Máy chiếu Sony VPL-DX241

Thương hiệu: Sony | Máy Chiếu Sony, 

Đánh giá

:

Giá

:

12.000.000₫

13.200.000₫

-9%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">D&ograve;ng m&aacute;y chiếu độ s&aacute;ng v&agrave; hiệu suất cao, dễ d&agrave;ng sử dụng th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c ph&ograve;ng học v&agrave; ph&ograve;ng họp: với chất lượng h&igrave;nh ảnh xuất sắc v&agrave; chi ph&iacute; sở hữu thấp.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu VPL-DX241 XGA l&agrave; lựa chọn ph&ugrave; hợp cho những h&igrave;nh ảnh trong trẻo, tươi s&aacute;ng với hiệu suất chi ph&iacute; cao v&agrave; nhiều t&iacute;nh năng hỗ trợ trong m&ocirc;i trường c&ocirc;ng sở, ph&ograve;ng họp vừa v&agrave; nhỏ c&ugrave;ng với ph&ograve;ng học. Thiết kế m&aacute;y nhẹ, gọn g&agrave;ng v&agrave; hiệu suất năng lượng cao gi&uacute;p dễ d&agrave;ng sử dụng v&agrave; kết nối với c&aacute;c thiết bị kh&aacute;c.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Nguồn đ&egrave;n với cường độ s&aacute;ng 3,300 lumen mạnh mẽ được trang bị c&ugrave;ng tấm nền c&ocirc;ng nghệ 3LCD BrightEraTM gi&uacute;p đảm bảo chất lượng h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t với độ ph&acirc;n giải XGA ngay cả khi trong điều kiện ph&ograve;ng chiếu c&oacute; cường độ &aacute;nh s&aacute;ng cao.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chế độ tự khởi động hỗ trợ người d&ugrave;ng bắt đầu sử dụng nhanh hơn, hơn nữa, t&iacute;nh năng tắt m&aacute;y nhanh &ldquo;Quick Power Off&rdquo; gi&uacute;p tiết kiệm thời gian. M&aacute;y được t&iacute;ch hợp chức năng đếm thời gian gi&uacute;p người d&ugrave;ng kiểm so&aacute;t thời gian buổi thuyết tr&igrave;nh.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chi ph&iacute; vận h&agrave;nh giảm nhờ c&aacute;c t&iacute;nh năng tiết kiệm năng lượng v&agrave; tối ưu vận h&agrave;nh của m&aacute;y. Bảo tr&igrave; m&aacute;y đơn giản v&agrave; thời gian sử dụng của đ&egrave;n chiếu l&ecirc;n đến 10,000 giờ gi&uacute;p giảm thiểu thời gian chết khi bảo tr&igrave; m&aacute;y.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://havietpro.vn/manage_image.html" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://havietpro.vn/manage_image.html" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180404154926_sony_vpl_dx241_4.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://havietpro.vn/img/up_new/img.havietpro.comitem/2018/04/0/101/20180404154926_sony_vpl_dx241_4.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Đ&aacute;nh gi&aacute;&nbsp;M&aacute;y chiếu Sony VPL-DX241</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180404155530_sony_vpl_dx241.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;M&aacute;y chiếu Sony VPL-DX241 được đựng trong th&ugrave;ng Carton với t&ocirc;ng m&agrave;u x&aacute;m v&agrave;ng. Th&ugrave;ng m&aacute;y được thiết kế rất bắt mắt v&agrave; chắc chắn</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180404155244_sony_vpl_dx241_3.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;">Đi k&egrave;m theo m&aacute;y c&oacute; những phụ kiện sau: Điều khiển, c&aacute;p nguồn,c&aacute;p HDMI 1,5m, c&aacute;p t&iacute;n hiệu VGA 1.5m v&agrave; s&aacute;ch hướng dẫn sử dụng.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180404160222_sony_vpl_dx241_11.