Máy chiếu vật thể Lumens DC125

Thương hiệu: Lumens | Máy chiếu vật thể Lumens, 

Đánh giá

:

Giá

:

7.700.000₫

7.900.000₫

-3%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu vật thể Lumens DC125</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&oacute;ng đại: Digital zoom: 8x; Mechanical zoom: 8x</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải ảnh: XGA, SXGA, 720p, 1080p, UXGA,QXGA(2048x1536</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&ocirc; phỏng m&agrave;u: &Delta;C*ab 14.9 max</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">SNR: 51 dB</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ sắc n&eacute;t: MTF 1102 lines</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">V&ugrave;ng Chụp: Max. 420 x 315 mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tỷ lệ qu&eacute;t h&igrave;nh: 30 h&igrave;nh/ gi&acirc;y.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Quan s&aacute;t h&igrave;nh ảnh gần nhất 4cm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng kết nối: USB 2.0 (480 Mbps)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Video/Audio: ghi lại &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;ch hợp sẵn Microphone</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&oacute; khả năng chụp ảnh đơn hoặc li&ecirc;n tiếp- tối ưu h&oacute;a h&igrave;nh ảnh (auto tune)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Quay h&igrave;nh 0 ˚, 180 ˚, Flip, Mirror</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Hỗ trợ: PC Windows 7, XP, Vista v&agrave; Mac OSX; WIA and TWAIN interface</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;nh năng đặc biệt:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Lumens &trade; DC125 sử dụng nguồn trực tiếp từ m&aacute;y tinh v&agrave; kết nối đơn giản thong qua cổng USB</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">DC125 sử dụng cảm biến h&igrave;nh ảnh chuy&ecirc;n nghiệp cung cấp m&agrave;u sắc sống động độ n&eacute;t cao v&agrave; độ ph&acirc;n giải Full HD đầu ra 1080p với 30 khung h&igrave;nh mỗi gi&acirc;y.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">G&oacute;c quay linh hoạt cho ph&eacute;p một g&oacute;c 360 &deg; xem v&agrave; xem đối tượng chỉ từ 1,6 &quot;(4 cm) để quan s&aacute;t chi tiết tốt hơn của một đối tượng.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Quay video, ghi lại c&aacute;c b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh được lưu trong một loạt c&aacute;c h&igrave;nh ảnh</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">định dạng tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh để ph&aacute;t lại. Phong c&aacute;ch thiết kế nhẹ l&agrave;m cho n&oacute; dễ d&agrave;ng để thực hiện ở bất cứ nơi n&agrave;o một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng cho c&aacute;c tr&igrave;nh diễn s&aacute;ng tạo.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Trung Quốc.</span></p>

Hotline : 0964003807