Máy chiếu vật thể VERTEX DS410

Thương hiệu: VERTEX | Máy chiếu vật thể VERTEX, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu vật thể VERTEX DS410&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;n hiệu đầu ra:&nbsp;Đầu ra VGAx1 , Video ra x 1 , HDMI 720P / 1080P, C&oacute; điều khiển từ xa , Kết nối với m&aacute;y t&iacute;nh qua cổng Mạng LAN, C&oacute; điều khiển từ xa.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;Kết nối với m&aacute;y t&iacute;nh qua cổng Mạng LAN sử dụng, điều khiển, cho ph&eacute;p viết vẽ sửa x&oacute;a, đ&aacute;nh dấu, tạo ghi ch&uacute;, điều khiển h&igrave;nh ảnh, lưu trữ, tr&igrave;nh chiếu h&igrave;nh ảnh th&ocirc;ng qua m&aacute;y t&iacute;nh&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tối ưu h&oacute;a h&igrave;nh ảnh độc đ&aacute;o, chỉnh tự động&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tương th&iacute;ch với mọi bảng trắng th&ocirc;ng dụng&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tương th&iacute;ch hệ điều h&agrave;nh: Windows XP/2003/Vista/7/8&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Thương hiệu: Vertex - Th&aacute;i Lan; Designed in Thailan; ISO 9001:2008; 14001: 2004; 18001:2007&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Phần mềm Vertex đi k&egrave;m m&aacute;y chiếu vật thể d&ugrave;ng kết hợp với bảng tương t&aacute;c gồm c&aacute;c t&iacute;nh năng: Viết/ vẽ/ đ&aacute;nh dấu vật thể, chữ viết, xoay h&igrave;nh&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cảm biến CMOS 1/2 &quot;.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải : 5.000.000 điểm ảnh&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tốc độ ghi h&igrave;nh: 30 h&igrave;nh/gi&acirc;y&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải đầu ra: XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), WXGA, 1080P&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Lấy n&eacute;t : Tự động&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Zoom 10X&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Ti&ecirc;u cự ống k&iacute;nh: F1.6, f=6.0mm&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">G&oacute;c quay : 90,180,270 degree&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">+ Đ&egrave;n: Đ&egrave;n LED t&iacute;ch hợp tr&ecirc;n đầu camera&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">+ Chế độ h&igrave;nh ảnh : &Acirc;m bản/ Dương bản/ Đ&ocirc;ng h&igrave;nh/ C&acirc;n bằng trắng.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">+ Chế độ h&igrave;nh trong h&igrave;nh : C&oacute;&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">+ Chế độ ph&acirc;n chia h&igrave;nh ảnh : C&oacute;&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Trọng lượng: 1 kg&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Nguồn điện : DC 5V Volts&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&oacute; thể hỗ trợ tất cả c&aacute;c loại t&iacute;n hiệu video PAL / NTSC&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&oacute; thể lưu được 2000 ảnh&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cho ph&eacute;p kết nối với m&aacute;y t&iacute;nh điều khiển chuột, quay phim, chụp h&igrave;nh, ghi &acirc;m th&ocirc;ng qua kết nối cổng USB-B&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Điều chỉnh lấy n&eacute;t tự động v&agrave; điều chỉnh bằng tay&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng chụp một hoặc nhiều h&igrave;nh ảnh li&ecirc;n tục&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xoay h&igrave;nh: 0, 90, 180 độ, lật, gương&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Quay phim ghi &acirc;m đồng thời&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Truyền tải h&igrave;nh ảnh qua USB tốc độ cao qua cổng USB-A type 2.0&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Lưu trữ h&igrave;nh ảnh, video v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh th&ocirc;ng qua cổng USB&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Thiết kế cổ ngỗng liền khối rất linh động&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đơn giản dễ sử dụng, cắm l&agrave; chạy&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đầu v&agrave;o VGA x 1</span></p>

Hotline : 0964003807