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Kết nối linh hoạt với c&aacute;c thiết bị th&ocirc;ng minh<br style="box-sizing: border-box;" /> Với thiết kế hai cổng HDMI v&agrave; một cổng nguồn USB (tối đa 5V 2A) đơn giản h&oacute;a tất cả kết nối đối với m&aacute;y t&iacute;nh hoặc thiết bị di động</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180404160514_sony_vpl_dx241_14.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;">Bề mặt của m&aacute;y t&iacute;ch hợp c&aacute;c ph&iacute;m chức năng điều khiển m&aacute;y,</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180404160449_sony_vpl_dx241_15.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;">Ph&iacute;a tr&ecirc;n c&ugrave;ng l&agrave; cụm ph&iacute;m Zoom để ph&oacute;ng to thu nhỏ của m&aacute;y, v&agrave; cụm lấy Focus lấy n&eacute;t của m&aacute;y.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180404162112_sony_vpl_dx241_5.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">H&igrave;nh ảnh s&aacute;ng v&agrave; rất trong với độ s&aacute;ng nguồn đ&egrave;n đến 3,3000 lumen<br style="box-sizing: border-box;" /> &Aacute;nh s&aacute;ng nguồn đ&egrave;n của m&aacute;y chiếu gi&uacute;p đảm bảo những h&igrave;nh ảnh được thể hiện r&otilde; r&agrave;ng từ bất cứ vị tr&iacute; n&agrave;o trong ph&ograve;ng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải XGA cho ph&eacute;p h&igrave;nh ảnh hiển thị chi tiết đầy ấn tượng</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải XGA (1024 x 768) gi&uacute;p truyền tải với độ chi tiết cao: rất th&iacute;ch hợp để d&ugrave;ng thuyết tr&igrave;nh bằng m&aacute;y t&iacute;nh bảng hoặc laptop.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180404162343_sony_vpl_dx241_13.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tổng quan về M&aacute;y chiếu Sony VPL-DX241:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Gọn nhẹ v&agrave; thiết kế tao nh&atilde;<br style="box-sizing: border-box;" /> M&aacute;y chiếu VPL-DX241 c&oacute; thiết kế rất gọn nhẹ, trọng lượng nhỏ hơn 3kg, gi&uacute;p cho m&aacute;y được di chuyển rất dễ d&agrave;ng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">H&igrave;nh ảnh s&aacute;ng v&agrave; rất trong với độ s&aacute;ng nguồn đ&egrave;n đến 3,3000 lumen<br style="box-sizing: border-box;" /> &Aacute;nh s&aacute;ng nguồn đ&egrave;n của m&aacute;y chiếu gi&uacute;p đảm bảo những h&igrave;nh ảnh được thể hiện r&otilde; r&agrave;ng từ bất cứ vị tr&iacute; n&agrave;o trong ph&ograve;ng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải XGA cho ph&eacute;p h&igrave;nh ảnh hiển thị chi tiết đầy ấn tượng<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải XGA (1024 x 768) gi&uacute;p truyền tải với độ chi tiết cao: rất th&iacute;ch hợp để d&ugrave;ng thuyết tr&igrave;nh bằng m&aacute;y t&iacute;nh bảng hoặc laptop.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng nghệ tr&igrave;nh chiếu 3LCD BrightEraTM<br style="box-sizing: border-box;" /> Hệ thống tấm nền 3LCD được tối ưu h&oacute;a bở c&ocirc;ng nghệ BrightEraTM của Sony. Người d&ugrave;ng sẽ cảm nhận được sự kh&aacute;c biệt r&otilde; rệt với sự đồng nhất đến kinh ngạc, những h&igrave;nh ảnh c&oacute; độ ph&acirc;n giải v&agrave; độ tin cậy xuất sắc.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Nhiều chế độ h&igrave;nh ảnh<br style="box-sizing: border-box;" /> C&oacute; 7 chế độ h&igrave;nh ảnh để điều chỉnh với bất k&igrave; dạng nội dung n&agrave;o &ndash; bao gồm chế độ Sống Động (Vivid mode) mới với những h&igrave;nh ảnh s&aacute;ng hơn c&ugrave;ng với những m&agrave;u sắc nổi bật.