Máy chiếu vật thể AVERVISION U50

Thương hiệu: AverVision | Máy chiếu vật thể AverVision, 

Đánh giá

:

Giá

:

7.499.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><strong style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu vật thể Avervision U50 - Camera vật thể Avervision U50</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tạo b&agrave;i học tr&ecirc;n đường đi với c&aacute;c USB hỗ trợ m&aacute;y ảnh t&agrave;i liệu ở bất cứ đ&acirc;u, bất cứ l&uacute;c n&agrave;o. C&aacute;c m&aacute;y ảnh t&agrave;i liệu U50 hiển thị chuyển động sinh động ở 5MP với 8x Zoom. Tận dụng lợi thế của c&aacute;c built-in đ&egrave;n LED, t&iacute;ch hợp tự động lấy n&eacute;t, v&agrave; c&aacute;c t&iacute;nh năng nhiều hơn ở một mức gi&aacute; tuyệt vời.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://ducphap.vn/image/data/vatthe/u50-open.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">V&igrave; vậy, thiết lập đơn giản<br style="box-sizing: border-box;" /> N&oacute; dễ d&agrave;ng như 1-2-3. C&aacute;c m&aacute;y ảnh t&agrave;i liệu U50 chỉ c&oacute; một c&aacute;p USB để kết nối với c&aacute;c thiết lập nhanh nhất. Cấu h&igrave;nh thực hiện đơn giản để sử dụng h&agrave;ng ng&agrave;y.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://ducphap.vn/image/data/vatthe/u50-simple-setup.gif" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><br style="box-sizing: border-box;" /> R&otilde; r&agrave;ng chất lượng hiển thị<br style="box-sizing: border-box;" /> Chụp ch&uacute; &yacute; của mỗi học sinh với 5MP v&agrave; 8x zoom h&igrave;nh ảnh chất lượng c&aacute;c t&agrave;i liệu camera của U50. Dễ d&agrave;ng ph&oacute;ng to bất kỳ chi tiết trong b&agrave;i học của bạn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://ducphap.vn/image/data/vatthe/u50-auto-focus2.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><br style="box-sizing: border-box;" /> <em style="box-sizing: border-box;">Bức tranh ho&agrave;n hảo</em><br style="box-sizing: border-box;" /> Ai n&oacute;i địa l&yacute; hay to&aacute;n học kh&ocirc;ng thể được vui vẻ? Sử dụng c&aacute;c t&agrave;i liệu camera U50 Chụp ảnh hoặc quay video ở tốc độ 30fps, 1080p (HD) để jazz l&ecirc;n tất cả c&aacute;c h&igrave;nh ảnh học tập của bạn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://ducphap.vn/image/data/vatthe/u50-30fps.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><br style="box-sizing: border-box;" /> <em style="box-sizing: border-box;">Thiết kế linh hoạt</em><br style="box-sizing: border-box;" /> Thiết kế th&ocirc;ng minh cho việc sử dụng th&ocirc;ng minh v&agrave; lưu trữ th&ocirc;ng minh; uốn cong n&oacute; ở g&oacute;c độ n&agrave;o để dạy hoặc để để đầy đi trong kh&ocirc;ng gian hẹp. C&aacute;c m&aacute;y ảnh t&agrave;i liệu U50 l&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng, x&aacute;ch tay v&agrave; dễ d&agrave;ng để sử dụng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://ducphap.vn/image/data/vatthe/u50-flexible.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /><br style="box-sizing: border-box;" /> Built-in Lights LED<br style="box-sizing: border-box;" /> Mỗi gi&aacute;o vi&ecirc;n cần c&oacute; một ch&uacute;t &aacute;nh s&aacute;ng khi giảng dạy trong b&oacute;ng tối.C&aacute;c m&aacute;y ảnh t&agrave;i liệu U50 c&oacute; một &aacute;nh s&aacute;ng LED t&iacute;ch hợp để chiếu s&aacute;ng bất kỳ đối tượng dưới camera.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://ducphap.vn/image/data/vatthe/u50-led2.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p>

Hotline : 0964003807