Máy chiếu vật thể AverVision F50HD-8M

Thương hiệu: AverVision | Máy chiếu vật thể AverVision, 

Đánh giá

:

Giá

:

13.900.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><strong style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu/ Camera thu h&igrave;nh vật thể AVerVision F50HD</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">Dễ D&agrave;ng thực hiện nhiều c&ocirc;ng việc c&ugrave;ng m&aacute;y chiếu vật thể mới AVerVision F50HD với c&aacute;nh tay linh hoạt Visualizer (Document Camera). Với h&igrave;nh ảnh ti&ecirc;n tiến, được hỗ trợ đầu v&agrave;o/ra HDMI, F50HD cho ph&eacute;p bạn bắt h&igrave;nh tinh thể r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; hiển thị ch&uacute;ng ở độ ph&acirc;n giải đầu ra rực rỡ full HD. 200X khả năng ph&oacute;ng to ấn tượng của n&oacute; gi&uacute;p kiểm tra c&aacute;c chi tiết nhỏ nhất của bất kỳ đối tượng. AVerVision F50HD đi k&egrave;m với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ tiện dụng ch&uacute; th&iacute;ch onboard, cho ph&eacute;p bạn ch&uacute; th&iacute;ch tr&ecirc;n h&igrave;nh ảnh chụp kh&ocirc;ng cần m&aacute;y t&iacute;nh. Cộng với Visualizer A + Suite đầy đủ t&iacute;nh năng (Document Camera) phần mềm cung cấp cho bạn một loạt c&aacute;c c&ocirc;ng cụ thuyết tr&igrave;nh để tối đa h&oacute;a hiệu quả của c&aacute;c b&agrave;i học.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <strong style="box-sizing: border-box;">Full HD qua chuẩn HDMI</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">Tốc độ ghi h&igrave;nh 30fps cho h&igrave;nh ảnh đẹp, mịn chỉ một chạm để ghi &acirc;m</span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://daiphatcorp.com.vn/uploads/images/dm-536(13).jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">F50HD c&oacute; thể ghi &acirc;m trực tiếp v&agrave;o một thẻ SDHC hoặc ổ đĩa flash USB. Dễ d&agrave;ng tải l&ecirc;n từ m&aacute;y PC / Mac l&ecirc;n mạng Internet cho học sinh học tập hoặc d&ugrave;ng cho b&agrave;i giảng kế tiếp.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <strong style="box-sizing: border-box;">Zoom quang học đến 8X</strong></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://daiphatcorp.com.vn/uploads/images/dm-536(14).jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></strong></div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">Xem c&aacute;c đối tượng rất nhỏ hay động vật sống chi tiết, ấn tượng với F50HD nhờ khả năng zoom quang 8X, hoặc ph&oacute;ng to đối tượng l&ecirc;n đến tổng zoom 200X để c&oacute; một c&aacute;i nh&igrave;n gần hơn v&agrave;o những g&igrave; đang xảy ra dưới ống k&iacute;nh.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <strong style="box-sizing: border-box;">N&acirc;ng cao truyền h&igrave;nh HD đầy đủ th&ocirc;ng qua HDMI</strong></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://daiphatcorp.com.vn/uploads/images/dm-536(15).jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></strong></div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">Đầu v&agrave;o v&agrave; đầu ra HDMI cho l&agrave;m cho độ ph&acirc;n giải cao, c&aacute;c b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh đa phương tiện tương t&aacute;c. Sự kết nối ti&ecirc;n tiến v&agrave; linh hoạt F50HD được thể hiện qua việc tương th&iacute;ch với tất cả c&aacute;c m&aacute;y t&iacute;nh hiện nay, m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay v&agrave; m&aacute;y chiếu, v&agrave; đảm bảo việc truyền tải h&igrave;nh ảnh chất lượng cao nhất - kh&ocirc;ng c&oacute; HDMI để chuyển đổi VGA y&ecirc;u cầu.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <strong style="box-sizing: border-box;">Đổi mới c&ocirc;ng cụ ch&uacute; th&iacute;ch onboard</strong></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://daiphatcorp.com.vn/uploads/images/dm-536(16).jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></strong></div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">Nhanh ch&oacute;ng tạo c&aacute;c ghi ch&uacute; kỹ thuật số tr&ecirc;n h&igrave;nh ảnh tĩnh với một con chuột USB v&agrave; lưu lại để sử dụng hoặc sửa đổi trong tương lai. Chức năng n&agrave;y l&agrave;m gia tăng sự tiện dụng v&agrave; sự tương t&aacute;c đ&oacute; sẽ biến bất kỳ hoạt động v&agrave;o một lớp học y&ecirc;u th&iacute;ch ngay lập tức.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <strong style="box-sizing: border-box;">Kh&aacute;m ph&aacute; những khả năng mới với A + Suite</strong></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://daiphatcorp.com.vn/uploads/images/dm-536(17).jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></strong></div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">A + Suite cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng với một loạt c&aacute;c phần mềm tương t&aacute;c để nhận ra tiềm năng đầy đủ của visualizer Aver của họ hoặc TabCam. T&iacute;ch hợp những h&igrave;nh ảnh sống động với t&agrave;i liệu giảng dạy hiện tại, trong khi dễ d&agrave;ng truy cập v&agrave;o c&aacute;c chức năng camera v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ, chẳng hạn như ghi ch&uacute;, ghi &acirc;m, chụp h&igrave;nh ảnh v&agrave; h&igrave;nh ảnh Picture-in-Picture.</span></p>

Hotline : 0964003807