Máy chiếu Viewsonic Pro 8530HDL

Thương hiệu: Viewsonic | Máy Chiếu Viewsonic, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Viewsonic Pro8530HDL Cung cấp độ ph&acirc;n giải 1080p tuyệt đẹp v&agrave; độ s&aacute;ng 5200 lumen, ViewSonic Pro 8530HDL l&yacute; tưởng cho tr&igrave;nh chiếu Cinema 3D, hội trường chuy&ecirc;n nghiệp.Đ&oacute;ng g&oacute;i với 5.200 lumen v&agrave; tỷ lệ tương phản cao, m&aacute;y chiếu n&agrave;y sẽ tạo ra h&igrave;nh ảnh tươi s&aacute;ng trong kh&ocirc;ng gian rộng lớn kể cả với &aacute;nh s&aacute;ng m&ocirc;i trường xung quanh cao, như ph&ograve;ng họp lớn, ph&ograve;ng hội nghị, v&agrave; c&aacute;c kh&aacute;n ph&ograve;ng chiếu phim HD 3D Pro chuy&ecirc;n nghiệp nhất.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Viewsonic pro 8530 Được trang bị với một ống k&iacute;nh zoom quang 1,6x, m&aacute;y chiếu cung cấp lắp đặt linh hoạt độ n&eacute;m xa rộng hơn. ống k&iacute;nh zoom n&agrave;y cũng cho ph&eacute;p chiếu h&igrave;nh ảnh lớn hơn một m&aacute;y chiếu th&ocirc;ng thường 60%.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tự động c&acirc;n chỉnh 4 chiều</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Keystone 4 chiều loại bỏ h&igrave;nh ảnh quanh co v&agrave; m&eacute;o m&oacute; cho một bức tranh ho&agrave;n hảo c&acirc;n đối. V&ograve;m tự động theo chiều dọc (v&agrave; 4 g&oacute;c điều chỉnh) cũng cải thiện khả năng sử dụng v&agrave; l&agrave;m cho thiết lập v&agrave; h&igrave;nh ảnh vị tr&iacute; thuận tiện hơn.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cung cấp lắp đặt linh hoạt mang lại điều chỉnh v&agrave; bảo tr&igrave; dễ d&agrave;ng.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu n&agrave;y được trang bị với Crestron RoomView Express, một hệ thống quản l&yacute; mạng dễ sử dụng cho ph&eacute;p quản trị từ xa quan s&aacute;t v&agrave; kiểm so&aacute;t hơn 250 m&aacute;y chiếu từ một m&aacute;y t&iacute;nh duy nhất, chẳng hạn như điện on / off, tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n vv</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng nghệ HDBaseT l&agrave; một giải ph&aacute;p hiệu quả để truyền tải HD audio &amp; video, điều khiển hồng ngoại, v&agrave; dongle bởi một Cat.5e / 6/7 LAN c&aacute;p l&ecirc;n đến 70 m&eacute;t m&agrave; l&agrave; tốt hơn so với hiệu suất HDMI.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Viewsonic Pro8530HDL Dựa tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ HDBaseT, dongle ViewSonic&reg; HDBaseT vừa v&agrave;o PortAll&reg;, tự h&agrave;o với truyền ổn định của n&oacute; qua khoảng c&aacute;ch d&agrave;i hơn, thậm ch&iacute; c&ograve;n mang 4K t&iacute;n hiệu l&ecirc;n đến 35 m&eacute;t *, bởi một Cat.5e / 6/7 c&aacute;p Lan HDMI-thay thế mở rộng c&agrave;i đặt.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng nghệ độc quyền SuperColor &trade; ViewSonic&reg; cung cấp một loạt m&agrave;u rộng hơn so với m&aacute;y chiếu DLP thường, đảm bảo rằng người d&ugrave;ng tận hưởng m&agrave;u sắc trung thực v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c. Với một thiết kế b&aacute;nh xe m&agrave;u độc quyền v&agrave; khả năng điều khiển đ&egrave;n năng động, C&ocirc;ng nghệ SuperColor &trade; dự &aacute;n h&igrave;nh ảnh với hiệu ứng m&agrave;u sắc đ&aacute;ng tin cậy v&agrave; thật như cuộc sống, trong m&ocirc;i trường cả s&aacute;ng v&agrave; b&oacute;ng tối, m&agrave; kh&ocirc;ng bị mất chất lượng h&igrave;nh ảnh.</span></p>

Hotline : 0964003807