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Điều chỉnh đường Gamma<br style="box-sizing: border-box;" /> T&iacute;nh năng điều chỉnh đường Gamma cho ph&eacute;p điều chỉnh 3 chế độ c&agrave;i đặt để t&aacute;i xuất ch&iacute;nh x&aacute;c phạm vi m&agrave;u của h&igrave;nh ảnh với m&agrave;u sắc phong ph&uacute; hơn, đậm đ&agrave; hơn v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng, dễ nh&igrave;n hơn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Kết nối linh hoạt với c&aacute;c thiết bị th&ocirc;ng minh<br style="box-sizing: border-box;" /> Với thiết kế hai cổng HDMI v&agrave; một cổng nguồn USB (tối đa 5V 2A) đơn giản h&oacute;a tất cả kết nối đối với m&aacute;y t&iacute;nh hoặc thiết bị di động</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chế độ Screen Mirroring đơn giản<br style="box-sizing: border-box;" /> C&oacute; thể kết nối c&aacute;c biết bị hỗ trợ Miracast (kh&ocirc;ng bao gồm trong m&aacute;y) v&agrave; thực hiện tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng d&acirc;y từ m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay, m&aacute;y t&iacute;nh bảng v&agrave; điện thoại th&ocirc;ng minh.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bắt đầu thuyết tr&igrave;nh nhanh hơn<br style="box-sizing: border-box;" /> Chế độ Auto Start tự động kết nối với t&iacute;n hiệu từ nguồn HDMI hoặc VGA, v&agrave; bật đ&egrave;n chiếu gi&uacute;p người d&ugrave;ng bắt đầu tr&igrave;nh chiếu rất nhanh.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tắt m&aacute;y nhanh hơn<br style="box-sizing: border-box;" /> Khả năng tắt m&aacute;y rất nhanh, chỉ trong v&ograve;ng 10 gi&acirc;y sau khi tắt m&aacute;y sau mỗi buổi thuyết tr&igrave;nh, người d&ugrave;ng c&oacute; thể rời ph&ograve;ng. Khả năng n&agrave;y rất hiệu quả khi người d&ugrave;ng bận rộn với những cuộc họp li&ecirc;n tiếp.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Căn thời gian thuyết tr&igrave;nh<br style="box-sizing: border-box;" /> Hệ thống loa của thiết bị c&oacute; khả năng theo d&otilde;i thời gian thuyết tr&igrave;nh được c&agrave;i đặt, với bộ đếm thời gian t&ugrave;y chỉnh được đặt ở g&oacute;c của m&agrave;n h&igrave;nh.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Thời gian sử dụng l&ecirc;n đến 10,000 giờ (chế độ tiết kiệm) cho đ&egrave;n chiếu, giảm chi ph&iacute; v&agrave; thời gian bảo tr&igrave;<br style="box-sizing: border-box;" /> Tr&igrave;nh chiếu l&acirc;u hơn, giảm thiểu thời gian bảo tr&igrave; gi&uacute;p giảm gi&aacute; th&agrave;nh sở hữu một c&aacute;ch trực tiếp. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, thời gian vệ sinh bộ lọc được đồng bộ với thay thế đ&egrave;n chiếu, giảm chi ph&iacute; v&agrave; thời gian l&ecirc;n lịch bảo tr&igrave;.