> </div> </div> <div id="specTermsFeatures" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;">1</span>.</span>&nbsp;Độ s&aacute;ng v&agrave; tuổi thọ của m&aacute;y chiếu sẽ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y thuộc v&agrave;o chế độ m&aacute;y chiếu được chọn, điều kiện m&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;ch sử dụng. Như thường thấy với tất cả c&aacute;c m&aacute;y chiếu dựa tr&ecirc;n đ&egrave;n, độ s&aacute;ng sẽ giảm trong suốt tuổi thọ đ&egrave;n. M&aacute;y chiếu LED kh&ocirc;ng c&oacute; đ&egrave;n thay thế v&agrave; độ s&aacute;ng kh&ocirc;ng ph&acirc;n hủy đ&aacute;ng kể trong suốt cuộc đời của sản phẩm.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;">2</span>.</span>&nbsp;Tuổi thọ đ&egrave;n điển h&igrave;nh đạt được th&ocirc;ng qua kiểm tra. Sẽ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y theo điều kiện sử dụng v&agrave; điều kiện m&ocirc;i trường</p> </div>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807