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&Acirc;m thanh linh động<br style="box-sizing: border-box;" /> C&aacute;c cổng nối &acirc;m thanh từ m&aacute;y cho ph&eacute;p kết nối trực tiếp đến hệ thống loa b&ecirc;n ngo&agrave;i để ph&ugrave; hợp cho mọi điều kiện ph&ograve;ng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Dễ d&agrave;ng bảo dưỡng<br style="box-sizing: border-box;" /> Đ&egrave;n của m&aacute;y chiếu c&oacute; thể dễ d&agrave;ng được thay thế với thiết kể dễ d&agrave;ng th&aacute;o lắp từ nắp đậy ph&iacute; tr&ecirc;n m&aacute;y, ngay cả khi m&aacute;y chiếu đang được lắp đặt tr&ecirc;n trần nh&agrave; hoặc tr&ecirc;n b&agrave;n. M&aacute;y chiếu được thiết kế một bộ lọc kh&ocirc;ng kh&iacute; c&oacute; thể trượt t&ugrave;y chỉnh v&agrave; lọc bụi c&oacute; thể được th&aacute;o rời. Việc bảo dưỡng được thực hiện dễ d&agrave;ng hơn m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải th&aacute;o m&aacute;y ra khỏi gi&aacute; đỡ tr&ecirc;n trần.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&oacute; thể lựa chọn c&aacute;c chế độ kh&oacute;a m&aacute;y kh&aacute;c nhau (lock)<br style="box-sizing: border-box;" /> Cũng như chế độ kh&oacute;a to&agrave;n bộ t&ugrave;y chỉnh, th&ecirc;m một t&iacute;nh năng được bổ sung cho ph&eacute;p điều chỉnh h&igrave;nh ảnh tạm thời, mọi thứ sẽ trở về b&igrave;nh thường ngay sau khi m&aacute;y chiếu được khởi động lại.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180404162654_sony_vpl_dx241_4.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">H&igrave;nh ảnh test m&aacute;y trực tiếp tại H&agrave; Việt Pro</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180405083951_dx241.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Sony VPL DX241 cho ra h&igrave;nh ảnh s&aacute;ng, sắc n&eacute;t ph&ugrave; hợp để tr&igrave;nh chiếu trong cho ph&ograve;ng họp, lớp học...</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180405083955_dx221_2.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Sony VPL-DX241 :&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng nghệ hiển thị: 3 LCD system<br style="box-sizing: border-box;" /> Cường độ chiếu s&aacute;ng: 3300 lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải thực: XGA (1024 x 768 pixel) - Tương th&iacute;ch với FULL HD 1080p<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ tương phản: 4000:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỷ lệ khung h&igrave;nh: 0.63&quot;(16mm) x 3, Aspect ratio: 4:3<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ zoom ống k&iacute;nh: Approx. x 1.3<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng suất b&oacute;ng đ&egrave;n: 215 W type<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n: 10.000 giờ<br style="box-sizing: border-box;" /> M&agrave;n h&igrave;nh tr&igrave;nh chiếu: 30&quot; to 300&quot; (0.76 m to 7.62 m) (measured diagonally)<br style="box-sizing: border-box;" /> Điều chỉnh h&igrave;nh thang: +/- 30 degrees<br style="box-sizing: border-box;" /> Ng&ocirc;n ngữ: 23-languages (English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Thai, Arabic ,Turkish, Polish, Vietonamese, Farsi, Indonesian, Hungary, Greek, Czech, Slovak, Romania)<br style="box-sizing: border-box;" /> C&aacute;c ng&otilde; kết nối: HDMI, VGA, AUDIO<br style="box-sizing: border-box;" /> Loa t&iacute;ch hợp trong m&aacute;y: 1 W x 1 (monaural)<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước: 325.1 x 79.8 x 230.5 mm (12 13/16 x 3 5/32 x 9 1/16 inches)<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng: Approx. 2.7kg (5.9 lb)<br style="box-sizing: border-box;" /> B&oacute;ng đ&egrave;n thay thế: LMP-D214<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 500h hoặc 06 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước.<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Trung Quốc.</p>

Hotline : 0964003807